Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


ОГЛАС о извођењу геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта путем комасације на делу катастарске општине Шалинац, делу катастарске општине Кулич и делу катастарске општине Смедерево ( Град Смедерево)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД СМЕДЕРЕВО                                                     

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ

НА ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ,

КУЛИЧ И СМЕДЕРЕВО ( ГРАД СМЕДЕРЕВО)

Број: 461-1-9/2018-03

Датум:26.1.2018.године

С М Е Д Е Р Е В О

                                                                                                           

Комисија за спровођење комасације на деловима катастарских општина Шалинац,  Кулич и  Смедерево (Град Смедерево) објављује

 

О Г Л А С

о извођењу геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта путем комасације на делу катастарске општине Шалинац, делу катастарске општине Кулич и делу катастарске општине Смедерево ( Град Смедерево)

 

 

Обавештавају се имаоци права на непокретностима и имаоци правног интереса да ће се у времену од 6.2.2018. до 30.4.2018.године вршити утврђивање фактичког стања у поступку комасације у делу катастарске општине Шалинац, делу катастарске општине Кулич и делу катастарске општине Смедерево (Град Смедерево).

 

Послове утврђивања фактичког стања вршиће Комисија за спровођење комасације која  ће радити у просторијама месне канцеларије Шалинац сваког радног дана

у времену од 16 h до 20h и суботом и недељом у времену од  9h до 17h .

  

            Позвана лица дужна су да Комисији за спровођење комасације доставе исправу (уговор, правноснажну судску одлуку, одлуку надлежног органа), на основу које се може утврдити право на непокретности. Ако се уредно позвано лице не одазове позиву за утврђивање фактичког стања, сматраће се да не оспорава податке уписане у лист непокретности и они ће као такви бити коришћени у поступку утврђивања фактичког стања и расподеле и груписања земљишта.

           

            Ималац права на подручју на коме се врши комасациони премер, дужан је да пре почетка премера, на прописан начин обележи међним белегама границе парцела сталних објеката и вишегодишњих засада који ће остати у фактичком стању.

           Границе катастарских парцела под јавним објектима (путеви, паркови итд.) обележавају (разграничавају) они субјекти који се о њима старају.

            Извођач радова ће обезбедити потребан број бетонских белега за омеђавање парцела и биће стављене на располагање на договорену локацију у насељима Шалинац, Кулич и Смедерево (Град Смедерево).

           У циљу остварења квалитетног комасационог премера Извођач радова ће, вршити за све време трајања припрема, обилазак терена, вршити контролу обележавања, давати стручне савете и упутстава у вези обележавања међних тачака парцела сталних објеката и вишегодишњих засада који ће остати у фактичком стању.   

 

                                                                М.П.                                                     Председница Комисије

       Милена Нисев, дипл.прав.