Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ОГЛАС за давање у закуп прикупљањем писмених понуда ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У УЛИЦИ 17. ОКТОБАР БРОЈ 2 У СМЕДЕРЕВУ

                       

           

Град Смедерево - Комисија за пословни простор, на основу Закључка Градског већа града Смедерева број 361-95/2016-07 од 28. јуна 2016. године и Закључка Градског већа града Смедерева број 361-143/2016-07 од 15. јула 2016. године,  расписује

 

О  Г  Л  А  С

за давање у закуп

прикупљањем писмених понуда

 

1.      ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У УЛИЦИ 17. ОКТОБАР БРОЈ  2  У СМЕДЕРЕВУ

површине 154,26 м   

  

  

   НАМЕНА:

             а. Трговинска делатност:

                 ( почетни месечни износ закупнине је 80.530,00 динара без урачунатог ПДВ-а)

                 -трговинске делатности које не захтевају свакодневно снабдевање,

                 -продаја конфекцијске робе,

                 -парфимерија са апотеком,

                 -галерија са продајом уметничких слика, предмета и рукотворина,

                 -продаја књига и уџбеника,

                 -продаја обуће и кожне галантерије,

                 -продаја спортске опреме.

  

                б. Услужне делатности:

                 ( почетни месечни износ закупнине од 61.505,00 динара без урачунатог ПДВ-а)

                 -банке,

                 -пошта,

                 -туристичка организација.

  

  

2.      ПОСЛОВНOГ ПРОСТОРА НА ТРГУ РЕПУБЛИКЕ БРОЈ 1-3 У СМЕДЕРЕВУ

Површине 28,80 м2 ( не постоји мокри чвор )

 

НАМЕНА:

             а. Трговинска делатност:

                 ( почетни месечни износ закупнине је 15.050,00 динара без урачунатог ПДВ-а)

                 -продаја упаковане робе, готових посластичарских производа, пића, 

                  кондиторских производа и слично,        

                 -продаја одеће, обуће, галантерије, накита, козметике, књига и папирне  

                  галантерије, штампе, антикварних предмета, мобилних и аудио-уређаја, фото 

                  опреме и слично.

  

                б. Услужне делатности:

                 ( почетни месечни износ закупнине од 11.500,00 динара без урачунатог ПДВ-а)

                 -бирои,

                 -представништва,

                 -агенције и слично.

  

  

  

  

  

  

  

                                                              У с л о в и

 

Пословни простори се налазе у екстра зони града Смедерева и издају у закуп у виђеном стању, на период од три године.        

 

Право учешћа у поступку давања у закуп пословних простора имају сва правна и физичка лица, која уплате депозит у висини две почетне месечне закупнине, изузев:

- лица која су у неком од претходних поступака понудила односно излицитирала највиши износ закупнине, а потом одустала од закључења уговора о закупу или уговор отказала пре истека уговореног рока, у року од годину дана од дана одустанка од закључења уговора, односно од дана отказа уговора и

- лица (закупци и корисници) која нису измирила дуговања по основу закупа односно коришћења пословног простора чији је корисник град Смедерево.

 

 

Депозит се уплаћује на рачун Скупштине града Смедерева - евидентни рачун број 840-231845-83 са назнаком "депозит", са позивом на број 97 16-092, а доказ о извршеној уплати доставља се уз писмену понуду. Понуђачу чија понуда није прихваћена, депозит се враћа у року од 5 (пет) дана од дана доношења одлуке о давању у закуп пословног простора најповољнијем понуђачу. Понуђачу чија је понуда прихваћена, износ депозита урачунава се у закупнину. Понуђач чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита, ако у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема позива закуподавца, одустане од закупа пословног простора или не закључи уговор о закупу пословног простора.     

 

Писмена понуда треба да садржи: редни број простора за који подноси писмену понуду, износ закупнине која се нуди изражен фиксно у динарима, делатност коју би обављао у пословном простору (делатност мора бити у складу са условима из Огласа), доказ о уплати депозита, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита; за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита; за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Уколико је подносилац понуде већ закупац пословног простора чији је корисник град Смедерево потребно је да уз понуду достави доказ да је измирио закупнину.

На месечни износ закупнине коју понудилац понуди обрачунаће се порез на додату вредност по стопи од 20%   

Критеријум којим се Комисија руководи приликом предлагања најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине изражене искључиво у фиксном износу.

Писмене понуде подносе се у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Огласа, у затвореној коверти, са назнаком "Понуда за закуп пословног простора бр._____ - НЕ ОТВАРАЈ", на адресу Градска управа града Смедерева, Комисији за пословни простор, Улица омладинска бр. 1, 11300 Смедерево.

 

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.

Градско веће задржава право да одустане од избора понуђача у свакој фази поступка.

Јавно отварање писмених понуда обавиће се 08.08.2016. године у Скупштинској сали   Града Смедерева, са почетком у 1300 часова.

Све информације у вези конкурса могу се добити на телефон 026/672-724, локал 1636, или у канцеларији број 38 у Градској управи Смедерево у периоду од 630 - 1430 сати.