Срећни новогодишњи и божићни празници Идентификација напуштеног пољопривредног земљишта у државном власништву Дан смедеревског спорта Звонар богородичине цркве Годишње саветовање пчелара


ОГЛАС за давање у закуп прикупљањем писмених понуда

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Град Смедерево - Комисија за пословни простор, на основу Закључака Градског већа града Смедерева бр. 361-14/2019-07 од 04.03.2019. године  расписује:

О  Г  Л  А  С

за давање у закуп

прикупљањем писмених понуда

  

        ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У  ШАЛИНЦУ  површине 52,28м2, који се налази у склопу Дома Културе, на катастарској парцели број 589/2, уписаној у листу непокретности број 1059 КО Шалинац.

             НАМЕНА: Угоститељска делатност и трговинска делатност     

             Почетни месечни износ закупнине је 7.058,00 динара.

  

             У с л о в и

  

            Пословни простор  се дајe у закуп у виђеном стању, на период од 3 (три) године.

            Право учешћа у поступку давања у закуп пословнoг простора имају сва правна и физичка лица, која уплате депозит у висини две почетне месечне закупнине, изузев:

- лица која су у неком од претходних поступака понудила односно излицитирала највиши износ закупнине, а потом одустала од закључења уговора о закупу или уговор отказала пре истека уговореног рока, у року од годину дана од дана одустанка од закључења уговора, односно од дана отказа уговора и

- лица (закупци и корисници) која нису измирила дуговања по основу закупа односно коришћења пословног простора чији је корисник град Смедерево.

            Депозит се уплаћује на рачун Градске управе Смедерева - рачун број  840-1089804-04 са назнаком "депозит", са позивом на број 97 16-742142, а доказ о извршеној уплати доставља се уз писмену понуду. Понуђачу чија понуда није прихваћена, депозит се враћа у року од 5 (пет) дана од дана доношења одлуке о давању у закуп пословног простора најповољнијем понуђачу. Понуђачу чија је понуда прихваћена, износ депозита урачунава се у закупнину. Понуђач чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита, ако у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема позива закуподавца, одустане од закупа пословног простора или не закључи уговор о закупу пословног простора.

            Писмена понуда треба да садржи: износ закупнине која се нуди изражен фиксно у динарима, делатност коју би обављао у пословном простору (делатност мора бити у складу са условима из Огласа), доказ о уплати депозита,  за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана; за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број; за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита. Уколико је подносилац понуде већ закупац пословног простора чији је корисник град Смедерево потребно је да уз понуду достави доказ да је измирио закупнину.

На месечни износ закупнине коју понудилац понуди обрачунаће се порез на додату вредност по стопи од 20%.

 Критеријум којим се Комисија руководи приликом предлагања најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине изражене искључиво у фиксном  износу.

            Писмене понуде подносе се у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Огласа, у затвореној коверти, са назнаком "Понуда за закуп пословног простора - не отварај", на адресу Градска управа града Смедерева, Комисији за пословни простор, Улица омладинска бр. 1, 11300 Смедерево.

            Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.

            Градско веће задржава право да одустане од избора понуђача у свакој фази поступка.

            Јавно отварање писмених понуда обавиће се 22. марта 2019. године у Скупштинској сали  Града Смедерева, са почетком у 1200 часова.

            Све информације могу се добити на телефон 026/672-724, локал 1630, или у канцеларији број 38 у Градској управи Смедерево у периоду од 730 - 1530 сати.