Godišnje savetovanje pčelara Delegacija kineskih privrednika u poseti Smederevu Zlatni odbojkaš u Smederevu Završna manifistacija književnog konkursa Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama


OGLAS za davanje u zakup prikupljanjem pismenih ponuda

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključaka Gradskog veća grada Smedereva br. 361-14/2019-07 od 04.03.2019. godine  raspisuje:

O  G  L  A  S

za davanje u zakup

prikupljanjem pismenih ponuda

  

        POSLOVNI PROSTOR U  ŠALINCU  površine 52,28m2, koji se nalazi u sklopu Doma Kulture, na katastarskoj parceli broj 589/2, upisanoj u listu nepokretnosti broj 1059 KO Šalinac.

             NAMENA: Ugostiteljska delatnost i trgovinska delatnost     

             Početni mesečni iznos zakupnine je 7.058,00 dinara.

  

             U s l o v i

  

            Poslovni prostor  se daje u zakup u viđenom stanju, na period od 3 (tri) godine.

            Pravo učešća u postupku davanja u zakup poslovnog prostora imaju sva pravna i fizička lica, koja uplate depozit u visini dve početne mesečne zakupnine, izuzev:

- lica koja su u nekom od prethodnih postupaka ponudila odnosno izlicitirala najviši iznos zakupnine, a potom odustala od zaključenja ugovora o zakupu ili ugovor otkazala pre isteka ugovorenog roka, u roku od godinu dana od dana odustanka od zaključenja ugovora, odnosno od dana otkaza ugovora i

- lica (zakupci i korisnici) koja nisu izmirila dugovanja po osnovu zakupa odnosno korišćenja poslovnog prostora čiji je korisnik grad Smederevo.

            Depozit se uplaćuje na račun Gradske uprave Smedereva - račun broj  840-1089804-04 sa naznakom "depozit", sa pozivom na broj 97 16-742142, a dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se uz pismenu ponudu. Ponuđaču čija ponuda nije prihvaćena, depozit se vraća u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja odluke o davanju u zakup poslovnog prostora najpovoljnijem ponuđaču. Ponuđaču čija je ponuda prihvaćena, iznos depozita uračunava se u zakupninu. Ponuđač čija je ponuda prihvaćena gubi pravo na povraćaj depozita, ako u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema poziva zakupodavca, odustane od zakupa poslovnog prostora ili ne zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora.

            Pismena ponuda treba da sadrži: iznos zakupnine koja se nudi izražen fiksno u dinarima, delatnost koju bi obavljao u poslovnom prostoru (delatnost mora biti u skladu sa uslovima iz Oglasa), dokaz o uplati depozita,  za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana; za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni broj građana, naziv radnje, matični broj; za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita. Ukoliko je podnosilac ponude već zakupac poslovnog prostora čiji je korisnik grad Smederevo potrebno je da uz ponudu dostavi dokaz da je izmirio zakupninu.

Na mesečni iznos zakupnine koju ponudilac ponudi obračunaće se porez na dodatu vrednost po stopi od 20%.

 Kriterijum kojim se Komisija rukovodi prilikom predlaganja najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene zakupnine izražene isključivo u fiksnom  iznosu.

            Pismene ponude podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa, u zatvorenoj koverti, sa naznakom "Ponuda za zakup poslovnog prostora - ne otvaraj", na adresu Gradska uprava grada Smedereva, Komisiji za poslovni prostor, Ulica omladinska br. 1, 11300 Smederevo.

            Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

            Gradsko veće zadržava pravo da odustane od izbora ponuđača u svakoj fazi postupka.

            Javno otvaranje pismenih ponuda obaviće se 22. marta 2019. godine u Skupštinskoj sali  Grada Smedereva, sa početkom u 1200 časova.

            Sve informacije mogu se dobiti na telefon 026/672-724, lokal 1630, ili u kancelariji broj 38 u Gradskoj upravi Smederevo u periodu od 730 - 1530 sati.