ЗАМЕНА РАСВЕТЕ НА ГРАДСКОМ ТРГУ У СМЕДЕРЕВУ ОБЕЛЕЖЕН ДАН ГРАДА СМЕДЕРЕВА ТУРСКИ АМБАСАДОР ХАМИ АКСОY У ПОСЕТИ СМЕДЕРЕВУ АМБАСАДОР ЈАПАНА КАЦУМАТА ТАКАХИКО У ПОСЕТИ СМЕДЕРЕВУ ПОСЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА СМЕДЕРЕВА ЈОВАНА БЕЧА КОМПАНИЈИ ХБИС ГРОУП Сербиа


Одељење за локалну пореску администрацију

 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

 - Закон о порезима на имовину

- Водич кроз порез на имовину

- Образац Пореске пријаве ППИ-1 (за правна лица)


- Подприлози уз ППИ-1

- Прилог 2 уз ППИ-1


-
Образац Пореске пријаве ППИ-2 (за физичка лица)

 

- ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦИМА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

- ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТОПА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ, ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ И УТВРЂИВАЊУ ЗОНА СА КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗОНАМА ЗА ГРАД СМЕДЕРЕВО

- ОДЛУКA О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТОПА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ, ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ И УТВРЂИВАЊУ ЗОНА СА КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗОНАМА ЗА ГРАД СМЕДЕРЕВО
 

- ЗАКЉУЧАК - Утврђују се следеће просечне цене квадратног метра одговарaјућих непокретности по зонама, као полазне основице за утврђивање пореза на имовину у 2022. години


ЛОКАЛНА КОМУНАЛНА ТАКСА


- Одлука о локалним комуналним таксама града Смедерева

- Образац Пријаве за утврђивање обавеза по основу локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном просторуНАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


- Одлука о накнади за заштиту и   унапређивање животне средине

- Образац Пријаве за утврђивање  накнаде за заштиту и унапређивање  животне средине


 

ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА


- За правна лица и предузетнике

- За физичка лица
КОНТАКТИ


- За правна лица и предузетнике

- За физичка лица

 


ОГЛАСНА ТАБЛА    


- Обавештење о преносу надлежности у администрирању Накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (28.02.2011.)

 

  

 

Одељење за локалну пореску администрацију обавља послове који се односе на:

- организовање и праћење континуираног, благовременог и ефикасног извршавања послова из делокруга Одсека у складу са прописима,
- утврђивање локалних јавних прихода, доношење решења по основу локалних јавних прихода, њихово достављање и књижење задужења и уплата у пореском књиговодству,
- послове канцеларијске и теренске пореске контроле локалних јавних прихода, односно контроле законитости и правилности обрачунавања и благовремености плаћања локалних јавних прихода,
- израду планова редовне и принудне наплате локалних јавних прихода,
- израду методолошких упутстава у вези са пријемом и обрадом пореских пријава, као и канцеларијске и теренске пореске контроле локалних јавних прихода,
- пружање стручне помоћи пореским обвезницима,
- опредељивање захтева за израду, измену и допуну софтверских подршки за пријем, обраду, књижење, канцеларијску и теренску контролу локалних јавних прихода,
- израду свих извештаја у вези са утврђивањем и контролом локалних јавних прихода,
- израду планова редовне и принудне наплате локалних јавних прихода,
- обезбеђење наплате пореског дуга установљавањем заложног права на покретним стварима и непокретности пореског обвезника, припрему нацрта решења о принудној наплати, вођење поступка по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода и извршавање послова редовне и принудне наплате у складу са законом,
- вођење првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника,
- послове администрирања у складу са прописима,
- пореске послове евиденције књиговодствених докумената и друге послове Одсека за локалну пореску администрацију у складу са важећим законским прописима


Одељење за локалну пореску администрацију

начелник Зоран Ранђеловић

 e-mail: randjelovic.zoran@smederevo.org.rs

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1835