Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


Оглас о прикупљању понуда за отуђење (продају) грађевинског земљишта катастарске парцеле број 1356/1 КО Колари у јавној својини града Смедерева

На основу Одлуке Надзорног одбора Дирекције за изградњу број 3155 од 23.08.2016. године и сагласности Градског већа града Смедерева број 463-146/2016-07/2016-07 од 02.09.2016. године и у складу са чланом 16. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта (Сл. лист града Смедерева, број 5/2015 - пречишћен текст), Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште, у име и за рачун града Смедерева, расписује

 

 

Оглас о прикупљању понуда

за отуђење (продају) грађевинског земљишта

катастарске парцеле број 1356/1 КО Колари у јавној својини града Смедерева

 

 

1.      Предмет отуђења (продаје) је грађевинско земљиште катастарска парцела број 1356/1 уписана у лист непокретности број 1445 КО Колари, површине 03ха 45а 36м2, у јавној својини града Смедерева. Земљиште се налази на локацији у обухвату грађевинског подручја насељеног места Колари.

 

 

2.      Подаци из планске докуменатције о грађевинском земљишту и објектима који се на њему могу градити дефинисани су Просторним планом града Смедерева,  при чему су основни урбанистички услови:

 

НАМЕНА:

У складу са планским документом, наведена катастарска парцела се налази у границама грађевинског подручја насељеног места Колари. Претежна намена је "породично становање: пољопривредног, мешовитог или непољопривредног карактера", а истим Планом су за грађевинско земљиште прописана Правила уређења и грађења.

 

Дозвољене намене

 

Дозвољене намене оквиру грађевинских подручја насеља, које могу бити заступљене максимално 30% у односу на укупно грађевинско подручје, су :

 

-      производња,

-      пословање,

-      јавни и комерцијални садржаји,

-      верски објекти,

-      спорт и рекреација,

-      култура,

-      сервиси,

-      комуналне површине и др.

 

Дозвољене делатности

 

Дозвољене делатности које се могу обављати у склопу породичних стамбено-пословних, пословних или производних објеката у границама грађевинских подручја насеља су из области:

 

- пољопривреде,

- трговине,

- услужних делатности,

- туризма и угоститељства,

- здравства и социјалне заштите,

- културе, забаве, спорта и рекреације,

- пословно-административних делатности,

- услужних сервиса (бензинске или гасне станице, перионице и сл.) и др.

 

Врста и намена објеката који се могу градити

 

-      Породични стамбени или стамбено-пословни објекти

-      Породични стамбено-производни објекти

-      Економски објекти

-      Пословни објекти (из домена дозвољених делатности за грађевинска подручја насеља)

-      Производни објекти (из домена дозвољених делатности)

-      Објекти инфраструктуре, јавни објекти и површине.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

За изградњу садржаја на локацији примењују се урбанистички и други услови прописани Просторним планом града Смедерева, а за изградњу стамбено-пословних, пословних и производних објеката, дефинисани су следећи урбанистички показатељи:

 

-      Индекс изграђености : максимално 0.6

-      Индекс искоришћености : максимално 40%.

 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САДРЖАЈА НА ПАРЦЕЛИ

 

Начин реализације садржаја на парцели дефинисан је одредбама Просторног плана града Смедерева, и врши у складу са Принципима и правилима уређења простора и грађења у овом Плану.

 

За стамбено-производне, пословно-производне и производне објекте, као и пословне објекте на површинама већим од 15 ари, у граници грађевинских подручја насеља у складу са планском документацијом, изградња је условљена претходном израдом Урбанистичког пројекта.

 

За изградњу објеката стамбено-производне или нестамбене намене у грађевинским подручјима насеља на основу овог Плана, према њиховој намени и карактеру, у складу са законском процедуром утврђује се потреба израде Процене утицаја на животну средину.

 

Према потреби, за специфичне и комплексне садржаје који нису наведени планском документацијом, у складу са законским прописима и на основу опредељења надлежних органа Градске управе - утврђиваће се потреба и обавеза израде одговарајуће планске документације, односно инструмената за реализацију садржаја.

 

3.      Предметно земљиште се продаје ради изградње у складу са планским документом, и то ради изградње производног објекта за потребе здравствене делатности.

 

4.      Уређеност земљишта које се продаје: неизграђено и неуређено грађевинско земљиште, до парцеле је изграђен јавни пут, водоводна мрежа, на локацији постоји ТС 10/0.4 kV, канализациона мрежа није изграђена.

 

5.      Купац преузима земљиште у виђеном стању, без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта, као и без обавезе продавца да изврши рашчишћавање и насипање терена.

Купац се обавезује да о свом трошку:

-           приведе намени земљиште на основу грађевинске дозволе,

-           одржава земљиште до његовог привођења намени ради спречавања ширења корова и очувања и заштите животне средине,

-           изгради прикључке на комуналну инфраструктуру у складу са прописима и у складу са актима управљача инфраструктуре, уз регулисање обавеза и плаћања трошкова, такси и накнада у складу са актима управљача.

 

6.      Купац се обавезује да до 30. јуна 2017. године поднесе уредан захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу производног објекта за потребе здравствене делатности са пратећим садржајима, површине од најмање 2.500м2, да исти заврши до краја 2018.  године и да у вези са обављањем делатности предметног објекта до краја 2018. године запосли најмање 40 лица, као и да до краја 2019. године запосли још 60 лица.

 

У случају да купац не испуни своју обавезу из претходног става, уговор се сматра раскинутим, без права купца да потражује исплаћену купопродајну цену и уз обавезу да о свом трошку врати земљиште у стање које је било у моменту купопродаје (уклањање свих ствари и објеката са парцеле), са правом продавца да се упише као власник земљишта у катастру непокретности.

 

7.      Предметно земљиште се продаје прикупљањем писаних понуда јавним огласом. Поступак отварања прикупљених понуда спроводи Комисија коју је формирала градоначелница Града Смедерева.

 

8.      Најнижа понуђена цена за куповину земљишта катастарске парцеле број 1356/1 уписана у лист непокретности број 1445 КО Колари, површине 03ха 45а 36м2, износи за целу парцелу: 179.000 евра.

 

Понуђачи су дужни да уплате гарантни износ (депозит) у висини 35.800 евра (20% од почетне цене земљишта) на рачун Града Смедерева број 840-231845-83 са позивом на број 97 33841141, сврха уплате "депозит за јавни оглас 1356/1". Депозит се уплаћује у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Понуђачу који не оствари право на куповину земљишта, плаћени депозит ће се вратити у року од пет радних дана од дана спроведеног поступка (висина износа који се враћа једнака је динарском износу уплаћеном на име депозита). Депозит се неће вратити уколико понуђач одустане од куповине или не потпише купопродајни уговор.

 

Земљиште се продаје понуђачу који понуди највећу цену изражену у еврима, а која се накнадно не може мењати.

Понуђач чија се понуда прихвати (купац), дужан је да исплати утврђену (понуђену) цену грађевинског земљишта у року од 15 дана од дана закључења и овере уговора о купопродаји.

Понуђачу чија се понуда прихвати, уплаћени депозит изражен у еврима урачунаће се у купопродајну цену изражену у еврима и одузети од понуђене цене.

Прихваћену купродајну цену утврђену у еврима, умањену за износ депозита изражен у еврима, купац исплаћује у динарској противредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате.

Купородајни уговор купац закључује са ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, у року од 30 дана од дана правноснажности одлуке о отуђењу грађевинског земљишта, све према Одлуци о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта. Продавац ће купца увести у посед и дати клаузулу укњижбе одмах након исплате купопродајне цене.

 

9.      Право давања понуда имају сва правна и физичка лица која поднесу уредну писану понуду. Понуђач може поднети само једну понуду (при чему се сматра да је исти понуђач и понуђач који има већинско власништво у другом правном лицу).

-           Понуда се подноси уз навођење броја катастарске парцеле.

-           Понуда се предаје Комисији за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Смедерева ради изградње, преко ЛП Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, 11300 Смедерево, Трг Републике 5.

-           Благовременим понудама ће се сматрати понуде које буду запримљене на пријемном протоколу Дирекције за изградњу, до 03.10.2016. године до 09,00 часова.

-           Уз понуду се подноси копија исправе о уплати депозита у износу од 35.800 евра (у динарској противвредности).

-           Учесник у јавном надметању у понуди даје изјаву:

а.      да прихвата услове из огласа,

б.      да је упознат са:

-     фактичким стањем катастарске парцеле број 1356/1 КО Колари

-     Копијом плана за катастарску парцелу број 1356/1 КО Колари коју је издао РГЗ Служба за катастар непокретности Смедерево,

-     Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта (Сл. лист града Смедерева, број 5/2015-пречишћен текст),

 

-           Понуда правног лица (поред навођења броја катастарске парцеле за коју се надмеће, копије исправе о уплати депозита и изјаве из претходног става) садржи: назив и седиште учесника у јавном надметању, податке о упису у регистар АПР-а са приложеним изводом из регистра, порески идентификациони број, потпис овлашћеног лица и печат.

-           Понуда физичког лица (поред навођења броја катастарске парцеле за коју се надмеће, копије исправе о уплати депозита и изјаве из претходног става) садржи: име и презиме, адресу и ЈМБГ, а ако је то лице приватни предузетник и податке о упису у регистар АПР-а са приложеним изводом из регистра и порески идентификациони број.

 

10. Понуђена цена грађевинског земљишта мора да буде иста или већа од најниже (почетне) цене наведене у тачки 8. овог огласа (179.000 евра),

Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује.

Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда.

Неуредна понуда је:

1. понуда поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на коју појединачну катастарску парцелу се односи;

2. поднета понуда која не садржи податке и уредна документа из тачке 9. овог огласа и

3. поднета понуда у којој понуђена цена грађевинског земљишта није у складу са ставом 1. ове тачке

11. Јавно отварање понуда ће спровести Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Смедерева.

-           Јавно отварање понуда ће се обавити 03.10.2016. године, са почетком у 1000 часова, у ЈП Дирекцији за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, Смедерево, Трг републике 5, сала број 3.

 

12. Поступак прикупљања писаних понуда јавним огласом сматра се успелим, ако је приспела најмање једна благовремена и уредна понуда.

 

13. Поступак прикупљања писаних понуда и поступак закључења купопродајног уговора спровешће се у складу са Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта (Сл. лист града Смедерева, број 5/2015-пречишћен текст).

 

14. Саставни део овог огласа представља нацрт уговора о купопродаји грађевинског земљишта катастарске парцеле број 1356/1 КО Колари којим су ближе дефинисана сва права и обавезе уговорних страна у вези са купопродајом земљишта по основу овог огласа и чије ће се одредбе примењивати у вези са купопродајом предметног земљишта

 

 

Увид у документацију наведену у овом огласу може се извршити у ЈП Дирекцији за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, Смедерево, Трг републике 5, сваког радног дана током трајања огласа, а информације се могу добити на телефон Дирекције за изградњу:

026/ 617-870.

 


 

 

Нацрт уз оглас

 
 

Уговор о купопродаји грађевинског земљишта

катастарске парцеле број 1356/1 КО Колари

 

 

            Закључен ____________, у Смедереву, између:

 

1.      Града Смедерева, Смедерево, Омладинска 1, матични број 07222262, кога заступа градоначелница Јасна Аврамовић, ЈМБГ 0212959765011, лк. бр. 002292768 ПУ Смедерево, у чије име и за чији рачун уговор закључује Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП, Смедерево, матични број 07361068, коју заступа директор мр Ненад Крчум, ЛК број 005364830 ПУ Смедерево, ЈМБГ 1004964760011, на основу члана 19. став 1. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл. лист града Смедерева", број 5/2015-пречишћен текст),

као Продавца,

 

 

и

 

 

2.      ________________________________________, МБ ______________________, кога заступа директор ________________________, из _________________________, лични број ___________________________________________________,

као Купца

 

Предмет уговора

Члан 1.

             Предмет овог уговора је купопродаја грађевинског земљишта и то: катастарска парцела број 1356/1 уписана у лист непокретности број 1445 КО Колари, површине 03ха 45а 36м2, у јавној својини града Смедерева а које се налази на локацији у обухвату грађевинског подручја насељеног места Колари.

 

Основ за закључење уговора

Члан 2.

            Уговарачи сагласно констатују да је спроведен поступак прикупљања понуда за отуђење земљишта наведеног у члану 1. овог уговора, по огласу који је расписан у листу ________________, у броју од ____________. По спроведеном поступку јавног отварања прикупљених понуда одржаног ____________, Градоначелница града Смедерева је донела одлуку број ___________________________, којом се Купцу продаје предметно земљиште. Сви услови из овде наведеног огласа чине саставни део овог уговора.


 

Садржина купопродаје

Члан 3.

            Продавац, као искључиви власник, продаје Купцу грађевинско земљиште које чине катастарске парцеле како следи: катастарска парцела број 1356/1 уписана у лист непокретности број 1445 КО Колари, површине 03ха 45а 36м2, у јавној својини града Смедерева, а које се налази на локацији у обухвату грађевинског подручја насељеног места Колари.

            Купопродајна цена за предметно земљиште износи _______________________ евра.

            Продавац је од купца примио депозит за јавно надметање у износу од ________________ евра, (што износи ________________________ динара по средњем курсу евра Народне банке Србије на дан __________________, као дана уплате депозита).

            Обзиром да се купцу уплаћени депозит, изражен у еврима, урачунава у купопродајну цену изражену у еврима и одузима од купопродајне цене (вредности постигнуте на јавном надметању), купац је обавезан да у року од 15 дана од дана закључења и овере овог уговора продавцу исплати разлику између купопродајне цене и депозита у износу од __________________ евра, у динарској противредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате најкасније до _____________________________, чиме ће у целости исплатити уговорену цену.

            Уколико купац не исплати продавцу износ из претходног става, овај уговор се сматра раскинутим, а купац нема права на повраћај депозита за јавно надметање.

            Купац ће исплату износа из става 4. овог члана, извршити уплатом на рачун града Смедерева број 840-841141843-14 са позивом на број по моделу 97  16-092.

 

Члан 4.

            Продавац потписом овог уговора даје изричиту, неорочену и ничим условљену изјаву да дозвољава да купац изврши упис права својине на наведеној непокретности из члана 1. овог Уговора, у одговарајуће јавне регистре (clausula intabulandi), без даље сагласности и присуства продавца, али тек након исплате купопродајне цене (разлика од депозита), а на основу потврде o исплати цене коју ће му издати ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево.

            Продавац ће купца увести у посед одмах након исплате купопродајне цене (разлике од депозита).

 

Члан 5.

            Продавац продаје земљиште као неизграђено и неуређено грађевинско земљиште.

            Продавац продаје земљиште описано у чл. 1 овог уговора ради изградње производног објекта за потребе здравствене делатности.

            Купац купује земљиште описано у чл. 1 овог уговора ради изградње производног објекта за потребе здравствене делатности.

            У складу са наведеним у претходна два става овог члана, уговорне стране сагласно констатују да реализација изградње на купљеном земљишту производног објекта уговорене површине и то за потребе здравствене делатности представља битан услов ради чијег остварења продавац продаје земљиште с једне стране, док с друге стране могућност изградње и употребе изграђеног производног објекта на купљеном земљишту површине најмање 2.500м2 и то за намене производње за потребе здравствене делатности представља битно својство ствари због које купац купује предметно земљиште.

            Купац остаје при својој изјави датој у понуди за јавно надметање за предметну парцелу, којом је прихватио све услове из огласа, да је упознат са фактичким стањем катастарске парцеле и да је упознат са катастарским и урбанистичким подацима у вези са предметном парцелом.

            Купац преузима земљиште без обавезе Продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта изузев радова наведених у наредном ставу овог члана. Купац се обавезује да о свом трошку организује и финансира израду урбанистичог пројекта, приведе намени земљиште на основу грађевинске дозволе, одржава земљиште до његовог привођења намени ради спречавања ширења корова и очувања и заштите животне средине, као и да изгради прикључке на комуналну инфраструктуру у складу са прописима и посебним условима које утврђују надлежна предузећа, управљачи инфраструктуре, у складу са Законом, уз регулисање обавеза плаћања трошкова, такси и накнада прописаних актима управљача инфраструктуре.

            Такође, ради реализације изградње и функционисања изграђеног објекта у складу са предвиђеном наменом, Продавац се обавезује да о свом трошку најкасније до 30.06.2017. године изведе следеће радове:

            - да уклони све евентуалне објекте који се налазе на земљишту, а који нису потребни за намене за које Купац купује земљиште, уколико то Купац буде захтевао

            - изврши довод електродистрибутивне мреже до граница парцеле на којој се налази земљиште које је предмет купопродаје и то електродистрибутивне мреже капацитета који омогућава преузимање за потребе предметног земљишта електричне енергије снаге најмање 500kVА

- изврши довод до граница парцеле на којој се налази земљиште које је предмет купопродаје пијаће воде капацитета протока довољног за потребе санитарног и хигијенског коришћења од стране 200 људи на наведеној парцели и одржава довод пијаће воде у одговарајућем капацитету протока

            - изврши довод до граница парцеле на којој се налази земљиште које је предмет купопродаје гасоводне мреже и то капацитета који омогућава преузимање за потребе предметног земљишта гаса снаге најмање 4бар

            - изврши потребне радове ради довода до граница парцеле на којој се налази земљиште које је предмет купопродаје мреже за телефонске везе и кабловски интернет брзине најмање 20/2 Мб/С, те пружи купцу одговарајућу подршку у преговорима са пружаоцима наведених услуга ради дистрибуције за потребе парцеле телефонске везе и кабловског интернета

            - да постојеће јавне путеве којима се приступа до парцеле одржава у најмање постојећем стању

            - да одржава осталу инфраструктуру, из своје надлежности, у вези са предметном парцелом у најмање постојећем стању.

            Уговорне стране сагласно констатују да се обавеза Продавца ограничава на извршење потребних радова ради довода предметних енергената и других добара искључиво до граница парцеле на којој се налази земљиште које је предмет купопродаје, док ће Купац о свом трошку извести радове у оквиру парцеле ради коришћења предметних енергената и добара за потребе парцеле, те ће о свом трошку изградити прикључке, трафо-станице и извести друге неопходне радове ради преузимања енергената и добара у потребној снази од граница парцеле до објекта који буде градио.

 

            Такође, уговорне стране су се договориле да ће места на граници парцеле до којих је Продавац извршити радове ради довода предметних енергената и других добара бити одређена споразумно између Продавца и Купца сходно потребама изградње објекта на предметном земљишту.

 

            У случају да Продавац не испуни наведене обавезе на начин како је предвиђено, Купац има право да предметне радове изврши самостално уз обавезу Продавца да у целости надокнади Купцу трошкове које је Купац имао у вези са реализацијом наведених обавеза Продавца или право раскинути уговор уз повраћај целокупне исплаћене купопродајне цене као и накнаду претрпљене штете.

 

            Продавац има право на продужење уговореног рока за извршење преузетих обавеза предвиђених ставом 7. овог члана, ако без своје кривице Продавцу буде онемогућено или отежано извршење предметних обавеза услед догађаја или наступањем околности које се нису могле предвидети у време закључења овог уговора, нити су се могле избећи или спречити, као и уколико извршење преузетих обавеза Продавцу буде онемогућено или отежано услед догађаја или околности које се могу приписати у одговорност Купца.

 

            У случајевима наведеним претходним ставом овог члана, рок за извршење преузетих обавеза ће бити продужен за одговарајући временски период у складу са чињеницама које су утицале на потребу продужења рока.

  

Члан 6.

            Купац се обавезује да до 30. јуна 2017. године поднесе уредан захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу производног објекта за потребе здравствене делатности са пратећим садржајима, површине од најмање 2.500 м2, да исти заврши до краја 2018.  године и да у вези са обављањем делатности предметног објекта до краја 2018. године запосли најмање 40 лица, као и да до краја 2019. године запосли још 60 лица.

           

            Купац има право на продужење уговореног рока за извршење обавеза предвиђених претходним ставом овог члана, ако без своје кривице Купцу буде онемогућено или отежано извршење предметних обавеза услед догађаја или наступањем околности које се нису могле предвидети у време закључења овог уговора, нити су се могле избећи или спречити, као и уколико извршење преузетих обавеза Купцу буде онемогућено или отежано услед догађаја или околности које се могу приписати у одговорност Продавца.

 

            У случајевима наведеним претходним ставом овог члана, рок за извршење преузетих обавеза ће бити продужен за одговарајући временски период у складу са чињеницама које су утицале на потребу продужења рока.

 

            У случају да купац не испуни своју обавезу из првог става овог члана, изузев у случајевима предвиђеним другим ставом, Продавац може раскинути уговор, без права купца да потражује исплаћену купопродајну цену и уз обавезу да о свом трошку врати земљиште у стање које је било у моменту купопродаје (уклањање свих ствари и објеката са парцеле), са правом продавца да се упише као власник земљишта у катастру непокретности.

 

            У случају да изградња објекта ради чије изградње Купац купује предметно земљиште не буде била могућа или уколико буде онемогућено коришћење изграђеног објекта за наведене намене, а то представља одговорност Продавца, без обзира на временски период у ком би се евентуално појавиле наведене сметње, Купац има право да раскине уговор, као и право на повраћај целокупне исплаћене купопродајне цене и накнаду претрпљене штете.

 

Члан 7.

            Уговорне стране су сагласне да се допринос за уређивање грађевинског земљишта обрачуна у редовном поступку издавања грађевинске дозволе у складу са важећим одлукама града Смедерева.

 

Члан 8.

            Уговорне стране су сагласне да све трошкове закључења овог уговора као и његове реализације сноси Купац.

            Продавац је обвезник пореза на промет апсолутних права по овом уговору.

 

Члан 9.

            Гаранције Продавца:

-    Продавац је искључиви власник земљишта, уписан у надлежном Катастру непокретности као такав у складу са прописима. Не постоје нерешени захтеви у надлежном Катастру непокретности који се односе на земљиште. Продавац није располагао земљиштем у смислу преноса права својине пре овог уговора;

-    Земљиште се продаје као неизграђено земљиште;

-    Продавац није ограничен ни на који начин да располаже земљиштем на начин предвиђен овим уговором;

-    Земљиште није предмет судског или било ког другог поступка;

-    Након закључења овог уговора, Продавац ће се уздржати од било каквих радњи које могу негативно утицати на пренос права својине и државине на Купца у складу са овим уговором односно коришћење земљишта од стране Купца на начин овде договорен;

-    Да је упознат са катастарским и урбанистичким подацима у  вези са предметном парцелом те да су испуњени услови за изградњу предвиђеног објекта;

-    Земљиште нема материјалне или правне или било какве друге недостатке, да је на предметном земљишту могуће изградити производни објекат уговорене површине и са наменом производње за потребе здравствене делатности и исти користити за наведене намене, да нема терете (хипотеке, службености, права прече куповине, и друга стварна или уговорна права трећих лица (уписана или неуписана), која могу умањити или ограничити права Купца, као власника и корисника земљишта, на било који начин.

 

            Продавац земљишта изјављује да је једини власник предметног земљишта из члана 1. овог уговора и гарантује да на истом нема никаквих терета и ограничења, да није у спору, да на њему нико не полаже право прече куповине, нити друго право, да није под закупом, да није под забраном располагања, да не постоје сметње да се изврши трајни пренос власништва и продаја, правно и физички у несметан посед Купцу, и да су измирене све обавезе и дажбине закључно са даном потписивања овог уговора и обавезује се да, уколико се појаве било какви терети, ограничења или права трећих лица, као и материјални недостаци, исте отклони у разумном року и о свом трошку и без узнемиравања Купца, односно да ће обештетити Купца у случају да Купац буде приморан да отклони такве недостатке о свом трошку, с тим да Купац у сваком случају располаже свим правима у случају правних и материјалних недостатака ствари предвиђених важећим позитивноправним прописима.

 

Продавац земљишта се обавезује да Купцу стави на располагање сву документацију у вези са стицањем свог права власништва на предметном земљишту, као и да предузме све мере и радње које су потребне за правно регулисање продаје земљишта из члана 1. овог уговора, а којима се обезбеђује уредност досадашњег права власништва земљишта од стране Продавца и омогућавање спровођења купопродаје земљишта, из члана 1. овог уговора, у јавним евиденцијама о земљишту.

 

Евентуални раскид уговора и последице истог

Члан 10.

            У случају раскида уговора свака страна ће вратити оно што је уговором примила, Купац ће вратити земљиште, а Продавац ће вратити купопродајну цену. У случају да једна страна крши било коју одредбу уговора, односно да повређује тврдње и гаранције дате у овом уговору на било који начин, или се покаже да било која тврдња и гаранција дата у овом уговору није тачна, друга страна која не крши одредбе уговора ће имати право да раскине уговор и да тражи накнаду штете од стране која крши одредбе уговора.

 

Решавање спорова

Члан 11.

            Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања решавају споразумно, а ако у томе не успеју за решавање спорова по овом уговору надлежан је Привредни суд у Пожаревцу.

Члан 12.

            Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерка, од којих Продавац задржава два примерка, Купац задржава два примерка и 1 (један) примерак остаје код јавног бележника након овере.

 

 

 

 

За Продавца

Директор Дирекције за изградњу

мр Ненад Крчум, директор

 

За Купца