Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


Оглас о прикупљању понуда за отуђење (продају) грађевинског земљишта катастарске парцеле број 233/101 КО Смедерево у јавној својини града Смедерева

На основу Одлуке Надзорног одбора Дирекције за изградњу број 820/3 од 16.03.2016. године и 3810 од 07.10.2016. године и сагласности Градског већа града Смедерева, у складу са чланом 16. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта (Сл. лист града Смедерева, број 5/2015 - пречишћен текст), Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште, у име и за рачун града Смедерева, расписује


Оглас о прикупљању понуда

за отуђење (продају) грађевинског земљишта

катастарске парцеле број 233/101 КО Смедерево у јавној својини града Смедерева

  

 1.      Предмет отуђења (продаје) је грађевинско земљиште катастарска парцела број 233/101 уписана у лист непокретности број 14991 КО Смедерево, површине 01ха 40а 01м2, у јавној својини града Смедерева. Земљиште се налази на локацији обухвата Плана детаљне регулације дела индустријске зоне и индустријског парка у Смедереву, налази се са десне стране Ул. Шалиначки пут. Земљиште је оивичено са северозападне и североисточне стране кат. парцелом 233/39 (јавни пут), са југозападне стране кат. парцелом 233/66, са југоисточне стране кат. парцелом 237 (канал).

 

 

2.      Подаци из планске докуменатције о грађевинском земљишту и објектима који се на њему могу градити дефинисани су Планом детаљне регулације дела индустријске зоне и индустријског парка у Смедереву (Сл. лист општине Смедерево, број 13/2007 и Сл. лист града Смедерева, број 02/2016),  при чему су основни урбанистички услови:

 

Целина у планском документу у којој се парцела налази:

Целина Б.1. - индустријско производни капацитети

 

НАМЕНА:

  

Индустријско-производни капацитети

Програмски оквир производних делатности: лакa индустријa, претежно прерађивачкa - виши облици прераде, високотехнолошке производње електронских, металних, текстилних, хемијских, прехрамбених производа и сл. (индустријске/производне хале, складишта и сл.).

 

Искључују се делатности обухваћене Листом пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (Листа 1) Уредбе о утврђивању листе пројеката закоје је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр. 84/2005).

 

Компатибилне делатности

Компатибилне делатности (у оквиру комплекса основне намене или као самосталне на парцели): домен логистике производње (шпедиција, складиштење, услужни, сервисни капацитети, транспортно-логистички капацитети и сл.), пословне делатности (трговина, пословање, администрација и сл.); исте се могу се планирати као самосталне или у оквиру појединачних производних комплекса.

 

Ограничења:

- хидротехнички услови изградње - ниво подземних вода (у редовном режиму

   рада заштитног система - око 1,0 m испод коте терена).

  

  

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

  

- Максимални индекс заузетости земљишта С = 60%

- Максимална спратност објеката:

            - производни, складишни и сл. објекти (производне хале, складишта,

              магацини, хангари и сл.) - П (призмемље), с тим да је висина условљена

              технолошким захтевима садржаја;

            - пословни, административни, комерцијални и др. објекти

              (у оквиру производног комплекса или као самостални на парцели -

              П+3 (приземље и три спрата).

 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САДРЖАЈА НА ПАРЦЕЛИ

 

Изградња садржаја на парцели се реализује на основу претходно урађеног урбанистичког пројекта који је основ за издавање локацијских услова.

У поступку израде урбанистичког пројекта и прибављања документације за изградњу појединачних садржаја, обавезно је прибављање услова предузећа и институција које у сладу са Законом утврђују посебне услове за уређење и изградњу простора, од значаја за парцелу (надлежни управљачи инфраструктуре, предузећа у области водопривреде и др.).

 

 

 

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ДО ОПРЕМАЊА КОМУНАЛНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ

 

До комплетног комуналног опремања грађевинског земљишта, садржаји на парцели ће функционисати са локалним комуналним системима на сопстевној парцели.

 

3.      Предметно земљиште се продаје ради изградње у складу са планским документом, и то ради изградње производног објекта са пратећим садржајима - из домена делатности предвиђених у Плану -  прехрамбени производи.

 

4.      Уређеност земљишта које се продаје: неизграђено и неуређено грађевинско земљиште, до парцеле је изграђен јавни пут, електроенергетска мрежа (са две трафостанице 10/0.4kV), градска водоводна, дистрибутивна гасоводна мрежа, телекомуникациона мрежа.

Купац преузима земљиште у виђеном стању, без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта, као и без обавезе продавца да изврши рашчишћавање и насипање терена.

Купац се обавезује да о свом трошку:

-           приведе намени земљиште на основу грађевинске дозволе,

-           одржава земљиште до његовог привођења намени ради спречавања ширења корова и очувања и заштите животне средине,

-           изгради прикључке на комуналну инфраструктуру у складу са прописима и у складу са актима управљача инфраструктуре, уз регулисање обавеза и плаћања трошкова, такси и накнада у складу са актима управљача.

 

5.      Купац се обавезује да до краја 2017. године прибави грађевинску дозволу за изградњу производног објекта са пратећим садржајима. Објекат може бити грађен по фазама, при чему у првој фази површина објекта треба да буде најмање 1.000m2, да та фаза буде завршена до краја 2018. године, као и да у том објекту буде запослено најмање 20 радника.

 

У случају да купац не испуни своју обавезу из претходног става, уговор се сматра раскинутим, без права купца да потражује исплаћену купопродајну цену и уз обавезу да о свом трошку врати земљиште у стање које је било у моменту купопродаје (уклањање свих ствари и објеката са парцеле), са правом продавца да се упише као власник земљишта у катастру непокретности.

 

6.      Предметно земљиште се продаје прикупљањем писаних понуда јавним огласом. Поступак отварања прикупљених понуда спроводи Комисија коју је формирала градоначелница Града Смедерева

 

7.      Најнижа понуђена цена за куповину земљишта катастарске парцеле број 233/101 уписане у лист непокретности број 14991 КО Смедерево, површине 01ха 40а 01м2 износи за целу парцелу: 140.000 евра.

 

Понуђачи су дужни да уплате гарантни износ (депозит) у висини 28.000 евра (20% од почетне цене земљишта) на рачун града Смедерева број 840-231845-83 са позивом на број 97 33841141, сврха уплате "депозит за јавни оглас 233/101". Депозит се уплаћује у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Понуђачу који не оствари право на куповину земљишта, плаћени депозит ће се вратити у року од пет радних дана од дана спроведеног поступка (висина износа који се враћа једнака је динарском износу уплаћеном на име депозита). Депозит се неће вратити уколико понуђач одустане од куповине или не потпише купопродајни уговор.

 

 

 

Земљиште се продаје понуђачу који понуди највећу цену изражену у еврима, а која се накнадно не може мењати.

Понуђач чија се понуда прихвати (купац), дужан је да исплати утврђену (понуђену) цену грађевинског земљишта у року од 15 дана од дана закључења уговора о купопродаји.

Понуђачу чија се понуда прихвати, уплаћени депозит изражен у еврима урачунаће се у купопродајну цену изражену у еврима и одузети од понуђене цене.

Прихваћену купродајну цену утврђену у еврима, умањену за износ депозита изражен у еврима, купац исплаћује у динарској противредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате.

Купородајни уговор купац закључује са ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, у року од 30 дана од дана правноснажности одлуке о отуђењу грађевинског земљишта, све према Одлуци о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта. Продавац ће купца увести у посед и дати клаузулу укњижбе одмах након исплате купопродајне цене.

 

8.      Право давања понуда имају сва правна и физичка лица која поднесу уредну писану понуду. Понуђач може поднети само једну понуду (при чему се сматра да је исти понуђач и понуђач који има већинско власништво у другом правном лицу).

-           Понуда се подноси уз навођење броја катастарске парцеле.

-           Понуда се предаје Комисији за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Смедерева ради изградње, преко ЛП Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, 11300 Смедерево, Трг Републике 5.

-           Благовременим понудама ће се сматрати понуде које буду запримљене на пријемном протоколу Дирекције за изградњу, до 09.11.2016. године до 09,00 часова.

-           Уз понуду се подноси копија исправе о уплати депозита у износу од 28.000 евра (у динарској противвредности).

-           Учесник у јавном надметању у понуди даје изјаву:

а.      да прихвата услове из огласа,

б.      да је упознат са:

-     фактичким стањем катастарске парцеле број 233/101 КО Смедерево

-     Изводом из листа непокретности број 14991 КО Смедерево,

-     Копијом плана за катастарску парцелу број 233/101 коју је издао РГЗ Служба за катастар непокретности Смедерево,

-     Планом детаљне регулације дела индустријске зоне и индустријског парка (Сл. лист општине Смедерево, број 13/2007 и Сл. лист града Смедерева, број 02/2016),

-     Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта (Сл. лист града Смедерева, број 5/2015-пречишћен текст),

 

 

-           Понуда правног лица (поред навођења броја катастарске парцеле за коју се надмеће, копије исправе о уплати депозита и изјаве из претходног става) садржи: назив и седиште учесника у јавном надметању, податке о упису у регистар АПР-а са приложеним изводом из регистра, порески идентификациони број, потпис овлашћеног лица и печат.

-           Понуда физичког лица (поред навођења броја катастарске парцеле за коју се надмеће, копије исправе о уплати депозита и изјаве из претходног става) садржи: име и презиме, адресу и ЈМБГ, а ако је то лице приватни предузетник и податке о упису у регистар АПР-а са приложеним изводом из регистра и порески идентификациони број.

 

9.      Понуђена цена грађевинског земљишта мора да буде иста или већа од најниже (почетне) цене наведене у тачки 7. овог огласа (140.000 евра),

Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује.

Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда.

Неуредна понуда је:

1. понуда поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на коју појединачну катастарску парцелу се односи;

2. поднета понуда која не садржи податке и уредна документа из тачке 8. овог огласа и

3. поднета понуда у којој понуђена цена грађевинског земљишта није у складу са ставом 1. ове тачке

10. Јавно отварање понуда ће спровести Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Смедерева.

-           Јавно отварање понуда ће се обавити 09.11.2016. године, са почетком у 1100 часова, у ЈП Дирекцији за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, Смедерево, Трг републике 5, сала број 3.

 

11. Поступак прикупљања писаних понуда јавним огласом сматра се успелим, ако је приспела најмање једна благовремена и уредна понуда.

 

12. Поступак прикупљања писаних понуда и поступак закључења купопродајног уговора спровешће се у складу са Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта (Сл. лист града Смедерева, број 5/2015-пречишћен текст).

 

Увид у документацију наведену у овом огласу може се извршити у ЈП Дирекцији за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, Смедерево, Трг републике 5, сваког радног дана током трајања огласа, а информације се могу добити на телефоне Дирекције за изградњу:

026/ 617-870.


Директор Дирекције за изградњу

мр Крчум Ненад, дипл. просторни планер