... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


Оглас за прикупљање понуда ради отуђења (продаје) грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/68 КО Смедерево, у јавној својини града Смедерева

На основу Одлуке Градског већа града Смедерева, број 463-155/2018-07 од 19. октобра 2018. године, а у складу са члановима 15. и 16. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Службени лист града Смедерева“, број 5/2015 - пречишћен текст и 6/2017),

 

Градско веће града Смедерева, на 136. седници одржаној 19. октобра 2018. године, расписује 

 

Оглас

за прикупљање понуда ради отуђења (продаје) грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/68 КО Смедерево, у јавној својини града Смедерева

  

 

1.   Предмет отуђења (продаје) је грађевинско земљиште, катастарска парцела број 233/68 уписана у лист непокретности број 14991 КО Смедерево, површине 2ха 50а 19м2 (25.019m2), у јавној својини града Смедерева, без уписаних терета. Земљиште се налази на локацији у обухвату Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву.  

 

2.  Подаци из планске документaције о грађевинском земљишту и објектима који се на њему могу градити дефинисани су Планом детаљне регулације дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву („Службени лист општине Смедерево“ број 13/2007 и „Службени лист града Смедерева“, број 2/2016).

 

 1. Локација:
  • Индустријски парк у Смедереву.
 2. Површина парцеле:
  • 2 ha 50 a 19 m2 (25.019 m2)
 3. Плански документ:
  • План детаљне регулације дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву („Службени лист општине Смедерево“, број 13/2007 и „Службени лист града Смедерева“, број 2/2016).
 4. Целина/Урбанистичка зона:
  • Целина Б.1./Индустријско-производни капацитети.
 5. Врста и намена објеката који се могу градити:
  • Производни објекти (индустријске хале, објекти у функцији производње);
  • Складишта, објекти прераде и сл.;
  • Пословни објекти (бизнис-центри, изложбени салони, представништва и сл.);
  • Уз ове објекте, до задовољења урбанистичких параметара за целину на парцели је могуће градити и пратеће објекте који су у функцији основне делатности, типа: заједничких гаража, радионица, магацина, надстрешница и сл.
 6. Дозвољене намене као самосталне у целини (из домена пратећих и допунских делатности):
  • Шпедиција, услужно складиштење, транспортно-логистички садржаји;

2.

 

  • Сервисни садржаји;
  • Трговина, угоститељство, смештајни капацитети (пансиони, апартмани и сл.) и др;
  • У граници планског подручја се искључују делатности обухваћене Листом пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (Листа 1) Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 84/2005).
 1. Урбанистички показатељи за грађевинске парцеле у целини:
  • Максимално дозвољени индекс заузетости парцеле у овој целини је 60%.
 2. Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле:
  • Грађевинска линија објеката у односу на јавни пут се одређује на минимално 15 m удаљености у односу на регулацију парцеле јавног пута;
  • Грађевинска линија објеката у односу на појас регулације дренажних канала (заштитни појас уз канале) одређује се на минимално 10 m удаљености у односу на регулацију парцеле дренажних канала, односно заштитног појаса уз канале;
  • Удаљеност објеката од синора суседне парцеле се одређује на минимално 5m.
 3. Спратност и висина објеката:
  • Максимална спратност производних, складишних, сервисних и сл. објеката у целини је „П+0“ (приземље). Висина ових објеката условљена је технолошким захтевима опредељене делатности;
  • Максимална спратност пословних / управних објеката у склопу комплекса је „П+3“ (приземље и три спрата);
  • Максимална спратност других објеката, из домена дозвољених делатности као самосталних у целини је „П+3“ (приземље и три спрата);
  • У овој целини није дозвољена изградња подземних (подрумских) етажа. Изузетно је дозвољена њихова изградња, уз обавезу инвеститора/корисника о преузимању ризика од штетног дејства подземних вода.
 4. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
  • Уколико се на једној грађевинској парцели гради више објеката, они – у зависности од организације садржаја – међусобно могу бити постављени у низу или као слободностојећи, при чему минимално дозвољено растојање између њих не може бити мање од 5 m.
 5. Услови приступа парцели:
  • Приступ парцели је са јавног пута, односно са секундарне саобраћајнице;
  • Приликом формирања улаза у парцелу/модул, место његовог прикључка на јавну саобраћајницу је неопходно уредити (радијус кривине улаза, прекид тротоарске и зелене површине и сл.).
 6. Услови за паркирање на парцели:
  • У оквиру појединачне парцеле/модула неопходно је обезбедити одговарајући број паркинг места према потребама планираног садржаја – како за путничка, тако и за теретна возила;
  • Број потребних паркинг места за путничка возила се одређује за:

3.

 

-  потребе запослених – према критеријуму 1ПМ/50 m² корисног пословног простора (не рачунајући производне хале, складишта, надстрешнице и сл.), односно 1ПМ/3 запослена;

-  потребе корисника – посетилаца, према карактеру садржаја, односно фреквентности посетилаца;

  • Број потребних паркинг места за теретна возила утврђује се према конкретној делатности, с тим да је за ова возила – поред паркинг површина одговарајућих димензија, неопходно предвидети и манипулативне површине;
  • У случају интерне деобе, паркирање возила је могуће организовати као заједничко, уз задовољење укупног потребног броја паркинг места, у складу са планираним садржајима;
  • Површине за паркирање путничких возила треба радити од растер-елемената, а површине за теретна возила као асфалтиране или бетониране, димензионисане за тешки саобраћај, са обавезним таложником масти и уља.
 1. Начин ограђивања парцеле:
  • Парцеле у овој зони се могу ограђивати транспарентном или зиданом оградом, максималне висине до 2,20 m;
  • Ограда се поставља по правилу на регулационој линији парцеле, тако да капије и стубови ограде буду на грађевинској парцели која се ограђује, а врата и капије не могу да се отварају ван регулационе линије;
  • На појединим деловима ограду је могуће поставити и повучену у односу на регулацију парцеле (за потребе формирања паркинга испред комплекса и сл.), при чему сви садржаји испред тако постављене ограде морају бити унутар регулационе линије парцеле.
 2. Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру:
  • Садржаји у овој целини прикључују се на јавну инфраструктурну мрежу која се планира у коридорима секундарних саобраћајница у обухвату, и то према правилу да једна парцела / модул има један прикључак на јавну инфраструктурну мрежу;
  • Интерна унутрашња мрежа водовода и фекалне канализације доводи се до главног водоводног шахта са водомером, односно главног ревизионог канализационог шахта, који морају да буду постављени на удаљености максимално 2,0 m од регулације парцеле;
  • Одвођење атмосферских вода са парцела се реализује изградњом отворених јаркова – ригола у комплексу, у које се – након механичког пречишћавања – сливају воде са кровних, бетонираних и других површина (у зависности од намене, на површинама за паркирање и манипулацију теретних возила обавезно је предвидети и таложнике масти и уља). Из ових ригола воде се упуштају у најближи дренажни канал или путне јаркове у коридорима планираних саобраћајница у обухвату Плана;
  • Унутрашња тт-инсталација се доводи до најближег планираног тт-окна у коридору саобраћајнице;

 

 

4.

 

  • Унутрашња гасна инсталација се доводи до КМРС (кућни мерно-регулациони сет) или интерне МРС (мерно-регулационе станице) ормарског типа, зависно од захтеване потрошње, која се лоцира на или уз објекат и до које долази и јавни дистрибутивни гасовод радног притиска до 4 bara;
  • Унутрашња електромрежа се доводи до МРО смештеног на објекту најближем регулацији парцеле, до којег долази и напојни вод енергетског нивоа 1kV од најближе планиране ТС у обухвату Плана.
 1. Услови коришћења до опремања комуналном инфраструктуром:
  • У складу са прописаним минималним нивоом опремљености земљишта, до комплетног комуналног опремања јавног грађевинског земљишта садржаји у овој целини ће функционисати са локалним комуналним системима на сопственој парцели. Ово подразумева:

-  изградњу водонепропусне септичке јаме довољног капацитета за планирану намену;

-  изградњу уређаја за третман технолошких отпадних вода и њихово упуштање у водонепропусну септичку јаму;

-  изградњу отвореног интерног система атмосферске канализације;

-  изградњу интерног система грејања (бутан-гас, струја, соларна енергија и сл. као енергент);

-  изградњу громобранске мреже око објеката.

 1. Услови за озелењавање:
  • Учешће зеленила у оквиру парцела је мин. 15%, при чему се зеленило односи на слободне површине (не рачунајући паркинг површине);
  • Код већих производних капацитета обавезан је ободни заштитни појас, у коме је, уколико просторне могућности дозвољавају, могуће предвидети терене за рекреацију са пратећим објектима;
  • С обзиром да је грађевинска линија објеката у односу на регулацију јавног пута на минимално 15 m удаљености, зелене површине унутар комплекса решавати тако да се испред објекта уклапају са појасом регулације јавног пута и околином, као и са архитектуром објеката, а у залеђу, и по ободу парцеле решавати их као заштитни појас зеленила.
 2. Услови заштите од пожара:
  • На појединачним парцелама у овој целини је обавезна изградња спољашње и унутрашње хидрантске мреже која се напаја водом са јавне водоводне мреже у планираним саобраћајницама у обухвату;
  • Положај објеката у комплексу мора да омогући несметан приступ ватрогасних возила и заштиту објеката од пожара са свих страна;
  • Унутрашње колске комуникације морају да буду довољног профила и у одговарајућем систему, како би се омогућило несметано кретање ватрогасних возила и евентуална евакуација путничких и теретних возила у случају акцидената.
 3. Реализација:
  • Изградња се реализује на основу урбанстичког пројекта, као инструмента стручно-формалне провере планираних садржаја на појединачним комплексима.

5.

 

  • Приликом реализације појединачних садржаја – у зависности од опредељене намене – утврђује се потреба израде процене утицаја на животну средину.

 

3. Предметно земљиште се отуђује (продаје), ради изградње у складу са планским документом. Грађевинско земљиште се продаје као: неизграђено грађевинско земљиште, до парцеле је изграђен пут, градска водоводна, дистрибутивна гасоводна мрежа, оптичка телекомуникациона  и електро мрежа.

            Купац преузима земљиште у виђеном стању, без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта, као и без обавезе продавца да изврши рашчишћавање и насипање терена.

            Купац се обавезује да о свом трошку:

               - приведе намени земљиште на основу грађевинске дозволе,

               - одржава земљиште до његовог привођења намени ради спречавања ширeња корова и очувања заштите животне средине.

               - изгради прикључке на комуналну инфраструктуру у складу са прописима и у складу са актима управљача инфраструктуре, уз регулисање обавеза и плаћања трошкова, такси и накнада у складу са актима управљача.

 

4.  Предметно земљиште се продаје прикупљањем писмених понуда јавним огласом. Поступак отварања прикупљених понуда спроводи Комисија коју је формирала градоначелница града Смедерева Решењем број 02-266/2017-07 од 25.12.2017. године.

 

5. Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта катастарске парцеле број 233/68 површине  2ха 50а 19м2, уписане у лист непокретности број 14991 КО Смедерево, износи за целу парцелу: 31.944.259,20 динара.

Понуђачи су дужни да уплате гарантни износ (депозит) у висини                              6.388.851,84 динара (20% од почетне цене земљишта), на рачун града Смедерева „Депозити“ број 840-1089804-04 са позивом на број 97 33841141, сврха уплате „депозит за јавни оглас за кат. парцелу бр. 233/68 КО Смедерево“.

Понуђачу који не оствари право на куповину земљишта, плаћени депозит ће се вратити у року од пет радних дана од дана спроведеног поступка (висина износа који се враћа једнака је динарском износу уплаћеном на име депозита).

Уколико лице којем се грађевинско земљиште отуђује не приступи закључењу уговора из става 9. ове тачке или одустане од понуде губи право на повраћај уплаћеног депозита.

Понуђена цена грађевинског земљишта мора да буде у динарском износу који је исти или већи од почетног износа утврђеног Одлуком о расписивању јавног огласа за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/68 К.О. Смедерево  (почетни износ: 31.944.259,20 динара).

Грађевинско земљиште се отуђује лицу које понуди највећу цену за то земљиште изражену у динарском износу, а која се накнадно не може умањивати.

Понуђач чија се понуда прихвати (купац), дужан је да исплати утврђену (понуђену) цену грађевинског земљишта у року од 15 дана од дана закључења Уговора о отуђењу грађевинског земљишта.

 

6.

 

Понуђачу чија се понуда прихвати, уплаћени депозит изражен у динарима урачунаће се у купопродајну цену и износ у висини депозита ће се одузети од понуђене цене.

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта са Градом закључује лице које прибавља грађевинско земљиште у својину, у року од 30 дана од дана доношења одлуке о отуђењу грађевинског земљишта, све према Одлуци о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта. Уговор у име Града закључује градоначелник града Смедерева. Продавац ће купца увести у посед у року од 15 дана од дана исплате купопродајне цене. Купац стиче право да се као власник упише на купљеној парцели након исплате купопродајне цене.  

 

6.  Право подношења понуде имају сва правна лица, предузетници и физичка лица  која благовремено поднесу уредну писмену понуду. Понуђач може поднети само једну понуду (при чему се сматра да је исти понуђач и понуђач који има већинско власништво у другом правном лицу).

-           Понуда се доставља Комисији у затвореној коверти, са видљивом назнаком на коју катастарску парцелу се односи.

-           Понуде се достављају Комисији за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Смедерева ради изградње, поштом или непосредно преко писарнице Градске управе Смедерево, Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

-           Благовременим понудама ће се сматрати понуде које буду запримљене - заведене на писарници Градске управе Смедерево, до 26. новембра 2018. године до 1530 часова.

-           Уз понуду се подноси копија исправе о уплати депозита у износу од  6.388.851,84 динара.

-           Учесник у поступку прикупљања понуде даје изјаву:

а.      да прихвата услове из Огласа,

б.      да је упознат са:

фактичким стањем катастарске парцеле број 233/68 КО Смедерево,

изводом из листа непокретности број 14991 КО Смедерево у делу који се односи на  наведену катастарску парцелу,

Планом детаљне регулације дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву („Службени лист општине Смедерево“, број 13/2007 и „Службени лист града Смедерева“, број 2/2016),

Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Службени лист града Смедерева", број 5/2015-пречишћен текст и 6/2017), 

-        Понуда правног лица односно предузетника (поред навођења броја катастарске парцеле за коју се доставља понуда, копије исправе о уплати депозита, уредног овлашћења за заступање и изјаве из ове тачке) садржи: назив, односно пословно име и седиште учесника у јавном надметању, податке о упису у регистар АПР-а са приложеним изводом из регистра привредних субјеката или други одговарајући регистар, порески идентификациони број, потпис овлашћеног лица и печат.

-          Понуда физичког лица (поред навођења броја катастарске парцеле за коју се надмеће, копије исправе о уплати депозита, фотокопија личне карте и изјаве из ове тачке) садржи: име и презиме, адресу становања и ЈМБГ, а ако је то лице приватни предузетник и податке о упису у регистар АПР-а са приложеним изводом из регистра и порески идентификациони број.

7.

 

7. Неблаговремена и неуредна понуда се одбацује.

Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда означеног у тачки 6. овог Огласа.

Неуредна понуда је:

1. понуда поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на коју појединачну катастарску парцелу се односи,

2. поднета понуда која не садржи податке и уредна документа из тачке 6. овог Огласа и

3. поднета понуда у којој понуђена цена грађевинског земљишта није у складу са ставом 5. тачке 5.

 

8. Обавештавају се понуђачи да немају обавезу плаћања накнаде за извршену промену намене из пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште.

 

9. Јавно отварање понуда спровешће Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Смедерева ради изградње из тачке 4. овог Огласа.

            - јавно отварање понуда ће се спровести дана 28. новембра 2018. године, са почетком у 1230 часова, у згради Градске управе Смедеревo, Омладинска број 1, скупштинска сала.

 

10. Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим ако је приспела  најмање једна благовремена и уредна понуда.

            Поступак отварања понуда је јаван и могу да присуствују сва заинтересована лица.

 

11. Поступак прикупљања понуда и поступак закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта спровешће се у складу са Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта (“Службени лист града Смедерева“, број 5/2015-пречишћен текст и 6/2017).

 

12. Уколико се до дана потписивања - солемнизације уговора о отуђењу грађевинског земљишта катастарске парцеле број 233/68 КО Смедерево, површине 2ха 50а 19м2 на основу процене Пореске управе Министарства финансија, Филпијале Смедерево повећа процењена тржишна вредност ове катастарске парцеле, Градско веће града Смедерева има право поништити овај Оглас и Одлуку о расписивању јавног огласа уколико је нова процењена тржишна вредност ове катастарске парцеле виша од највеће понуђене цене.

 

 

Број 463-155/2018-07

У Смедереву, 19. октобра 2018. године

 

                                                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

                                                                                                            ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                              др Јасна Аврамовић