Презентација идејног решења за затворени базен Изградња канализационе мреже и вакуумске станице у Малом Криваку Председник Вучић у Смедереву Отворен Дунавски еко парк у Смедереву Семинар за васпитаче у организацији Савета за безбедност саобраћаја


ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА

 Република Србија

Град Смедерево

Градска управа Смедерево

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и

коришћења пољопривредног земљишта на територији

града Смедерева

Број: сл/ 16-03

Датум: 29.11.2016. године

Смедерево


ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА


            Град Смедерево- Комисија за израду Годишњег програма, заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта,сходно Обавештењу Министарства пољопривреде и заштите животне средине позива све потенцијалне инвеститоре да Комисији доставе писмо о намерама и извештај о катастарским парцелама за које су заитересовани за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Смедерева у што краћем року.
Саставни део овог позива је Обавештење надлежног Министарства о остваривању права првенства закупа.

  

                                                                                                                                    Председник Комисије

                                                                                                                                      Марина Здравковић

 


 

 

 


Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: Службено

Датум: 23.11.2016.

Немањина 22-26

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА

 

 

 

 

 

Поштовани,

 

Обавештавамо вас да је 29. децембра 2015. године Народна Скупштина Републике Србије донела Закон о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту.

Једном од основних измена Закона прописано је да правна лица могу да остваре право првенства закупа на пољопривредном земљишту у државној својини.

Право првенства закупа може да оствари више правних лица на територији једне локалне самоуправе, а која нису у својству повезаних лица, с тим што укупна површина остварена по овом основу не може да буде већа од 30% од укупне површине пољопривредног земљишта у државној својини предвиђене за давање у закуп у јединици локалне самоуправе, у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште. Правно лице може остварити право првенства закупа на подручју више јединица локалних самоуправа ако је то неопходно за реализацију инвестиционог плана.

Влада Републике Србије је у складу са законским одредбама донела Уредбу о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацију која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа. Ова уредба објављена је у „Службеном гласнику РС", број 56/16 од 15. јуна 2016. године.

Наведеном уредбом прописано је између осталог да се захтев за остваривање права првенства закупа подноси преко министарства надлежног за послове пољопривреде комисији коју образује министар за послове пољопривреде, који је и члан ове комисије, а која оцењује документацију подносиоца захтева и доноси одлуку о давању или одбијању сагласности на инвестициони план.   

Позивамо сва заинтересована лица да јединици локалне самоуправе на чијој се територији налази земљиште које је предмет закупа доставе писмо о намерама за остваривање овог права као и извештај о катастарским парцелама за које сте заинтересовани (у писаној електронској форми).  

Писмо о намерама је потребно благовремено доставити надлежној јединици локалне самоуправе на чијој се територији налази земљиште које је предмет закупа како би се поступак давања пољопривредног земљишта у државној својини по основу права првенства закупа планирао Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта који доноси јединица локалне самоуправе.

  

С поштовањем,