Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ, НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2016. ГОДИНИ

           На основу чланова 9., 45., 209. и  212. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник гласник Републике Србије'', број 24/2011), Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите ("Службени гласник Републике Србије", број 42/2013), члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2015-пречишћен текст), члана 6. став 2. тачка 1. и члана 65. Одлуке о правима социјалне заштите у граду Смедереву („Службени лист града Смедерева", број 9 /2013, 5/2015 и 7/2015),   

 

     Градско веће града Смедерева, на 5. седници одржаној  30. јула 2016. године, донело је

  

  

  

П Р А В И Л Н И К

                                                                   

О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ, 

НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ПОМОЋ У КУЋИ

ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

У 2016. ГОДИНИ

  

  

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

  

Члан 1.

 

             Правилником о начину и критеријумима за избор пружаоца услуге, начину и условима пружања услуге помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години (у даљем тексту: Правилник) уређујe се поступак рада петочлане Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор пружаоца услуге помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години (у даљем тексту: Комисија), коју Решењем  образује градоначелница града Смедерева, утврђују се начин и критеријуми за избор пружаоца услуге, као и начин и услови пружања услуге помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години.

 

Члан 2.

            Комисија ради у седницама и одлучује консензусом, а радом руководи председник Комисије.

          О седницама Комисије се води записник, а на крају рада Комисије, документација се архивира и чува се трајно.

 

Члан 3.

            Комисија обавља следеће послове:

1.  Припрема предлог текста Јавног конкурса за избор пружаоца услуге помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години (у даљем тексту: Јавни конкурс), исти доставља Градском већу града Смедерева на усвајање ради расписивања  и објављивања на званичној интернет страници  града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управе града Смедерева;

2. Разматра поднете пријаве на Јавни конкурс, доноси Предлог одлуке о избору пружаоца услуге помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години (у даљем тексту: Предлог одлуке) у року од 8  дана, од дана пријема пријава и исти доставља Градском већу града Смедерева ради доношења Одлуке о избору пружаоца услуге помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години (у даљем тексту: Одлука) и објављивања на званичној интернет страници града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управе града Смедерева;

3. Разматра приговоре у року од 8 дана, од дана истека рока за приговоре, припрема Предлоге одлука по приговорима, које доставља Градском већу града Смедерева ради доношења одлука.

4. Сачињава Предлог коначне одлуке о избору пружаоца услуге помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години (у даљем тексту: Предлог коначне одлуке), исти доставља Градском већу града Смедерева ради доношења Коначне одлуке о избору пружаоца услуге помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години (у даљем тексту: Коначна одлука) и објављивања на званичној интернет страници  града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

Члан 4.

            Избор пружаоца услуге помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години врши се на основу Јавног конкурса, који расписује Градско веће града Смедерева, у складу са средствима обезбеђеним за ове намене.

           Средства за финансирање услуге помоћ у кући обезбеђена су Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину ("Службени лист града Смедерева", број 9/2015 и 1/2016) и Уговором о наменским трансферима број 400-1925/2016-08 од 23.03.2016. године који је Град Смедерево закључио са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а на основу исказаних потреба Удружења и организација особа са инвалидитетом.

     Јавни конкурс садржи следеће елементе:

  1. Назив и обим услуге која се финансира;
  2. Обим средстава за финансирање услуге;
  3. Услове које пружалац услуге треба да испуни за пружање услуге;
  4. Време трајања услуге;
  5. Поступак спровођења Јавног конкурса и
  6. Потребну документацију.

 

Члан 5.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају све организације и установе које су уписане у одговарајући регистар код надлежног органа, које су поднеле Захтев за добијање лиценце и испуњавају  прописане услове и стандарде за пружање одређених услуга у области социјалне заштите, у складу са прописима којим су уређени минимални стандарди услуга социјалне заштите и да имају седиште на територији града Смедерева.

 

                                                                       Члан 6.

         Уз Пријаву на Јавни конкурс подносилац доставља следећу документацију:

1.      Попуњену и оверену Пријаву на Јавни конкурс, према обрасцу који је саставни  део

овог Правилника;

2. Доказ да је организација и установа уписана у регистар код надлежног органа, у фотокопији;

3. Фотокопију ПИБ-а;

4. Доказ да услугу помоћ у кући пружа најмање две године, о чему прилаже одговарајући доказ (о пројектном пружању услуге, уговорном пружању услуге по уговору закљученом са надлежним органом јединице локалне самоуправе, донаторском организацијом и др.);

 5.  Основни програм организације и установе о пружању услуге помоћ у кући;

       6. Елаборат у коме су јасно дефинисани начин и услови пружања услуге, време трајања услуге, критеријуми за избор пружаоца услуге помоћ у кући, процену потреба и израду индивидуалног плана услуге, опис активности и начин њиховог пружања, начин обезбеђивања права корисника и заштите њихових личних података;

7.  Доказ о поседовању лиценце, односно о подношењу Захтева за добијање лиценце за пружаоца  услуге помоћ у кући.

8. Попуњену, потписану и оверену изјаву овлашћеног лица да ће средства користити по приложеном Елаборату, у складу са овим Правилником и Јавним конкурсом;

     9. Цену услуге помоћ у кући, коју чине следећи параметри:

 -организациони трошкови пружаоца услуге помоћи у кући за особе са инвалидитетом,

 -бруто зараде за руководиоца услуге и/или стручног радника у складу са законским прописима,

 -трошкови обуке домаћица/неговатељица по акредитованом програму,                                  -бруто зараде домаћица/неговатељица у складу са законским прописима                                 -трошкови    превоза             домаћица/неговатељица,                                                                                 -трошкови пружаоца услуге за набавку потребне опреме за домаћице/неговатељице,  укључујучи накнаду за рад  књиговође.

 

Члан 7.

       Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања Јавног конкурса, на прописаном обрасцу, са документацијом из члана 6. овог Правилника и на компакт диску и предају се у затвореној коверти, на којој се наводе основни подаци о подносиоцу Пријаве на Јавни конкурс.

       Пријаве се предају на писарници Градске управе града Смедерева или поштом, на адресу: Градска управа Смедерево - за Комисију, Улица омладинска број 1, 11300 Смедерево, "Пријава на Јавни конкурс за пружање услуге помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години - НЕ ОТВАРАТИ.".

         Комисија задржава право да све чињенице и приложену документацију, по потреби провери службено.

         Непотпуне, неблаговремене и недопуштене Пријаве неће се разматрати.

 

Члан 8.

                   Комисија разматра пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса и на основу програма, елабората и понуђене цене доноси Предлог одлуке  и доставља га Градском већу града Смедерева ради доношења Одлуке.

                Одлука се објављује на званичној интернет страници града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

                                                                      Члан 9.

 

 Рок за подношење приговора на наведену Одлуку је 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке.

Приговори на Одлуку подносе се Градском већу града Смедерева, преко Комисије, а предају се на писарници Градске управе града Смедерева или поштом, у затвореној коверти.

 

Члан 10.

  

         Уколико су на Одлуку Градског већа града Смедерева о избору пружаоца услуге изјављени приговори, Комисија разматра приговоре, утврђује Предлоге одлука по приговорима, у складу са тим одлукама утврђује коначан Предлог одлуке и исте доставља Градском већу града Смедерева ради доношења Одлука и њиховог објављивања на званичној интернет страници града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 Уколико на Одлуку Градског већа није било уложених приговора, иста постаје коначна након истека рока за приговоре и објављује се на званичној интернет страници града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

                                                                     Члан 11.

        Коначна одлука Градског већа града Смедерева доставља се изабраном пружаоцу услуге и Одељењу за јавне службе Градске управе града Смедерева на реализацију.

 

 

Члан 12.

          На основу Коначне одлуке, град Смедерево, кога заступа градоначелница града Смедерева, закључује Уговор са пружаоцем услуге помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години, по добијеном Мишљењу Градског  правобранилаштва града Смедерева на текст Уговора.

         Уговором  из претходног става овог члана уређују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, утврђена  услуга која се финансира, рок за реализацију услуге, обавеза подношења извештаја о утрошеним средствима, износ средстава и рок за пренос средстава, инструменти обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију услуге, односно за случај неизвршења уговорне обавезе - предмета услуге, начин решавања спора, као и друга права и обавезе уговорних страна.

 

Члан 13.

          Пружалац услуге је дужан да на свака три месеца и по завршетку реализације услуге,  поднесе финансијски и наративни  извештај о наменски утрошеним средствима Одељењу за јавне службе Градске управе града Смедерева, које прати реализацију услуге и врши контролу утрошених средстава.

            Уколико се по завршетку реализације услуге, по поднетом финансијском и наративном  извештају о наменски утрошеним средствима, утврди да je у току реализације услуге дошло до одступања од уговорених новчаних износа према Уговору закљученом између града Смедерева и пружаоца услуге, међусобна дуговања и потраживања ће се регулисати Анексом уговора.

            У случају ненаменског трошења средстава, Одељење за јавне службе Градске управе града Смедерева обавештава Градског правобраниоца, који ће поступити у складу са својим овлашћењима.

 

СВРХА УСЛУГЕ

Члан 14.

  

 

Сврха услуге помоћ у кући за особе са инвалидитетом је пружање одговарајуће индивидуалне практичне подршке која је корисницима потребна у задовољавању свакодневних животних потреба, како би се унапредио или одржао квалитет живота.

 

Овом услугом обезбеђује се одговарајућа подршка особама са инвалидитетом  у задовољавању потреба које оне нису у могућности самостално да задовоље. Услуга се пружа унутар и изван куће корисника.

 

           

КОРИСНИЦИ УСЛУГE

                                                                                   

Члан 15.

 

                Услуга помоћ у кући доступна је деци, одраслим и старијим особама са инвалидитетом које имају ограничења физичких и психичких способности, услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне помоћи у активностима дневног живота, неге и надзора, при чему је породична подршка недовољна или није расположива.

            Услуга помоћ у кући за особе са инвалидитетом доступна је особама које су оствариле право на додатак за помоћ и негу другог лица или право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица, без обзира на узраст.

Додатни критеријум је и процена о породичној ситуацији. Првенство треба дати особама са инвалидитетом које живе саме или у сопственој или широј породици чији чланови нису више у могућности да им помогну у активностима свакодневног живота (стари родитељи и/или партнери, запослени родитељи и/или партнери и сл.).

            Центар за социјални рад Смедерево доноси Решење-Упут о праву на услугу помоћ у кући, на основу Закона о социјалној заштити, а сходно одредбама Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, Одлуке о правима социјалне заштите на територији града Смедерева и овог Правилника.

             Процену потреба, снага, ризика, способности и интересовања корисника   врши стручни радник уз учешће корисника и руководиоца пружаоца услуге и  процене Центра за социјални рад Смедерево, утврђене Решењем- Упутом.

 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

 

Члан 16.

 

            Да би стекао право на услугу помоћ у кући, корисник или његов старатељ је дужан да достави следећу документацију:

-        фотокопију личне карте,

-        фотокопију решења о остваривању права на помоћ и негу другог лица,

-        фотокопију решења о остваривању права на увећани додатак на помоћ и негу другог лица уколико је остварио ово право,

-        налаз лекара специјалисте са уписаном врстом инвалидности, односно тачном дијагнозом.

  

АКТИВНОСТИ УСЛУГЕ ПОМОЋИ У КУЋИ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Члан 17.

         Услуга помоћ у кући остварује се кроз активности којима се, у складу са сврхом услуге, а у зависности од идентификованих потреба корисника, обезбеђује  практична помоћ и подршка.

           Активности услуге помоћ у кући усмерене су ка одржању и унапређењу квалитета живота корисника.

Реализацијом активности услуге помоћ у кући обезбеђује се одговарајућа нега и помоћ која, у складу са проценом потреба корисника, може обухватати:

1) помоћ у обезбеђивању исхране, која укључује по потреби: набавку намирница, обезбеђивање готових оброка, припрема лаких оброка, припрема освежавајућих напитака, помоћ при храњењу;

2) помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана, укључујући по потреби: помоћ при облачењу и свлачењу, обављању физиолошких потреба, умивању, купању, прању косе, чешљању, бријању, сечењу ноктију, прању и одржавању постељине, одеће и обуће, одржавању чистоће просторија, судова и уређаја у домаћинству;

3) помоћ у загревању просторија, укључујући по потреби: ложење ватре, чишћење пећи, помоћ у набавци огрева;

4) помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних и других потреба, укључујући: помоћ при кретању унутар и ван куће, набавку новина и књига, иницирање социјалних контаката и укључивање корисника у пригодне културне активности у јединици локалне самоуправе, старање о плаћању рачуна за електричну енергију, телефон, комуналије и сл.;

5) посредовање у обезбеђивању различитих врста услуга, укључујући по потреби: посредовање у поправци водоводних, електричних и других инсталација, столарије, уређаја за домаћинство, кречење стана и друге услуге;

6) набавку и надгледање узимања лекова и примену савета прописаних од стране квалификованих медицинских стручњака и одвођење на лекарске прегледе;

7) санирање и негу мањих повреда и

8) контролу виталних функција (крвни притисак, телесна температура, ниво шећера у крви, уношење и избацивање течности и сл.).                       

            На основу идентификованих потреба и процене доступних ресурса, пружалац услуге одређује обим и врсту ангажовања неговатељице/домаћице.

 

  

СТРУЧНИ РАДНИЦИ И САРАДНИЦИ

  

Члан 18.

            Пружалац услуге има ангажованог најмање једног стручног радника (по основу уговора о раду, уговора о делу или волонтерском раду или протокола о сарадњи и сл.)

            Непосредну услугу помоћ у кући пружа сарадник - домаћица/неговатељица.

            Домаћица/неговатељица има завршену основну обуку по акредитованом програму обуке за пружање услуге помоћи у кући.

            Једна домаћица/неговатељица по правилу пружа услугу за четири корисника.

            Домаћица/неговатељица ангажована је у раду са корисницима у трајању од 8 часова дневно, односно 40 сати недељно а у складу са одредбама о радном времену из закона којим су уређени радни односи. Време ангажовања и учесталост пружања услуге зависи од индивидуалних потреба корисника и може да се изврши прерасподела радног времена.

  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Члан 19.

 

            Пружалац услуге расписује Јавни конкурс, у складу са својим Правилником за избор корисника, врши избор корисника према дефинисаним критеријумима и процедурама за избор корисника,   обезбеђује вођење евиденције (листу чекања) и редовно информисање потенцијалних корисника о почетку коришћења услуге.

            Пружалац услуге расписује Јавни конкурс и сачињава листу потенцијалних домаћица/неговатељица, састављену на основу дефинисаних критеријума и процедуре за регрутовање, избор и основну обуку домаћица/неговатељица.

            Пружалац услуге упућује домаћице/неговатељице које се налазе у ужем избору на тестирање у Националну службу за запошљавање.

            Након тестирања, пружалац услуге, бира домаћице/неговатељице које ће ангажовати за рад са корисницима, о чему писменим путем обавештава наручиоца услуге.

            Пружалац услуге закључује уговор о пружању услуге, са корисником или његовим старатељем и уговор о раду са домаћицом/неговатељицом.

            Пружалац услуге је у обавези да наручиоцу услуге достави писмени доказ из ставова 4. и 5. овог члана.

            Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности, а по потреби и улога другог лица значајног за корисника приликом пружања услуге.

            Информисање се врши путем локалних медија, у просторијама пружаоца услуге помоћи у кући за особе са инвалидитетом и на друге начине, у складу са потребама.

            Поступак избора пружаоца услуге и поступак избора корисника услуге обавља петочлана Комисија коју чине и 3 представника Градске управе града Смедерева, које одређује градоначелница града Смедерева својим решењем.

            Сагласност на одлуке комисија из претходног става даје Градско веће града Смедерева.

 

 

УЗАЈАМНО ПРИЛАГОЂАВАЊЕ

Члан 20.

            Период узајамног прилагођавања корисника и домаћице/неговатељице траје најдуже 30 дана.

 

ПЛАНИРАЊЕ

Члан 21.

            Корисник услуге или његов старатељ и ангажована домаћица/неговатељица сачињавају индивидуални недељни план рада.

            У зависности од процењених капацитета корисника и породице, индивидуалним планом услуга дефинишу се доступне активности.

            У изради недељног плана рада може учествовати, односно пружати подршку и руководилац пружања услуге и/или стручни радник, или друга значајна особа за корисника.

 

  

  

  

  

ИНТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА

 

Члан 22.

  

Пружалац услуге континуирано прати квалитет пружених услуга: најмање једном у три месеца спроводи интерну евалуацију задовољства корисника пруженим услугама, о чему писменим путем обавештава наручиоца услуге.

 

ФИНАНСИРАЊЕ УСЛУГЕ ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

  

Члан 23.

            Финансијска средства за пружање услуге помоћ у кући за особе са инвалидитетом обезбеђују се из буџета града Смедерева, од учешћа корисника, од донатора, спонзора, осталих нивоа власти и других извора у складу са законом.

            Сви корисници учествују у трошковима услуге помоћ у кући,  у износу од 20% од укупне накнаде за туђу помоћ и негу другог лица (основног и увећаног додатка), а односи се на 40 сати ангажовања персоналног асистента у току недеље, у оквиру услуге помоћ у кући.

            У случају мањег броја сати ангажовања персоналног асистента, партиципација се сразмерно умањује.

            Корисници домског и породичног смештаја не учествују у плаћању ове услуге.

                                                                                                                        

Члан 24.

            Овај Правилник ступа на снагу наредног дана, од дана објављивања на званичној интернет страници града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управе града Смедерева.  

 

Број:400-4918/2016-07

У Смедереву, 30. јула 2016. године  

                                                                                    ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

 ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 др Јасна Аврамовић

Документа за преузимање

Образац пријаве