Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ, НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2016. ГОДИНИ

           На основу чланова 9., 45., 209. и  212. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник гласник Републике Србије'', број 24/2011), Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите ("Службени гласник Републике Србије", број 42/2013), члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/15-пречишћен текст), члана 6. став 2. тачка 6. и члана 65. Одлуке о правима социјалне заштите у граду Смедереву („Службени лист града Смедерева", број 9 /2013, 5/2015 и 7/2015),   

   

      Градско веће града Смедерева, на 5. седници одржаној 30. јула 2016. године, донело је

  

  

  

П Р А В И Л Н И К

                                                                   

О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ,  НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА

 ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2016. ГОДИНИ

  

  

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

  

  

Члан 1.

 

             Правилником о начину и критеријумима за избор пружаоца услуге, начину и условима пружања услуге персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години (у даљем тексту: Правилник) уређујe се поступак рада петочлане Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор пружаоца услуге персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години (у даљем тексту: Комисија), коју Решењем  образује градоначелница града Смедерева, утврђују се начин и критеријуми за избор пружаоца услуге, као и начин и услови пружања услуге персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години.

 

Члан 2.

 

            Комисија ради у седницама и одлучује консензусом, а радом руководи председник Комисије.

           О седницама Комисије се води записник, а на крају рада Комисије, документација се архивира и чува се трајно.

 

Члан 3.

  

            Комисија обавља следеће послове:

1.  Припрема предлог текста Јавног конкурса за избор пружаоца услуге персонална асистенција  за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години (у даљем тексту: Јавни конкурс), исти доставља Градском већу града Смедерева на усвајање ради расписивања  и објављивања на званичној интернет страници  града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управе града Смедерева;

2. Разматра поднете пријаве на Јавни конкурс, доноси Предлог одлуке о избору пружаоца услуге персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години (у даљем тексту: Предлог одлуке) у року од 8  дана, од дана пријема пријава и исти доставља Градском већу града Смедерева ради доношења Одлуке о избору пружаоца услуге персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години (у даљем тексту: Одлука) и објављивања на званичној интернет страници града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управе града Смедерева;

3. Разматра приговоре у року од 8 дана, од дана истека рока за приговоре, припрема Предлоге одлука по приговорима, које доставља Градском већу града Смедерева ради доношења одлука, утврђује Предлог коначне одлуке о избору пружаоца услуге персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години (у даљем тексту: Предлог коначне одлуке), исти доставља Градском већу града Смедерева ради доношења Коначне одлуке о избору пружаоца услуге персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години (у даљем тексту: Коначна одлука) и објављивања на званичној интернет страници града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

Члан 4.

 

            Избор пружаоца услуге персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години врши се на основу Јавног конкурса, који расписује Градско веће града Смедерева, у складу са средствима обезбеђеним за ове намене.

           Средства за финансирање услуге персонална асистенција обезбеђена су Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину ("Службени лист града Смедерева", број 9/2015 и 1/2016) и Уговором о наменским трансферима број 400-1925/2016-08 од 23.03.2016. године који је град Смедерево закључио са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а на основу исказаних потреба Удружења и организација особа са инвалидитетом.

     Јавни конкурс садржи следеће елементе:

  1. Назив и обим услуге која се финансира;
  2. Обим средстава за финансирање услуге;
  3. Услове које пружалац услуге треба да испуни за пружање услуге;
  4. Време трајања услуге;
  5. Поступак спровођења Јавног конкурса и
  6. Потребну документацију.

 

Члан 5.

 

    Право учешћа на Јавном конкурсу имају све организације и установе које су уписане у одговарајући регистар код надлежног органа, које су поднеле Захтев за добијање лиценце и испуњавају  прописане услове и стандарде за пружање одређених услуга у области социјалне заштите, у складу са прописима којим су уређени минимални стандарди услуга социјалне заштите и да имају седиште на територији града Смедерева.

 

                                                                            Члан 6.

 

         Уз Пријаву на Јавни конкурс подносилац доставља следећу документацију:

 

1.      Попуњену и оверену Пријаву на Јавни конкурс, према обрасцу који је саставни  део

овог Правилника;

2. Доказ да је организација или установа уписана у регистар код надлежног органа, у фотокопији;

3. Фотокопију ПИБ-а;

4. Доказ да услугу персонална асистенција пружа најмање две године, о чему прилаже одговарајући доказ (о пројектном пружању услуге, уговорном пружању услуге по уговору закљученом са надлежним органом јединице локалне самоуправе, донаторском организацијом и др.);

 5.  Основни програм организације или установе о пружању услуге персонална асистенција ;

       6. Елаборат у коме су јасно дефинисани начин и услови пружања услуге, време трајања услуге, критеријуми за избор пружаоца услуге персонална асистенција, процену потреба и израду индивидуалног плана услуге, опис активности и начин њиховог пружања, начин обезбеђивања права корисника и заштите њихових личних података;

7.  Доказ о поседовању лиценце, односно о подношењу Захтева за добијање лиценце за пружаоца  услуге персонална асистенција;

8. Попуњену, потписану и оверену изјаву овлашћеног лица да ће средства користити по приложеном Елаборату, у складу са овим Правилником и Јавним конкурсом;

     9. Цену услуге персонална асистенција, коју чине следећи параметри:

          -организациони трошкови пружаоца услуге персонална асистенција за особе са инвалидитетом,

         -  трошкови обуке персоналних асистената по акредитованом програму,

         -  трошкови обуке корисника услуге персонална асистенција,

         - бруто зараде за руководиоца услуге и/или стручног радника у складу са законским прописима,

         - бруто зараде персоналних асистената у складу са законским прописима,

         - трошкови превоза персоналних асистената  и

         - трошкови пружаоца услуге за рад  књиговође.

 

Члан 7.

 

       Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања Јавног конкурса, на прописаном обрасцу, са документацијом из члана 6. овог Правилника и на компакт диску и предају се у затвореној коверти, на којој се наводе основни подаци о подносиоцу Пријаве на Јавни конкурс.

       Пријаве се предају на писарници Градске управе града Смедерева или поштом, на адресу: Градска управа Смедерево - за Комисију, Улица омладинска број 1, 11300 Смедерево, "Пријава на Јавни конкурс за пружање услуге персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години - НЕ ОТВАРАТИ.".

         Комисија задржава право да све чињенице и приложену документацију, по потреби провери службено.

         Непотпуне, неблаговремене и недопуштене Пријаве неће се разматрати.

 

Члан 8.

        

 

            Комисија разматра пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса и на основу програма, елабората и понуђене цене доноси Предлог одлуке  и доставља га Градском већу града Смедерева ради доношења Одлуке.

           Одлука се објављује на званичној интернет страници града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

  

Члан 9.

 

 Рок за подношење приговора на наведену Одлуку је 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке.

Приговори на Одлуку подносе се Градском већу града Смедерева, преко Комисије, а предају се на писарници Градске управе града Смедерева или поштом, у затвореној коверти.

 

 

 

Члан 10.

 

Уколико су на Одлуку Градског већа града Смедерева о избору пружаоца услуге изјављени приговори, Комисија разматра приговоре, утврђује Предлоге одлука по приговорима, у складу са тим одлукама утврђује коначан Предлог одлуке и исте доставља Градском већу града Смедерева ради доношења Одлука и њиховог објављивања на званичној интернет страници града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 Уколико на Одлуку Градског већа није било уложених приговора, иста постаје коначна након истека рока за приговоре и објављује се на званичној интернет страници града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

 

                                                                    Члан 11.

 

        Коначна одлука Градског већа града Смедерева доставља се изабраном пружаоцу услуге и Одељењу за јавне службе Градске управе града Смедерева на реализацију.

 

Члан 12.

 

          На основу Коначне одлуке, град Смедерево, кога заступа градоначелница града Смедерева, закључује Уговор са пружаоцем услуге Персонална асистенција за особе са инвалидитетом на триторији града Смедерева у 2016. години, по добијеном Мишљењу Градског  правобранилаштва града Смедерева на текст Уговора.

         Уговором  из претходног става овог члана уређују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, утврђена  услуга која се финансира, рок за реализацију услуге, обавеза подношења извештаја о утрошеним средствима, износ средстава и рок за пренос средстава, инструменти обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију услуге, односно за случај неизвршења уговорне обавезе - предмета услуге, начин решавања спора, као и друга права и обавезе уговорних страна.

 

Члан 13.

 

          Пружалац услуге је дужан да на свака три месеца и по завршетку реализације услуге,  поднесе финансијски и наративни  извештај о наменски утрошеним средствима Одељењу за јавне службе Градске управе града Смедерева, које прати реализацију услуге и врши контролу утрошених средстава.

            Уколико се по завршетку реализације услуге, по поднетом финансијском и наративном  извештају о наменски утрошеним средствима, утврди да je у току реализације услуге дошло до одступања од уговорених новчаних износа према Уговору закљученом између града Смедерева и пружаоца услуге, међусобна дуговања и потраживања ће се регулисати Анексом уговора.

            У случају ненаменског трошења средстава, Одељење за јавне службе Градске управе града Смедерева обавештава Градског правобраниоца, који ће поступити у складу са својим овлашћењима.

 

СВРХА УСЛУГЕ

 

Члан 14.

 

            Сврха услуге персоналне асистенције је пружање одговарајуће индивидуалне практичне подршке која је кориснику неопходна за задовољавање личних потреба и укључивање у образовне, радне и друштвене активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности.

            Овом услугом се обезбеђује одговарајућа подршка особама са инвалидитетом и унапређење квалитета њиховог живота кроз задовољавање потреба, које корисници физички нису у стању да задовоље без помоћи, која је истовремено лична и практична. Услуга персоналне асистенције корисницима пружа могућност избора активности које би им иначе биле недоступне. Ово је одговарајућа услуга која се пружа унутар и изван куће корисника.

 

  

КОРИСНИЦИ УСЛУГЕ

 

Члан 15.

 

            Услуга персоналне асистенције доступна је особама које задовољавају следеће критеријуме:

1)      пунолетним особама са инвалидитетом  (односно старијим од 18 година),

2)      особама са инвалидитетом са процењеним I или II степеном подршке:

-          I степен подршке - значи да особа са инвалидитетом није способна да се самостално брине о себи и укључи у активности дневног живота у заједници, због чега јој је потребно физичко присуство и континуирана физичка помоћ другог лица,

-          II степен подршке - значи да особа са инвалидитетом може да брине о себи и да се укључи у активности дневног живота у заједници, али уз подршку и физичко присуство и помоћ другог лица,

3)      особама које остварују право на увећани додатак за туђу негу и помоћ, сходно Закону о социјалној заштити,

4)      имају способности за самостално доношење одлука, односно потенцијал за усвајање и примењивање у пракси модела самосталног живота и управљања услугом и

5)      радно су ангажоване или активно укључене у рад различитих удружења грађана, спортских друштава, политичких партија и других облика друштвеног ангажмана, односно укључене су у редовни или индивидуални образовни програм.

 

            Особа које има право на услугу персоналне асистенције мора задовољити све услове из става 1. овог члана.

            Додатни критеријум је и процена о породичној ситуацији: Услугу персоналне систенције првенство треба дати особама са инвалидитетом које живе саме или у сопственој или широј породици, чији чланови нису више у могућности да им помогну у активностима свакодневног живота (стари родитељи и/или партнери, запослени родитељи и/или партнери и сл.).

               Центар за социјални рад Смедерево доноси Решење-Упут о праву на услугу помоћ у кући, на основу Закона о социјалној заштити, а сходно одредбама Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, Одлуке о правима социјалне заштите на територији града Смедерева и овог Правилника.

             Процену потреба, снага, ризика, способности и интересовања корисника   врши стручни радник уз учешће корисника и руководиоца пружаоца услуге и  процене Центра за социјални рад Смедерево, утврђене Решењем- Упутом.

 

           

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Члан 16.

 

            Да би корисник стекао право на услугу персоналне асистенције, исти је дужан да достави следећу документацију:

 

-        фотокопију личне карте,

-        фотокопију решења о остваривању права на увећани додатак на помоћ и негу другог лица,

-        потврду одговарајуће организације о радном или друштвеном ангажовању и

-        налаз стручног радника/психолога одговарајуће институције о способности самосталног доношења одлуке и управљања услугом.

-         

 

АКТИВНОСТИ УСЛУГЕ ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНЦИЈЕ

  

Члан 17.

 

            Активности услуге персоналне асистенције усмерене су ка одржавању и унапређењу квалитета живота корисника, у зависности од идентификованих потреба и капацитета за самостално обављање одређених активности, као и капацитета породице корисника и доступних ресурса и по потреби укључују:

 

1)      помоћ у одржавању личне хигијене и задовољавању основних личних потреба (помоћ при облачењу и свлачењу, обављању физиолошких потреба, купању, прању косе, итд.),

2)      помоћ у одржавању хигијене стана, обављању свакодневних активности и задовољавању основних животних потреба (обезбеђивању исхране, набавку намирница, спремање оброка, храњење, одржавању хигијене просторија и итд),

3)      подизање, премештање (трансфер) и помоћ при кретању унутар и изван корисниковог стамбеног простора, радног места и места где се одвијају друштвене и образовне активности, помоћ у коришћењу превоза,

4)      помоћ у коришћењу терапеутских и здравствених услуга и коришћењу и одржавању помагала,

5)      помоћ при комуникацији, социјалним контактима и задовољавању социјалних, културно-забавних и других потреба и

6)      помоћ при обављању различитих радних, образовних и друштвених активности.

 

            На основу идентификованих потреба и процене доступних ресурса, пружалац услуге и корисник одређују обим и врсту ангажовања персоналног асистента, односно корисник може користити све или само неке од наведених услуга персоналног асистента из става 1. овог члана.

            Активности услуге персонале асистенције, посебни минимални структурални и функционални стандарди услуге остварују се у складу са законом и подзаконским актима којима се прописују и ближе уређују услови и стандарди пружања услуга социјалне заштите.

 

 

  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

 

Члан 18.

 

            Пружалац услуге обезбеђује вођење евиденције (листу чекања) и редовно информисање потенцијалних корисника о почетку коришћења услуге.

            Пружалац услуге сачињава листу потенцијалних персоналних асистената, састављену на основу дефинисаних критеријума и процедуре за регрутовање, избор и основну обуку персоналних асистената.

            Са листе потенцијалних персоналних асистената, корисник сам, уз подршку руководиоца услуге, бира свог персоналног асистента у складу са својим потребама.

            Пружалац услуге закључује Уговор о пружању услуге, са корисником и са персоналним асистентом, о чему писменим путем обавештава наручиоца услуге.

            Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности, а по потреби и улога другог лица значајног за корисника приликом пружања услуге.

            Информисање се врши путем локалних медија, у просторијама пружаоца услуге персоналне асистенције и на друге начине, у складу са потребама.

 

 

 

СТРУЧНИ РАДНИЦИ И САРАДНИЦИ

  

 

Члан 19.

 

            Пружалац услуге има ангажованог најмање једног стручног радника (по основу уговора о раду, уговора о делу или волонтерском раду или Протокола о сарадњи и сл.)

            Непосредну услугу персоналне асистенције пружа сарадник - персонални асистент.

            Персонални асистент има завршену основну обуку по акредитованом програму обуке за пружање услуге персоналне асистенције.

            Један персонални асистент по правилу пружа услугу за једног корисника.

            Персонални асистент не може бити члан породичног домаћинства у коме живи корисник, сродник у правој линији, као ни рођени брат и сестра, односно брат и сестра по оцу или мајци корисника.

            Персонални асистент ангажован је у раду са једним корисником најмање 20, а највише 40 сати недељно, према процењеним потребама и капацитетима корисника, а у складу са одредбама о радном времену из закона којим су уређени радни односи.

            Пружалац услуге, корисник услуге и персонални асистент, могу да се договоре о прерасподели радног времена персоналног асистента, према индивидуалним потребама корисника, а у складу са законом којим су уређени радни односи.

            Поступак избора пружаоца услуге и поступак избора корисника услуге обавља петочлана Комисија коју чине и 3 представника Градске управе града Смедерева, које одређује градоначелница града Смедерева својим решењем.

            Сагласност на одлуке комисија из претходног става даје Градско веће града Смедерева.

 

  

  

УЗАЈАМНО ПРИЛАГОЂАВАЊЕ

 

Члан 20.

 

            Период узајамног прилагођавања корисника и персоналног асистента траје најдуже 30 дана.

 

 

 

ПЛАНИРАЊЕ

 

Члан 21.

 

            Корисник услуге и ангажовани персонални асистент сачињавају индивидуални недељни и месечни план рада.

            У зависности од процењених капацитета корисника и породице, индивидуалним планом услуга дефинишу се доступне активности.

            У изради недељног и месечног плана рада може учествовати, односно пружати подршку и руководилац пружања услуге и/или стручни радник, или друга значајна особа за корисника.

 

 

 

 

ИНТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА

  

Члан 22.

 

            Пружалац услуге континуирано прати квалитет пружених услуга: на свака три месеца, пружалац услуге спроводи интерну евалуацију задовољства корисника пруженим услугама, о чему писменим путем обавештава наручиоца услуге.

 

  

ФИНАНСИРАЊЕ УСЛУГЕ ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНЦИЈЕ

  

Члан 23.

  

            Финансијска средства за пружање услуге персоналне асистенције обезбеђују се из буџета града Смедерева, од учешћа корисника, од донатора, спонзора, осталих нивоа власти и других извора у складу са законом.

            Сви корисници учествују у трошковима услуге персоналне асистенције, (сходно члану 212. Закона о социјалној заштити) у износу од 20% од укупне накнаде за туђу помоћ и негу другог лица (основног и увећаног додатка), а односи се на 40 сати ангажовања персоналног асистента у току недеље, у оквиру услуге персоналне асистенције.

            У случају мањег броја сати ангажовања персоналног асистента, партиципација се сразмерно умањује.

          Корисници домског и породичног смештаја не учествују у плаћању ове услуге.

 

 

Члан 24.

 

            Овај Правилник ступа на снагу наредног дана, од дана објављивања на званичној интернет страници града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управе града Смедерева.   

  

 

 

Број: 400-4917/2016-07

У Смедереву, 30. јула 2016. године

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                           др Јасна Аврамовић

Документа за преузимање

Образац пријаве