Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ, НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ПРЕВОДИЛАЧКИ СЕРВИС ЗА ЗНАКОВНИ ЈЕЗИК ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2016. ГОДИНИ

             На основу чланова 9. и 111. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије", број 24/2011), члана 16. Закона о употреби знаковног језика (''Службени гласник Републике Србије'', број 38/2015) и члана 45. Статута града Смедерева („Службени  лист града Смедерева", број 2/15-пречишћен текст),

 

            Градско веће града Смедерева, на 5. седници одржаној 30. јула 2016. године, доноси

  

  

П Р А В И Л Н И К

                                                                   

О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ,

 НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ПРЕВОДИЛАЧКИ СЕРВИС

 ЗА ЗНАКОВНИ ЈЕЗИК ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2016. ГОДИНИ

  

  

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

  

Члан 1.

 

               Правилником о начину и критеријумима за избор пружаоца услуге, начину и условима пружања услуге услуге преводилачки сервис за знаковни језик за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години (у даљем тексту: Правилник) уређујe се поступак рада петочлане Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор пружаоца услуге преводилачки сервис за знаковни језик за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години (у даљем тексту: Комисија), коју Решењем  образује градоначелница града Смедерева, утврђују се начин и критеријуми за избор пружаоца услуге, као и начин и услови пружања услуге преводилачки сервис за знаковни језик за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години.

 

Члан 2.

            Комисија ради у седницама и одлучује консензусом, а радом руководи председник Комисије.

           О седницама Комисије се води записник, а на крају рада Комисије, документација се архивира и чува се трајно.

 

Члан 3.

           Комисија обавља следеће послове:

1.  Припрема предлог текста Јавног конкурса за избор пружаоца услуге преводилачки сервис за знаковни језик за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години (у даљем тексту: Јавни конкурс), исти доставља Градском већу града Смедерева на усвајање ради расписивања  и објављивања на званичној интернет страници  града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управе града Смедерева;

2. Разматра поднете пријаве на Јавни конкурс, доноси Предлог одлуке о избору пружаоца услуге преводилачки сервис за знаковни језик за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години (у даљем тексту: Предлог одлуке) у року од 8  дана, од дана пријема пријава и исти доставља Градском већу града Смедерева ради доношења Одлуке о избору пружаоца услуге преводилачки сервис за знаковни језик за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години (у даљем тексту: Одлука) и објављивања на званичној интернет страници града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управе града Смедерева;

3. Разматра приговоре у року од 8 дана, од дана истека рока за приговоре, припрема Предлоге одлука по приговорима, које доставља Градском већу града Смедерева ради доношења одлука.

4. Утврђује Предлог коначне одлуке о избору пружаоца услуге преводилачки сервис за знаковни језик за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години (у даљем тексту: Предлог коначне одлуке), исти доставља Градском већу града Смедерева ради доношења Коначне одлуке о избору пружаоца услуге преводилачки сервис за знаковни језик за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години (у даљем тексту: Коначна одлука) и објављивања на званичној интернет страници  града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

  

Члан 4.

          Избор пружаоца услуге преводилачки сервис за знаковни језик за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години врши се на основу Јавног конкурса, који расписује Градско веће града Смедерева у складу са средствима обезбеђеним за ове намене.

         Средства за финансирање услуге преводилачки сервис за знаковни језик  обезбеђена су Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину ("Службени лист града Смедерева", број 9/2015 и 1/2016) и Уговором о наменским трансферима број 400-1925/2016-08 од 23.03.2016. године који је Град Смедерево закључио са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а на основу исказаних потреба Удружења и организација особа са инвалидитетом.

     Јавни конкурс садржи следеће елементе:

  1. Назив и обим услуге која се финансира;
  2. Обим средстава за финансирање услуге;
  3. Услове које пружалац услуге треба да испуни за пружање услуге;
  4. Време трајања услуге;
  5. Поступак спровођења Јавног конкурса и
  6. Потребну документацију.

 

Члан 5.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају све организације и установе које су уписане у одговарајући регистар код надлежног органа и које испуњавају  прописане услове и стандарде за пружање одређених услуга у складу са Законом о употреби знаковног језика и да имају седиште на територији града Смедерева.

 

   

Члан 6.

         Уз Пријаву на Јавни конкурс подносилац доставља следећу документацију:

1.      Попуњену и оверену Пријаву на Јавни конкурс, према обрасцу који је саставни  део

овог Правилника;

2. Доказ да је организација или установа уписана у регистар код надлежног органа, у фотокопији;

3. Фотокопију ПИБ-а;

4. Доказ да услугу преводилачки сервис за знаковни језик  пружа најмање две године, о чему прилаже одговарајући доказ (о пројектном пружању услуге, уговорном пружању услуге по уговору закљученом са надлежним органом јединице локалне самоуправе, донаторском организацијом и др.);

 5.  Основни програм о пружању услуге преводилачки сервис за знаковни језик;

       6. Елаборат у коме су јасно дефинисани начин и услови пружања услуге, време трајања услуге, процену потреба и израду индивидуалног плана услуге, опис активности и начин њиховог пружања, начин обезбеђивања права корисника и заштите њихових личних података;

 7. Попуњену, потписану и оверену изјаву овлашћеног лица да ће средства користити по приложеном Елаборату, у складу са овим Правилником и Јавним конкурсом.

        8. Цену услуге преводилачки сервис за знаковни језик, коју чине следећи параметри:

          -организациони трошкови пружаоца услуге преводилачки сервис за знаковни језик за особе са инвалидитетом,

         - бруто зараде преводилаца за знаковни језик у складу са законским прописима,

         - трошкови превоза преводилаца за знаковни језик и

         - административно-финансијски трошкови пружаоца услуге, укључујучи накнаду за рад  финансијског радника, односно књиговође.

 

 

Члан 7.

       Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања Јавног конкурса, на прописаном обрасцу, са документацијом из члана 6. овог Правилника и на компакт диску и предају се у затвореној коверти, на којој се наводе основни подаци о подносиоцу Пријаве на Јавни конкурс.

       Пријаве се предају на писарници Градске управе града Смедерева или поштом, на адресу: Градска управа Смедерево - за Комисију, Улица омладинска број 1, 11300 Смедерево, "Пријава на Јавни конкурс за пружање услуге преводилачки сервис за знаковни језик за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години - НЕ ОТВАРАТИ.".

         Комисија задржава право да све чињенице и приложену документацију, по потреби провери службено.

         Непотпуне, неблаговремене и недопуштене Пријаве неће се разматрати.

 

 

 

 

Члан 8.

           Комисија разматра пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса и на основу програма, елабората и понуђене цене доноси Предлог одлуке  и доставља га Градском већу града Смедерева ради доношења Одлуке.

           Одлука се објављује на званичној интернет страници града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

Члан 9.

  

 Рок за подношење приговора на наведену Одлуку је 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке.

Приговори на Одлуку подносе се Градском већу града Смедерева, преко Комисије, а предају се на писарници Градске управе града Смедерева или поштом, у затвореној коверти.

Члан 10.

 

         Уколико су на Одлуку Градског већа града Смедерева о избору пружаоца услуге изјављени приговори, Комисија разматра приговоре, утврђује Предлоге одлука по приговорима, у складу са тим одлукама утврђује коначан Предлог одлуке и исте доставља Градском већу града Смедерева ради доношења Одлука и њиховог објављивања на званичној интернет страници града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 Уколико на Одлуку Градског већа није било уложених приговора, иста постаје коначна након истека рока за приговоре и објављује се на званичној интернет страници града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

                                                                    Члан 11.

      

             Коначна одлука Градског већа града Смедерева доставља се изабраном пружаоцу услуге и Одељењу за јавне службе Градске управе града Смедерева на реализацију.

Члан 12.

          На основу Коначне одлуке, град Смедерево, кога заступа градоначелница града Смедерева, закључује Уговор са пружаоцем услуге преводилачки сервис за знаковни језик за особе са инвалидитетом на триторији града Смедерева у 2016. години, по добијеном Мишљењу Градског  правобранилаштва града Смедерева на текст Уговора.

         Уговором  из претходног става овог члана уређују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, утврђена  услуга која се финансира, рок за реализацију услуге, обавеза подношења извештаја о утрошеним средствима, износ средстава и рок за пренос средстава, инструменти обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију услуге, односно за случај неизвршења уговорне обавезе - предмета услуге, начин решавања спора, као и друга права и обавезе уговорних страна.

 

 

Члан 13.

          Пружалац услуге је дужан да на свака три месеца и по завршетку реализације услуге,  поднесе финансијски и наративни  извештај о наменски утрошеним средствима Одељењу за јавне службе Градске управе града Смедерева, које прати реализацију услуге и врши контролу утрошених средстава.

            Уколико се по завршетку реализације услуге, по поднетом финансијском и наративном  извештају о наменски утрошеним средствима, утврди да je у току реализације услуге дошло до одступања од уговорених новчаних износа према Уговору закљученом између града Смедерева и пружаоца услуге, међусобна дуговања и потраживања ће се регулисати Анексом уговора.

            У случају ненаменског трошења средстава, Одељење за јавне службе Градске управе града Смедерева обавештава Градског правобраниоца, који ће поступити у складу са својим овлашћењима.

СВРХА УСЛУГЕ

Члан 14.

 

Сврха услуге преводилачки сервис за знаковни језик за особе са инвалидитетом је пружање услуге превођења глувим и наглувим особама са српског знаковног на српски говорни језик и обрнуто, ради превазилажења информационих, комуникационих и других препрека и подстицања равноправности и пуног учешћа у друштвеној заједници.

 

КОРИСНИЦИ УСЛУГЕ

                                                                                   

Члан 15.

 

                Корисници услуге преводилачки сервис за знаковни језик могу бити глуве и наглуве особе које за комуникацију користе српски знаковни језик, као и глуве особе које не знају знаковни језик, већ се користе пантомимом и артикулацијом, односно особе које нису у могућности да на основу другог облика комуникације, читањем са усана, писањем или на други начин, остваре неко право.

 

АКТИВНОСТИ УСЛУГЕ ПРЕВОДИЛАЧКОГ СЕРВИСА ЗА ЗНАКОВНИ ЈЕЗИК

Члан 16.

           Услугу у преводилачком сервису за знаковни језик пружа преводилац и/или тумач који поседује Сертификат Савеза глувих и наглувих Србије, односно који је стекао стручне компетенције за обављање послова преводиоца или тумача за знаковни језик.

           Услуге превођења усмерене су ка превазилажењу комунукационих, информационих и других баријера,  а реализују се  тако  што преводилац за знаковни језик преводи оно што

глува или наглува осова говори са српског знаковног на српски говорни језик и обрнуто, односно поруку чујуће особе преводи глувој или наглувој особи на знаковни језик. Услуге превођења односе се и на превођење са знаковног језика на писани срспки језик и обрнуто, са писаног српског на знаковни језик, ради тумачења и појашњења.

           Услуга преводилачки сервис за знаковни језик обухвата:

1)      превођење у здравству,

2)      превођење у правосуђу,

3)      превођење у полицији,

4)      превођење у институцијама локалне самоуправе,

5)      телефонско и видео превођење,

6)      превођење у области запошљавања,

7)      превођење докумената, писама, формулара, молби, жалби и друго,

8)      превођење из области финансија, родитељских састанака и других породичних потреба,

9)      превођење конференцијских састанака,

10)  превођење у формалном и неформалном образовању,

11)  превођење културних догађаја,

12)  превођење друштвених догађаја,

13)  превођење спортских догађаја,

14)  превођење у медијима,

15)  превођење у хитним и ванредним ситуацијама и

16)  у осталим случајевима када је то неопходно.

Услуге се пружају на Захтев корисника услуге, овлашћеног лица за старање о кориснику услуге или представника  органа наведених у ставу 3. овог члана.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Члан 17.

 

            Пружалац услуге расписује Јавни конкурс за избор преводилаца за знаковни језик који ће бити  ангажовани у раду преводилачког сервиса за знаковни језик на основу приложеног Сертификата.

            Пружалац услуге закључује Уговор о раду са преводиоцем знаковног језика.

            Пружалац услуге је у обавези да наручиоцу услуге достави писани доказ из тачке 1. и 2. овог члана.

            Уговором између пружаоца услуге и преводиоца за знаковни језик уређују се међусобна права, обавезе и одговорности засноване по основама Закона о раду.

            Информисање се врши путем локалних медија, у просторијама пружаоца услуге  и на друге начине, у складу са потребама.

            Поступак избора пружаоца услуге и поступак избора корисника услуге обавља петочлана Комисија коју чине и 3 представника Градске управе града Смедерева, које одређује градоначелница града Смедерева својим решењем.

            Сагласност на одлуке комисија из претходног става даје Градско веће града Смедерева.

 

 

  

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

  

Члан 18.

          Услугу у Преводилачком сервису за знаковни језик пружа преводилац и/или тумач који поседује сертификат Савеза глувих и наглувих Србије, односно који је стекао стручне компетенције за обављање послова преводиоца или тумача за знаковни језик.         Преводилац за знаковни језик ангажован је у раду са корисницима у трајању од 8 часова дневно, односно 40 сати недељно а у складу са одредбама о радном времену из закона којим су уређени радни односи.

 

ИНТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА

 

Члан 19.

 

            Пружалац услуге континуирано прати квалитет пружене услуге: најмање једном у два месеца спроводи интерну евалуацију задовољства корисника пруженом услугом, о чему писмено обавештава наручиоца услуге.

 

ФИНАНСИРАЊЕ УСЛУГЕ ПРЕВОДИЛАЧКИ СЕРВИС ЗА ЗНАКОВНИ ЈЕЗИК

Члан 20.

            Финансијска средства за пружање услуге преводилачки сервис за знаковни језик обезбеђују се из буџета града Смедерева, од донатора, спонзора, осталих нивоа власти и других извора у складу са законом.

            Корисници услуге преводилачки сервис за знаковни језик не партиципирају у коришћењу наведене услуге.

                       

Члан 21.

            Овај Правилник ступа на снагу наредног дана, од дана објављивања на званичној интернет страници града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управе града Смедерева.  

Број: 400-4916/2016-07

У Смедереву, 30. јула 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

ГРАДА СМЕДЕРЕВА

                                                                                                                        др Јасна Аврамовић

Документа за преузимање

Образац пријаве