Srećni novogodišnji i božićni praznici Identifikacija napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu Dan smederevskog sporta Zvonar bogorodičine crkve Godišnje savetovanje pčelara


REŠENjE O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA OCENjIVANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2019. GODINI I IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE

Na osnovu članova 19. i 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2016 i 8/2017) i člana 44. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2019- prečišćen tekst),

 

Gradsko veće grada Smedereva, na 160. sednici održanoj 20. maja 2019. godine, donelo je

 

 

 

REŠENjE

  

 O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA OCENjIVANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2019. GODINI I IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE

  

  

                                                                                I            

  

            Obrazuje se Komisija za ocenjivanje projekata  proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Smedereva u 2019. godini.

 

            U Komisiju se imenuju:

 

            - za članove:

                 1. Jasmina Ilić, predstavnica Profesionalnog udruženja novinara Srbije,

                     2. Marko Ivanić, predstavnik Udruženja elektronskih medija "ComNet",

                 3. Milica Jovanović, nezavisni stručnjak za medije.

           

 

II

            Zadatak Komisije je da izvrši ocenu projekata podnetih povodom raspisanog Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Smedereva u 2019. godini, donese i dostavi obrazloženi predlog o raspodeli sredstava za sufinansiranje ovih projekata Gradskom veću grada Smedereva na dalje postupanje, u skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2016 i 8/2017) i Javnim pozivom za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Smedereva u 2019. godini.

 

 

III

  

             Ovo Rešenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na veb-sajtu grada Smedereva www.smederevo.org.rs.

 

 

 

 

 

2.

 

Obrazloženje

  

            Na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016- autentično tumačenje), Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2016 i 8/2017), Odluke o budžetu grada Smedereva za 2019. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 7/2018), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, broj 401-00-00058/2019-01 od 12. aprila 2019. godine i Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2019- prečišćen tekst), Gradsko veće grada Smedereva raspisalo je Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Smedereva u 2019. godini, koji je objavljen 24. aprila 2019. godine na veb-sajtu grada Smedereva www.smederevo.org.rs i  nedeljnom regionalnom listu Naše novine.

 

Članom 19. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja predviđeno je da ocenu projekata podnetih na konkurs, kao i predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi stručna komisija koju rešenjem imenuje rukovodilac organa koji je raspisao konkurs. Komisija se imenuje za svaki konkurs posebno.

 

Članom 20. Pravilnika utvrđeno je da se za člana komisije imenuje lice koje je nezavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik. Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

 

Takođe, članom 21. Pravilnika predviđeno je sledeće:

Komisija može imati tri ili pet članova.

Organ koji raspisuje konkurs kroz javni poziv za učešće na konkursu obaveštava novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u komisiji  da dostave  predlog za članove komisija sa biografijom, za svaki konkurs posebno.

Predlozi za članove komisije dostavljaju se najkasnije u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa.

Većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav  predlog postoji.

Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja  koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, i koja uz predlog za članove komisije podnose i dokaz o registraciji.

Na osnovu prispelih predloga novinarskih i medijskih udruženja za članove komisije, rukovodilac organa koji je raspisao konkurs bira dva odnosno tri člana komisije.

 Ukoliko predlozi za članove komisije iz stava 2. ovog člana ne budu dostavljeni u propisanom roku, rukovodilac organa koji je raspisao konkurs sam imenuje članove komisije iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika.

Odluka o imenovanju komisije donosi se u formi rešenja i objavljuje se na veb-sajtu organa koji raspisuje konkurs, za svaki konkurs posebno.

Rešenjem o imenovanju članova komisije utvrđuju se njihova prava i obaveze.

 

3.

 

 

            Imajući u vidu navedeno, Gradsko veće grada Smedereva je na osnovu prispelih predloga za učešće u radu Komisije povodom raspisanog Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Smedereva u 2019. godini, odlučilo kao u tački I ovog Rešenja.

 

 

 

 

Broj 02-103/2019-07

U Smederevu, 20. maja 2019. godine

ZAMENIK GRADONAČELNIKA

GRADA SMEDEREVA

 

                                                                                                                 Dejan Stošić