Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

На основу чланова 19., 20.,  21. и 22. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", број 16/2016) и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2015-пречишћен текст),

 

Градско веће града Смедерева, на 234. седници одржаној 20. јуна 2016. године, донело је

 

           

Р Е Ш Е Њ Е

 О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

  

  

I

 

            Образује се Комисија за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2016. годину који се суфинансирају из буџета града Смедерева.     

 

У Комисију се именују:

 

            - за чланове:

 

              1.   Оливера Милошевић, представник Удружења новинара Србије,

              2.  Зоран Ћулафић, представник  Независног удружење новинара Србије и

                                                  Независног друштва новинара Војводине и

        3. Маријa Обреновић, представник Асоцијације независних електронских

                                                 медија и Асоцијације локалних независних медија

                                                 Локал прес.

                                                      

II

  

            Задатак Комисије je да донесе оцену пројеката поднетих поводом расписаног Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2016. годину, као и предлог о расподели средстава са образложењем за ове пројекте и исти достави Градском већу града Смедерева на даље поступање, у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", број 16/2016) и Јавним позивом за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2016. годину од 30. априла 2016. године.

            Комисија на својој првој седници бира председника Комисије.

Сваки члан Комисије, након увида у конкурсну документацију, даје писмену изјаву да није у сукобу интереса и да не обавља јавну функцију.

Оцењивање пројекта врши сваки члан Комисије независно, за сваки пројекат и по сваком од критеријума.

 

Чланови Комисије, на захтев, добијају на увид пројекте који се нису разматрали из разлога наведених у члану 11. ставови 2-4 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", број 16/2016).

О раду Комисије води се записник.

Комисија је обавезна да за сваки пројекат који се разматра сачини образложење у коме се наводе разлози за прихватање или неприхватање пројекта.

  

  

III

  

            Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на веб-сајту града Смедерева www.smederevo.org.rs.

 

 

 

Број 400-2988/2016-07

У Смедереву, 20. јуна 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

др Јасна Аврамовић