Срећни новогодишњи и божићни празници Идентификација напуштеног пољопривредног земљишта у државном власништву Дан смедеревског спорта Звонар богородичине цркве Годишње саветовање пчелара


РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА РАДИ ПОПУЊАВАЊА ПОЛОЖАЈА У И ГРУПИ - НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

            На основу чланова 95. и 96. Закона о запосленима у аутономним покрајинам и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон и 95/2018 - др. закон), члана 1. и чланова 11. до 27. Уредбе  о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", број 95/2016) и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016 - пречишћен текст),

 

Градско веће града Смедерева, на 152. седници одржаној 4. марта 2019. године, донело је

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

РАДИ ПОПУЊАВАЊА ПОЛОЖАЈА У I ГРУПИ -

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

 

I           Образује се Конкурсна комисија за спровођење Јавног конкурса ради попуњавања положаја у I групи - Начелник Градске управе града Смедерева                    (у даљем тексту: Конкурсна комисија) у следећем саставу:

                       

1.                  Бојан Милутинов,

            - члан  Комисије

 

2.         Биљана Станисављевић,

            - члан Комисије

 

3.         Весна М. Стојановић,

            - члан Комисије

  

            Чланови Конкурсне комисије бирају већином гласова председника Конкурсне комисије.

 

II         Конкурсна комисија одлуке доноси већином гласова, при чему глас председника Конкурсне комисије има исту снагу као и чланова Конкурсне комисије.

            Конкурсна комисија води записник о свом раду, који потписује председник Конкурсне комисије.

            Чланови Конкурсне комисије дужни су да чувају податке до којих су дошли током спровођења поступка.

  

III        Конкурсна комисија спроводи изборни поступак за избор начелника Градске управе града Смедерева.

  

  

IV        Задатак Конкурсне комисије из тачке I овог Решења је да:

            - утврди које ће се стручне оспособљености, знања и вештине проверавати у изборном поступку и начин њихове провере;

            - утврди мерила и критиријуме за избор начелника Градске управе града Смедерева;

            - по истеку рока  за подношење пријава на Јавни конкурс, прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и састави списак кандидата који испуњавају услове за попуњавање положаја и међу њима спроведе изборни поступак, који потписују сви чланови Комисије;

            - да спроведе изборни поступак само међу оним кадидатима који испуњавају оглашене услове Јавног конкурса ради попуњавања положаја у  I групи   - начелник Градске управе;

            - по окончаном изборном поступку  састави листу за избор од највише три кандидата који су са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и  достави Градском већу града Смедерева, са записницима о предузетим радњама у току изборног поступка;

            - уколико Конкурсна комисија утврди да није било пријава на Јавном конкурсу или да ниједан кандидат није испунио услове Јавног конкурса, односно није доставио све потребне доказе или су пријаве неблаговремене, недопуштене или неразумљиве, председник Конкурсне комисије о томе саставља извештај и доставља га Градском већу града Смедерева.

 

V         Стручне и административно-техничке послове за потребе Конкурсне комисије обавља члан Комисије - службеник који обавља послове из области управљања људским ресурсима.

 

VI        Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се на интернет презентацији Града Смедерева и огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

VII      Решење у препису доставити: члановима Комисије, Одељењу за послове органа града - Одсек за управљање људским ресурсима и информационе технологије, Одељењу за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове, документацији и архиви.

  

  

Број 02-35/2019-07

У Смедереву, 4. марта 2019. године

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ

                                                                                              ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                 Бојан Теофиловић