Srećni novogodišnji i božićni praznici Identifikacija napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu Dan smederevskog sporta Zvonar bogorodičine crkve Godišnje savetovanje pčelara


REŠENjE O OBRAZOVANjU KONKURSNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE JAVNOG KONKURSA RADI POPUNjAVANjA POLOŽAJA U I GRUPI - NAČELNIK GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA

            Na osnovu članova 95. i 96. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinam i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon), člana 1. i članova 11. do 27. Uredbe  o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 95/2016) i člana 45. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016 - prečišćen tekst),

 

Gradsko veće grada Smedereva, na 152. sednici održanoj 4. marta 2019. godine, donelo je

 

R E Š E Nj E

O OBRAZOVANjU KONKURSNE KOMISIJE

ZA SPROVOĐENjE JAVNOG KONKURSA

RADI POPUNjAVANjA POLOŽAJA U I GRUPI -

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA

 

 

I           Obrazuje se Konkursna komisija za sprovođenje Javnog konkursa radi popunjavanja položaja u I grupi - Načelnik Gradske uprave grada Smedereva                    (u daljem tekstu: Konkursna komisija) u sledećem sastavu:

                       

1.                  Bojan Milutinov,

            - član  Komisije

 

2.         Biljana Stanisavljević,

            - član Komisije

 

3.         Vesna M. Stojanović,

            - član Komisije

  

            Članovi Konkursne komisije biraju većinom glasova predsednika Konkursne komisije.

 

II         Konkursna komisija odluke donosi većinom glasova, pri čemu glas predsednika Konkursne komisije ima istu snagu kao i članova Konkursne komisije.

            Konkursna komisija vodi zapisnik o svom radu, koji potpisuje predsednik Konkursne komisije.

            Članovi Konkursne komisije dužni su da čuvaju podatke do kojih su došli tokom sprovođenja postupka.

  

III        Konkursna komisija sprovodi izborni postupak za izbor načelnika Gradske uprave grada Smedereva.

  

  

IV        Zadatak Konkursne komisije iz tačke I ovog Rešenja je da:

            - utvrdi koje će se stručne osposobljenosti, znanja i veštine proveravati u izbornom postupku i način njihove provere;

            - utvrdi merila i kritirijume za izbor načelnika Gradske uprave grada Smedereva;

            - po isteku roka  za podnošenje prijava na Javni konkurs, pregleda sve prispele prijave i podnete dokaze i sastavi spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za popunjavanje položaja i među njima sprovede izborni postupak, koji potpisuju svi članovi Komisije;

            - da sprovede izborni postupak samo među onim kadidatima koji ispunjavaju oglašene uslove Javnog konkursa radi popunjavanja položaja u  I grupi   - načelnik Gradske uprave;

            - po okončanom izbornom postupku  sastavi listu za izbor od najviše tri kandidata koji su sa najboljim rezultatom ispunili merila propisana za izbor i  dostavi Gradskom veću grada Smedereva, sa zapisnicima o preduzetim radnjama u toku izbornog postupka;

            - ukoliko Konkursna komisija utvrdi da nije bilo prijava na Javnom konkursu ili da nijedan kandidat nije ispunio uslove Javnog konkursa, odnosno nije dostavio sve potrebne dokaze ili su prijave neblagovremene, nedopuštene ili nerazumljive, predsednik Konkursne komisije o tome sastavlja izveštaj i dostavlja ga Gradskom veću grada Smedereva.

 

V         Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Konkursne komisije obavlja član Komisije - službenik koji obavlja poslove iz oblasti upravljanja ljudskim resursima.

 

VI        Rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na internet prezentaciji Grada Smedereva i oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva.

 

VII      Rešenje u prepisu dostaviti: članovima Komisije, Odeljenju za poslove organa grada - Odsek za upravljanje ljudskim resursima i informacione tehnologije, Odeljenju za opštu upravu, mesne zajednice, vanredne situacije i zajedničke poslove, dokumentaciji i arhivi.

  

  

Broj 02-35/2019-07

U Smederevu, 4. marta 2019. godine

ZAMENIK GRADONAČELNICE

                                                                                              GRADA SMEDEREVA

 

                                                                                                 Bojan Teofilović