Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

            На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама  локалне самоуправe („Службени гласник Републике Србије", број 21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.закон ) и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016- пречишћен текст ),

 

Градско веће града Смедерева, на 135. седници одржаној 12. октобра 2018. године, донело је

 

 

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ  ГРАДСКЕ  УПРАВЕ   ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

 

I

            Образује се Жалбена комисија Градске управе града Смедерева.

 

У Комисију се именују:

 

- за председника

    Снежана Поповић, дипломирани правник

 

- за чланове

1.      Надежда Шегић, дипломирани правник

2.      Лидија Михаиловић, дипломирани правник

 

Председник и чланови Жалбене комисије именују се на пет година и могу да буду поново именовани.

 

II

 

Задатак Жалбене комисије је да одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.

Ближи начин, организацију и услове рада, Жалбена комисија ће уредити Пословником о раду Жалбене комисије.

Жалбена комисија има свој печат, према закону којим се уређује печат државних органа.

 

 III

  

            Жалбена комисија почеће са радом даном доношења овог Решења.

 

                                                                             IV

  

 Даном доношења овог Решења престаје да важи Решење о образовању Жалбене комисије Градске управе града Смедерева и именовању председника и чланова комисије, број: 02-244/2016-07 од 23. новембра 2016. године.

  

  

V

  

Имена председника и чланова Жалбене комисије објавиће се на интернет страници града Смедерева.

 

VI

  

Решење у препису доставити: председнику и члановима Комисије, Одељењу за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове, документацији и архиви.

  

Број 02-210/2018-07

У Смедереву, 12. октобра 2018. године

                                                          

 

   ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

   ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

    др Јасна Аврамовић