ЗНАЧАЈНА ПОМОЋ ЗА ТЕШКО ОБОЛЕЛУ ДЕВОЈЧИЦУ Знањем до напретка Смедерева – скуп најуспешнијих такмичара Завршни радови на зеленој пијаци на Царини Зимска бајка – новогодишња чаролија у Смедереву Дан безбедности саобраћаја у граду Смедереву


РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

            На основу члана 173. став 1.  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама  локалне самоуправe („Службени гласник Републике Србије", број 21/2016) и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2015- пречишћен текст),

 

Градско веће града Смедерева, на 20. седници одржаној 23. новембра 2016. године, донело је

 

  

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ  УПРАВЕ  ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

 

  

I

 

 

            Образује се Жалбена комисија Градске управе града Смедерева.

 

            У  Комисију се  именују:

           

- за председника

              Милена Нисев,  дипломирани правник

 

            - за чланове

  1. Бојан Милутинов,  дипломирани правник 

              2. Добрила Траиловић, дипломирани правник.

 

            Председник и чланови Жалбене комисије именују се на пет година и могу да буду поново именовани.

  

II

 

            Задатак Жалбене комисије је да одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.

            Ближи начин, организацију и услове рада, Жалбена комисија ће уредити Пословником  о раду Жалбене комисије.

            Жалбена комисија има свој  печат, према закону којим се уређује печат државних органа.

  

III

 

            Жалбена комисија почеће са радом 01. децембра 2016. године, односно са даном почетка примене Закона  о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправe („Службени гласник Републике Србије", број 21/2016).

  

  

  

  

IV

 

            Даном доношења овог Решења престаје да важи Решење о образовању Жалбене комисије Градске управе града Смедерева и именовању председника и чланова Комисије, број 02-176/2016-07 од 09. октобра 2016. године.

 

V

 

Имена председника и чланова Жалбене комисије објавиће се на интернет презентацији града Смедерева.

 

VI

  

            Решење у препису доставити: председнику и члановима Комисије, Одељењу за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове, документацији и архиви.

 

 

            Број 02-244/2016-07

У Смедереву, 23. новембра 2016. године

                                                                                                                             

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

др Јасна Аврамовић