Godišnje savetovanje pčelara Delegacija kineskih privrednika u poseti Smederevu Zlatni odbojkaš u Smederevu Završna manifistacija književnog konkursa Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama


REŠENjE O POSTAVLjENjU NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE SMEDEREVO

            Na osnovu člana 4., člana 48. stav 3., člana 49. stav 2., članova 97-100. i člana 170. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon), člana  56.  stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018), člana 44. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016 - prečišćen tekst i 1/2019), članova 3., 4., 6. i 10. Odluke o platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima grada Smedereva i naknadama za rad članova radnih tela Skupštine grada Smedereva i o platama zaposlenih u Gradskoj upravi grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 9/2016 i 5/2018) i člana 2. stav 1. tačka 11. Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 5/2014- prečišćen tekst i 12/2016),

 

            Gradsko veće grada Smedereva, na 158. sednici održanoj 8. aprila 2019. godine, donelo je

 

 

R E Š E Nj E

 

 

I 

            Bira se sa Liste kandidata za izbor, broj 02-35-4/2019-07 od 27. marta 2019. godine, kandidat Milko Mišković, diplomirani pravnik, za načelnika Gradske uprave grada Smedereva - položaj u I grupi.

 

II

            Postavlja se MILKO MIŠKOVIĆ, diplomirani pravnik, za načelnika Gradske uprave grada Smedereva - položaj u I grupi, na period od pet godina, danom donošenja ovog Rešenja.

 

III

            Koeficijent za obračun i isplatu plate postavljenog lica iz tačke II ovog Rešenja iznosi 38,50, koji čini osnovni koeficijent 21,50 uvećan za dodatni koeficijent po osnovu složenosti i odgovornosti poslova za 13,50 i tako dobijen koeficijent uvećan za 10%. 

 

IV

            Rešenje dostaviti: Milku Miškoviću, Odeljenju za opštu upravu, mesne zajednice, vanredne situacije i zajedničke poslove - Odseku za normativno-pravne i kadrovske poslove, Odeljenju za finansije i lokalnu poresku administraciju, Odseku za upravljanje ljudskim resursima i informacione tehnologije dokumentaciji i                                                        arhivi.                                                                       

V

            Ovo Rešenje objaviti na internet prezentaciji grada Smedereva i u „Službenom  listu grada Smedereva".

 

 

 

O b r a z l o ž e nj e

  

            Odredbom člana 4. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave propisano je da za službenike na položaju u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, prava i dužnosti u ime poslodavca vrši organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave nadležan za postavljenje službenika na položaj.

            Članom 48. stav 3. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave propisano je da su u jedinici lokalne samouprave i gradskoj opštini položaji u smislu odredaba ovog zakona radna mesta načelnika gradske, opštinske, odnosno uprave gradske opštine i njihovih zamenika.

            Članom 49. stav 2. istog Zakona propisano je da gradsko, odnosno opštinsko veće postavlja i razrešava načelnika uprave i zamenika načelnika uprave.

            Članom 97. stav 2. propisano je da organ autonomne pokrajine nadležan za postavljenje na položaj, odnosno Veće donosi odluku o izboru kandidata u roku od 15 dana od dana prijema liste kandidata, a članom 99. stav 1. istog zakona propisano je da službenik stupa na položaj danom donošenja rešenja o postavljenju na položaj.

            Članom 56. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da načelnika opštinske uprave, odnosno uprave za pojedine oblasti postavlja opštinsko veće, na osnovu javnog oglasa, na pet godina, a članom 44. Statuta grada Smedereva propisano je da Gradsko veće postavlja i razrešava načelnika Gradske uprave.

            Gradsko veće grada Smedereva, na 152. sednici održanoj 4. marta 2019. godine, donelo je Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za sprovođenje javnog konkursa radi popunjavanja položaja u I grupi - načelnik Gradske uprave grada Smedereva, broj 02-35/2019-07 i oglasilo Javni konkurs radi popunjavanja položaja u I grupi - načelnik Gradske uprave grada Smedereva, broj 02-36/2019-07.

            Navedeni Javni konkurs objavljen je na zvaničnoj internet prezentaciji grada Smedereva www.smederevo.org.rs, za koje je Obaveštenje dato u dnevnim novinama „Večernje Novosti" dana 5. marta 2019. godine.

            Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs istekao je dana 20. marta 2019. godine.

            Po isteku roka za podnošenje prijava na Javni konkurs, Konkursna komisija za sprovođenje Javnog konkursa radi popunjavanja položaja u I grupi - načelnik Gradske uprave grada Smedereva, sprovela je izborni postupak, sačinila Listu kandidata za izbor, broj 02-35-4/2019-07 od 27. marta 2019. godine, kojom je utvrdila da je kandidat Milko Mišković, diplomirani pravnik, sa najboljim rezultatom ispunio merila propisana za izbor. Listu kandidata za izbor sa zapisnicima o preduzetim radnjama o toku izbornog postupka, Konkursna komisija dostavila je Gradskom veću grada Smedereva na dalju nadležnost i odlučivanje.

            Na osnovu napred navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rešenja.

 

            Ovo Rešenje je konačno.

 

POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog Rešenja se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Beogradu u roku od 30 dana od dana prijema Rešenja.

 

Broj 02-72/2019-07

U Smederevu, 8. aprila 2019. godine

                                                                                    ZAMENIK GRADONAČELNIKA

                                                                                                  GRADA SMEDEREVA

 

                                                                                                        Dejan Stošić