... Санација дивљих депонија Обнова механизације Синиша Мали посетио Слободну зону Смедерево Бесплатни конверзацијски курсеви енглеског и италијанског језика


РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

            На основу члана 25. став 1. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник Републике Србије", број 83/2014, 58/2015 и 12/2016- аутентично тумачење), члана 24. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник Републике Србије", број 16/2016 и 8/2017) и члана 45. Статута града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 12/2016- пречишћен текст),

Градско веће града Смедерева, на 70. седници одржаној 16. септембра 2017. године, донело је

РЕШЕЊЕ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

  

I

  

            Овим Решењем утврђује се расподела средстава опредељених Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину ("Службени лист града Смедерева", број 12/2016, 6/2017 и 8/2017) у оквиру раздела 4- Градска управа, програмска класификација 1201- Програм 13- развој културе, програмска активност 1201-0004- oстваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања, функција 830 услуге емитовања и штампања, позиција 266, економска класификација 423- услуге по уговору- пројектно информисање, по расписаном  Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2017. годину у укупном износу од 20.000.000,00 динара.

            Средства су појединачно одобрена на следећи начин:

Ред.бр.

Подносилац

пројекта

Назив пројекта

Издавач медија/назив

Место

Одобрена средства

1.

Privredno društvo za reklamu i propagandu RESPECT MEDIA d.o.o. Smederevo

Могу ли вода и пут до сваког домаћинства?

NEDELJNI REGIONALNI LIST NAŠE NOVINE

Смедерево

1.500.000,00

2.

RADIO LUX DOO SMEDEREVO

 

 

"Лукс Накси Радио- информативни сервис грађана Смедерева"

LUX RADIO

 

Смедерево

700.000,00

3.

VLADAN MIHAJLOVIĆ PR PROIZVODNJA AUDIO-VIZUELNIH PROIZVODA BALKAN PRODUKCIJA BEOGRAD

"Упознајмо се да би се боље разумели"

VLADAN MIHAJLOVIĆ PR PROIZVODNJA AUDIO-VIZUELNIH PROIZVODA BALKAN PRODUKCIJA BEOGRAD-

медијски садржај који објављује

TV SMEDEREVO

Београд

4.900.000,00

4.

Open View DOO Beograd-Rakovica

Регионални центар за јавно информисање грађана- интерес грађанског друштва

EPODUNAVLJE

 

Београд-Раковица

7.000.000,00

5.

TV SMEDEREVO Društvo sa ograničenom odgovornošću, Smederevo

СМЕДЕРЕВО ДАНАС

TV SMEDEREVO

Смедерево

2.000.000,00

6.

NOVINSKO IZDAVAČKO DRUŠTVO SA OGRANIČENОM ODGOVORNOŠĆU NAŠ GLAS SMEDEREVO

"НАШ ГРАД"- Информисање јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот грађана Смедерева

NAŠ GLAS

Смедерево

700.000,00

7.

СИНДИКАТ НОВИНАРА СРБИЈЕ

Улога медија у унапређивању правне и социјалне државе

SINOS

Београд

200.000,00

8.

"Udruženje za promovisanje slobode izražavanja - Podunavska inicijativa"

"За живот без препрека- ОСИ"

INTERNET PORTAL PODUNAVLJE. INFO

Смедерево

570.000,00

9.

KOPERNIKUS SYSTEMS DOO BEOGRAD- NOVI BEOGRAD

 

СМЕДЕРЕВО ИЗ ПРАВЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

KOPERNIKUS SYSTEMS DOO BEOGRAD- NOVI BEOGRAD,

медијски садржај који објављује ТV K::CN 1

 

Нови Београд

2.430.000,00

  

II

  

            На основу овог Решења са учесницима Јавног позива који су добили средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2017. годину наведеним у тачки I, биће закључени одговарајући уговори.

 

III

  

            Ово Решење објавити на веб-сајту града Смедерева www.smederevo.org.rs и доставити сваком учеснику Конкурса у електронској форми.

Образложење:

  

            Градско веће града Смедерева расписало је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2017. годину (у даљем тексту: Јавни позив), број 037-424/2017-07 од 8. августа 2017. године, који је објављен 09. августа 2017. године на веб-сајту града Смедерева www.smederevo.org.rs и недељном регионалном листу Наше новине.

             Јавни позив је био отворен 8 дана од дана објављивања у наведеним недељним новинама и на веб-сајту Града Смедерева. Благовремено је приспело 15 пријава по расписаном Јавном позиву.

            На основу чланова 19. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник Републике Србије", број 16/2016 и 8/2017), Градско веће града Смедерева је својим Решењем, број 02-196/2017-07 од 02.09.2017. године образовало Комисију за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2017. годину који се финансирају из буџета града Смедерева (у даљем тексту: Комисија).

            Наведена Комисија је дана 06.09.2017. године извршила оцену пројеката поднетих поводом расписаног Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2017. годину и донела Предлог одлуке о расподели средстава из буџета града Смедерева за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2017. годину и исти доставила Градском већу града Смедерева на даље поступање, у складу са члановима 24. и 25. Законa о јавном информисању и медијима ("Службени гласник Републике Србије", број 83/2014, 58/2015 и 12/2016- аутентично тумачење), члановима 19. и 24. Правилникa о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник Републике Србије", број 16/2016 и 8/2017) и Јавним позивом за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2017. годину, број 037-424/2017-07 од 8. августа 2017. године.

            Комисија је приликом оцењивања наведених пројеката пошла од критеријума за оцену пројеката утврђених Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (у даљем тексту: Правилник) и наведеним Јавним позивом, односно од следећих критеријума: мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања и мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима и том приликом утврдила следеће:

 

      Пројекти који су подржани:

1.       Privredno društvo za reklamu i propagandu RESPECT MEDIA d.o.o. Smederevo (NEDELJNI REGIONALNI LIST NAŠE NOVINE), наведена адреса: улица Карађорђева број 12, Смедерево. Пријава овог подносиоца пројекта пристигла је 15.08.2017. године са пројектом под називом Могу ли вода и пут до сваког домаћинства?. Укупна вредност пројекта је 2.212.800,00 динара, од тога сопствени приходи износе 444.000,00 динара, а средства за које се аплицира из буџета града Смедерева износе 1.768.800,00 динара. Поднета пријава са документацијом је комплетна и пристигла у прописаном року. Комисија сматра да је поднети пројекат под називом Могу ли вода и пут до сваког домаћинства?, у складу са наменом средстава из Јавног позива и да је у складу са оба критеријума из члана 18. став 1. Правилника. Пројекат је усклађен и са чланом 18. став 2. тачке 1., 2., 3. и 4. наведеног Правилника. По мишљењу Комисије, посебну вредност пројекту даје потпуна усклађеност са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група и усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група. Имајући у виду наведено, Комисија сматра и предлаже да се овај пројекат подржи у укупном износу од 1.500.000,00 динара.

2.      RADIO LUX SMEDEREVO (LUX RADIO), наведена адреса: улица Шалиначка бб, Смедерево. Пријава овог подносиоца пројекта пристигла је 16.08.2017. године са пројктом под називом "Лукс Накси Радио- информативни сервис грађана Смедерева". Укупна вредност пројекта је 2.826.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 1.876.000,00 динара, а средства за које се аплицира из буџета града Смедерева износе 950.000,00 динара. Поднета пријава са документацијом је комплетна и пристигла у прописаном року. Комисија сматра да је поднети пројекат под називом "Лукс Накси Радио- информативни сервис грађана Смедерева" у складу са наменом средстава из Јавног позива и да је у складу са оба критеријума из члана 18. став 1. Правилника. Комисија сматра да поднети пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени Јавног позива дефинисаној у члану 15. Закона о јавном информисању и медијима. Пројекат је усклађен и са чланом 18. став 2. тачке 1., 2., 3. и 4.  наведеног Правилника.  Имајући у виду наведено, Комисија сматра и предлаже да се овај пројекат подржи у укупном износу од 700.000,00 динара.

3.       VLADAN MIHAJLOVIĆ PR PROIZVODNJA AUDIO-VIZUELNIH PROIZVODA BALKAN PRODUKCIJA BEOGRAD (медијски садржај који објављује TV SMEDEREVO), наведена адреса: улица Пожешка број 24, Београд. Пријава овог подносиоца пројекта пристигла је 16.08.2017. године са пројектом под називом "Упознајмо се да би се боље разумели".Укупна вредност пројекта је 6.524.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 1.344.000,00 динара, а средства за које се аплицира из буџета града Смедерева износе 5.180.000,00 динара. Поднета пријава са документацијом је комплетна и пристигла у прописаном року. Комисија сматра да је поднети пројекат под називом "Упознајмо се да би се боље разумели" у складу са наменом средстава из Јавног позива и да је у складу са оба критеријума из члана 18. став 1. Правилника. Пројекат је усклађен и са чланом 18. став 2. тачке 1., 2., 3. и 4. наведеног Правилника. По мишљењу Комисије, посебну вредност пројекту даје потпуна усклађеност са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група и усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група. Имајући у виду наведено, Комисија сматра и предлаже да се овај пројекат подржи у укупном износу од 4.900.000,00 динара.

4.       Open View DOO Beograd- Rakovica (ЕPODUNAVLJE), наведена адреса: улица Пилота Михајла Петровића број 72а/35ц, Београд, Раковица. Пријава овог подносиоца пројекта пристигла је 16.08.2017. године са пројектом под називом Регионални центар за јавно информисање грађана- интерес грађанског друштва. Укупна вредност пројекта је 8.760.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 1.760.000,00 динара, а средства за које се аплицира из буџета града Смедерева износе 7.000.000,00 динара. Поднета пријава са документацијом је комплетна и пристигла у прописаном року. Комисија сматра да поднети пројекат под називом Регионални центар за јавно информисање грађана- интерес грађанског друштва  у складу са наменом средстава из Јавног позива и да је у складу са оба критеријума из члана 18. став 1. Правилника. По мишљењу Комисије, посебну вредност пројекту даје потпуна усклађеност са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група и усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група. Комисија сматра да поднети пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени Јавног позива дефинисаној у члану 15. Закона о јавном информисању и медијима. Имајући у виду наведено, Комисија сматра и предлаже да се овај пројекат подржи у укупном износу од 7.000.000,00 динара.

 

 

5.      TV SMEDEREVO Društvo sa ograničenom odgovornošću, Smederevo ( TV SMEDEREVO), наведена адреса: улица Горанска број 12, Смедерево. Пријава овог подносиоца пројекта пристигла је 16.08.2017. године са пројектом под називом СМЕДЕРЕВО ДАНАС. Укупна вредност пројекта је 6.500.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 1.300.000,00 динара, а средства за које се аплицира из буџета града Смедерева износе 5.200.000,00 динара. Поднета пријава са документацијом је комплетна и пристигла у прописаном року. Пројекат је усклађен са ставом 2. тачке 1., 2., и 3. и ставом 3. тачке 1. и 2. члана 18. наведеног Правилника. Комисија сматра да поднети пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени Јавног позива дефинисаној у члану 15. Закона о јавном информисању и медијима. Имајући у виду наведено, Комисија сматра и предлаже да се овај пројекат подржи у укупном износу од 2.000.000,00 динара.

6.      NOVINSKO IZDAVAČKO DRUŠTVO SA OGRANIČENОM ODGOVORNOŠĆU NAŠ GLAS SMEDEREVO (NAŠ GLAS), наведена адреса: улица Трг републике број 6, Смедерево. Пријава овог подносиоца пројекта пристигла је 16.08.2017. године са пројектом под називом "НАШ ГРАД"- информисање јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот грађана Смедерева. Укупна вредност пројекта је 1.680.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 336.000,00 динара, а средства за које се аплицира из буџета града Смедерева износе 1.344.000,00 динара. Поднета пријава са документацијом је комплетна и пристигла у прописаном року. Пројекат је усклађен са ставом 2. тачке 1., 2., 3., и 4. и ставом 3. тачке 1. и 2. члана 18. наведеног Правилника. Комисија сматра да поднети пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени Јавног позива дефинисаној у члану 15. Закона о јавном информисању и медијима. По мишљењу Комисије, посебну вредност поднетом пројекту даје потпуна усклађеност са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група и усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група. Имајући у виду наведено, Комисија сматра и предлаже да се овај пројекат подржи у укупном износу од 700.000,00 динара.

7.      СИНДИКАТ НОВИНАРА СРБИЈЕ (SINOS), наведена адреса: улица Ресавска број 28, Београд. Пријава овог подносиоца пројекта пристигла је 17.08.2017. године, са пројектом под називом Улога медија у унапређивању правне и социјалне државе. Укупна вредност пројекта је 365.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 75.000,00 динара, а средства за које се аплицира из буџета града Смедерева износе 290.000,00 динара. Поднета пријава са документацијом је комплетна и пристигла у прописаном року. По мишљењу Комисије, посебну вредност поднетом пројекту даје потпуна усклађеност са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група и усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група. Пројекат је усклађен и са чланом 18. став 2. тачке 1., 2., 3. и 4. наведеног Правилника. Имајући у виду наведено, Комисија сматра и предлаже да се овај пројекат подржи у укупном износу од 200.000,00 динара.

8.       "Udruženje za promovisanje slobode izražavanja - Podunavska inicijativa" (INTERNET PORTAL PODUNAVLJE. INFO), наведена адреса: улица Краља Петра I број 9, Смедерево. Пријава овог подносиоца пројекта пристигла је 16.08.2017. године, са пројектом под називом "За живот без препрека -ОСИ". Укупна вредност пројекта је 723.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 153.000,00 динара, а средства за које се аплицира из буџета града Смедерева износе 570.000,00 динара. Поднета пријава са документацијом је комплетна и пристигла у прописаном року. Комисија сматра да је пројекат под називом "За живот без препрека -ОСИ" у складу са наменом средстава из Јавног позива и да је у складу са оба критеријума из члана 18. став 1. Правилника. По мишљењу Комисије, посебну вредност поднетом пројекту даје потпуна усклађеност са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група и усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група. Пројекат је усклађен и са чланом 18. став 2. тачке 1., 2., 3. и 4. наведеног Правилника. Имајући у виду наведено, Комисија сматра и предлаже да се овај пројекат подржи у укупном износу од 570.000,00 динара.

9.      KOPERNIKUS SYSTEMS DOO BEOGRAD- NOVI BEOGRAD (медијски садржај који објављује TV K::CN 1), наведена адреса: улица Булевар Арсенија Чарнојевића број 69г. Пријава овог подносиоца пројекта пристигла је 17.08.2017. године, са пројектом под називом СМЕДЕРЕВО ИЗ ПРАВЕ ПЕРСПЕКТИВЕ. Укупна вредност пројекта је 11.436.914,48 динара, од тога сопствени приходи износе 2.396.914,48 динара, а средства за које се аплицира из буџета града Смедерева износе 9.040.000,00 динара. Поднета пријава са документацијом је комплетна и пристигла у прописаном року. Пројекат је усклађен са ставом 2. тачке 1., 2., 3., и 4 и ставом 3.  члана 18. наведеног Правилника. Комисија сматра да пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени Јавног позива дефинисаној у члану 15. Закона о јавном информисању и медијима. Комисија сматра да је поднети пројекат у складу са наменом средстава из Јавног позива и да је у складу са оба критеријума из члана 18. став 1. Правилника. Имајући у виду наведено, Комисија сматра и предлаже да се пројекат подржи у укупном износу од 2.430.000,00 динара.

  

     Пројекти који нису подржани:

1.      Privredno društvo RADIO TELEVIZIJA JASENICA d.o.o. Smederevska Palanka (TV JASENICA), наведена адреса: улица Француска број 9/9, Смедеревска Паланка. Пријава овог подносиоца пројекта пристигла је 15.08.2017. године, са пројектом под називом КУЛТУРНА ХРОНИКА СМЕДЕРЕВО. Укупна вредност пројекта је 1.672.600,00 динара, од тога сопствени приходи износе 334.600,00 динара, а средства за које се аплицира из буџета града Смедерева износе 1.338.000,00 динара. Поднета пријава са документацијом је комплетна и пристигла у прописаном року. Комисија сматра да је поднети пројекат под називом КУЛТУРНА ХРОНИКА СМЕДЕРЕВО у складу са наменом средстава Јавног позива, али да не испуњава у целости први критеријум из члана 18. став 2. тачка 3. алинеје 1. и 2. Правилника. Такође, Комисија је констатовала да у делу примарне циљне групе 3.7 нису јасно дефинисане циљне групе које финансира град Смедерево. Приликом анализе Буџета пројекта утврђено је да је подносилац пројекта тражио средства за куповину емисионе технике, што је недопустиво јер исту мора да поседује како би био у ситуацији да емитује програм. Комисија сматра и предлаже Градском већу града Смедерева да наведени пројекат не подржи.

2.        IVANA RAŠKOVIĆ PR AGENCIJA ZA IZDAVANJE ČASOPISA MARKETING I USLUGE POSLUŽIVANJA PIĆA NEDELJNIK SMEDEREVSKA PALANKA (NEDELJNIK), наведена адреса: Шулејићева 138, Смедеревска Паланка. Пријава овог подносиоца пројекта пристигла је 15.08.2017. године, са пројектом под називом Недељник Смедерево. Укупна вредност пројекта је 740.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 148.000,00 динара, а средства за које се аплицира из буџета града Смедерева износе 592.000,00 динара. Поднета пријава са документацијом је комплетна и пристигла у прописаном року. Такође, Комисија сматра да наведени пројекат је у складу са наменом средстава Јавног позива, али да у целости не испуњава први критеријум из члана 18. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања „Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања", односно поднети пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеје 3., 4. и 5., тачка 2. алинеје 1., 2., 3., 4. и 5. и тачка 4. алинеја 2. наведеног Правилника. Комисија сматра и предлаже Градском већу града Смедерева да наведени пројекат не подржи.

3.      NOVINSKO-IZDAVACKO PRIVREDNO DRUŠTVO REČ NARODA AD POŽAREVAC (REČ NARODA), наведена адреса: улица Таковска број 5, Пожаревац. Пријава овог подносиоца пројекта пристигла је  16.08.2017. године,  са пројектом  под називом Археолошко благо Смедерева. Укупна вредност пројекта је 492.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 106.000,00 динара, а  средства за које се аплицира из буџета града Смедерева износе 386.000,00 динара. Поднета пријава са документацијом је комплетна и пристигла у прописаном року. Комисија сматра да  наведени пројекат је у складу са наменом средстава Јавног позива, али да у целости не испуњава први критеријум из члана 18. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања „Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања". Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеје 3., 4. и 5. и тачка 2. алинеје 1., 2., и 3. наведеног Правилника. Имајући у виду наведено, Комисија сматра и предлаже Градском већу града Смедерева да наведени пројекат не подржи.

        4. MIROSLAV ČER PR REKLAMNA AGENCIJA GERILA ADV KRAGUJEVAC (PRESSEK), наведена адреса: Љубомира Јовановића 69, Крагујевац. Пријава овог подносиоца пројекта пристигла је 16.08.2017. године, са пројектом под називом "Мали бизнис-велика шанса". Укупна вредност пројекта је 584.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 118.000,00 динара, а средства за које се аплицира из буџета града Смедерева износе 466.000,00 динара. Поднета документација је комплетна и пристигла у прописаном року. Комисија сматра да  наведени пројекат је у складу са наменом средстава Јавног позива, али  у целости не испуњава први критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. алинеје 2., 3. и 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања „Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања". Комисија је констатовала да опис циљева реализације пројекта није у складу са очекиваним резултатима пројектних активности, такође не може се на основу наведених података реално сагледати одрживост пројекта као таквог у свим његовим сегментима, а самим тим не може се проценити мера у којој је предложена активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања сходно члану 18. став 1. тачка 1. наведеног Правилника. Такође, Комисија сматра да је буџет предимензиониран. Комисија сматра и предлаже Градском већу града Смедерева да наведени пројекат не подржи.

      5.   AGENCIJA LO PRESS SVETOZAR POLIĆ PREDUZETNIK KOVIN (медијски садржај који објављује портал Medija Centar Beograd), наведена адреса: улица Коче Анђелковића број 13, Ковин (наведена адреса редакције: Цара Лазара број 85, Ковин). Пријава овог подносиоца пројекта пристигла је 16.08.2017. године са пројектом под називом Вршњачко насиље и малолетничка деликвенција у Смедереву. Укупна вредност пројекта је 1.249.500,00 динара, од тога сопствени приходи износе 252.000,00 динара, а средства за које се аплицира из буџета града Смедерева износе 997.500,00 динара. Поднета пријава са документацијом је комплетна и пристигла у прописаном року. Комисија је констатовала да је поднети пројекат под називом Вршњачко насиље и малолетничка деликвенција у Смедереву у складу са наменом средстава из Јавног позива, али да не испуњава у целости први критеријум из члана 18. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања „Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања". Пројекат није усклађен са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеје 1. и 2. наведеног Правилника. Такође, из предложене пројектне активности не види се усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, а сходно члану 18. наведеног Правилника. Комисија сматра и предлаже Градском већу града Смедерева да наведени пројекат не подржи.

           6. "Institut za održivi razvoj i zaštitu životne sredine Zeleni krug" (EKO LIST), наведена адреса: улица Александра Невског број 32, Нови Сад. Пријава овог подносиоца пројекта пристигла је 17.08.2017. године са пројектом под називом Еколошки промотери града Смедерева. Укупна вредност пројекта је 378.915,00 динара, од тога сопствени приходи износе 138.915,00 динара, а средства за које се аплицира из буџета града Смедерева износе 240.000,00 динара. Поднета пријава са документацијом је комплетна и пристигла у прописаном року. Комисија сматра да је поднети пројекат под називом Еколошки промотери града Смедерева у складу са наменом средстава из Јавног позива, али да не испуњава у целости први  критеријум из члана 18. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања „Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања". Поднети пројекат нема потребну усклађеност са реалним потребама и приоритетима циљних група грађана града Смедерева. Такође, недостаје потребна усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта, наведено није у складу са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеје 3. и 4. и тачка 2. алиније 1., 3. и 4. Комисија сматра и предлаже Градском већу града Смедерева да наведени пројекат не подржи.

 

 

            Имајући у виду наведено, Градско веће града Смедерева је на предлог Комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2017. годину који се финансирају из буџета града Смедерева, одлучило као у тачки I овог Решења.

 

 

Поука о правном средству: Ово Решење је коначно и против њега

                                               се може покренути управни спор пред

                                               Управним судом у року од 30 дана

                                               од дана достављања.

 

 

Број 400-7077/2017-07

У Смедереву, 16. септембра 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

др Јасна Аврамовић

 

Документа за преузимање

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ, КОЈИ ЈЕ ОБЈАВЉЕН 09. АВГУСТА 2017. ГОДИНЕ НА ВЕБ-САЈТУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА WWW.SMEDEREVO.ORG.RS И ЛИСТУ НАШЕ НОВИНЕ, А КОЈИ СУ ДОБИЛИ МАЊИ ИЗНОС СРЕДСТАВА ОД ТРАЖЕНОГ

ОБРАЗАЦ БУЏЕТ ПРОЈЕКТА