ПОТПИСАНИ НОВИ УГОВОРИ О ФИНАНСИРАЊУ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ Одобрен пројекат у оквиру грант шеме Програма Еxцханге 5 ... ... Санација дивљих депонија


Решење о образовању комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у областијавног информисања за 2017. годину који се финансирају из буџета града Смедерева и именовању чланова комисије

 

На основу чланова 19. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (Службени гласник Републике Србије, број 16/2016 и 8/2017) и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),

 

Градско веће града Смедерева, на 69. седници одржаној 2. септембра 2017. године, донело је

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

 О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

 

I

 

            Образује се Комисија за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2017. годину који се финансирају из буџета града Смедерева.

            У Комисију се именују:

 

            - за чланове:

 

                 1. Илија Стојановић, представник Удружења радио станица „РАБ СРБИЈА

                 2. Радојица Мали, медијски радник и

                 3. Мр Синиша Батало, медијски радник.

 

II

 

            Задатак Комисије je да изврши оцену пројеката поднетих поводом расписаног Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2017. годину, донесе и достави образложени предлог о додели средстава за суфинансирање ових пројеката Градском већу града Смедерева на даље поступање, у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (Службени гласник Републике Србије, број 16/2016 и 8/2017) и Јавним позивом за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2017. годину, број 037-424/2017-07 од 08. августа 2017 . године.

 

III

 

            Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на веб-сајту града Смедерева www.smederevo.org.rs.

 

 

Број 02-196/2017-07

У Смедереву, 2. септембра 2017. године                          

 

 

  ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 др Јасна Аврамовић