Ugovor za izvođenje građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta Gimanzija Smederevo Sanacija divljih deponija Obnova mehanizacije Siniša Mali posetio Slobodnu zonu Smederevo Besplatni konverzacijski kursevi engleskog i italijanskog jezika


Rešenje o obrazovanju komisije za ocenjivanje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblastijavnog informisanja za 2017. godinu koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva i imenovanju članova komisije

 

Na osnovu članova 19. i 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 16/2016 i 8/2017) i člana 45. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva“, broj 12/2016-prečišćen tekst),

 

Gradsko veće grada Smedereva, na 69. sednici održanoj 2. septembra 2017. godine, donelo je

 

 

R E Š E Nj E

 

 O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA OCENjIVANjE PROJEKATA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA ZA 2017. GODINU KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA

 I IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE

 

I

 

            Obrazuje se Komisija za ocenjivanje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva.

            U Komisiju se imenuju:

 

            - za članove:

 

                 1. Ilija Stojanović, predstavnik Udruženja radio stanica „RAB SRBIJA

                 2. Radojica Mali, medijski radnik i

                 3. Mr Siniša Batalo, medijski radnik.

 

II

 

            Zadatak Komisije je da izvrši ocenu projekata podnetih povodom raspisanog Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu, donese i dostavi obrazloženi predlog o dodeli sredstava za sufinansiranje ovih projekata Gradskom veću grada Smedereva na dalje postupanje, u skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 16/2016 i 8/2017) i Javnim pozivom za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu, broj 037-424/2017-07 od 08. avgusta 2017 . godine.

 

III

 

            Ovo Rešenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na veb-sajtu grada Smedereva www.smederevo.org.rs.

 

 

Broj 02-196/2017-07

U Smederevu, 2. septembra 2017. godine                          

 

 

  GRADONAČELNICA GRADA SMEDEREVA

 dr Jasna Avramović