Презентација идејног решења за затворени базен Изградња канализационе мреже и вакуумске станице у Малом Криваку Председник Вучић у Смедереву Отворен Дунавски еко парк у Смедереву Семинар за васпитаче у организацији Савета за безбедност саобраћаја


СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ОГЛАШАВА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ОГЛАШАВА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА

ПРОДАЈУ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

I

            Синдикална организација Градске управе града Смедерева обавља продају коришћеног - неисправног моторног возила:

- марка возила:                      YUGO 55, Coral in L

- тип:                                       лимузина

- запремина мотора:              1.124 ccm (cm)

- број шасије:                         VX 1145А0001080784

- боја:                                      жута драп 51

- врста погонског горива:    бензин

- снага мотора:                       44.0 kW

- година производње:           2003.

- регистарски број:                SD037-NW (возило је одјављено)

- најнижа продајна цена:      13.000,00 динара (тринаестхиљада динара)

 

II

            Продаја неисправног моторног возила ће се извршити прикупљањем писмених понуда, с тим што се продаја наведеног возила не може извршити за цену мању од 13.000,00 динара (тринаестхиљада динара).

            Право учешћа имају сва физичка и правна лица.

            Понуде се достављају у затвореним ковертама на адресу: Синдикална организација Градске управе града Смедерева, Улица Омладинска број 1; 11300 Смедерево; ПАК 230116; са назнаком: „Понуда за куповину возила - НЕ ОТВАРАТИ".

  

III

            Рок за достављање понуда је 27. децембар 2016. године (уторак), до 1200 сати. Понуде које пристигну након наведеног рока неће се отварати уз констатацију да су стигле неблаговремено.

  

IV

            Отварању понуда ће се приступити непосредно након истека крајњег рока за подношење понуда, односно 27. децембра 2016. године у 1300 сати, у просторијама Градске управе града Смедерева.

            Отварању понуда могу присуствовати искључиво понуђачи који су предали на време понуде.

            Понуде морају да садрже:

- податке о понуђачу (име и презиме, адреса и контакт телефон)

- понуђену купопродајну цену за возило.

V

            У случају да се применом наведених критеријума не може одабрати понуђач, или су два или више понуђача понудила исту цену која је притом и највиша, предност има понуђач који је раније предао понуду.

            Понуде са ценом нижом од најниже продајне цене неће се разматрати.

  

VI

            Са понуђачем који понуди највишу цену закључује се уговор.

            Купац је дужан да пре преузимања купљеног моторног возила плати коначну цену за возило на рачун Синдикалне организације Градске управе града Смедерева број: 150-2200310000366-81 у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора о куповини моторног возила.

            Уколико се не изврши уплата у року од 5 (пет) дана по закључењу уговора, сматраће се да је купац одустао од куповине, а уговор ће се закључити са понуђачем који је следећи на ранг листи најповољније понуде.

  

VII

            Возило се продаје у виђеном стању, односно по принципу „виђено-купљено" и накнадне рекламације се неће уважавати. Све трошкове у вези са припремом и доставом понуда, као и пренос власништва над возилом, сноси изабрани понуђач.

            Продаја ће се сматрати исправном и уколико на њој учествује само једно заинтересовано лице.

  

VIII

            Разгледање возила се може извршити сваким радним даном, у периоду од објаве огласа до окончања истог, односно до 27. децембра 2016. године, на паркингу Градске управе града Смедерева, у периоду од 1100 до 1400 сати.

            За све информације у вези са овим јавним позивом и у вези са возилом, позвати на телефон: 064/84-49-301; контак особа: Радослав Дачић.

  

IX

            Овај оглас је објављен 12. децембра 2016. године на званичној интернет презентацији града Смедерева www.smederevo.org.rs и на огласној табли Синдикалне организације Градске управе града Смедерева и траје до 27. децембра 2016. године.

 

Број: 132/2016

Датум: 12. децембар 2016. године                                                             

ПРЕДСЕДНИК

Радослав Дачић