Годишње саветовање пчелара Делегација кинеских привредника у посети Смедереву Златни одбојкаш у Смедереву Завршна манифистација књижевног конкурса Међународни дан борбе против насиља над женама


УПУТСТВО ВЕЗАНО ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

УПУТСТВО ВЕЗАНО ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА  КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА   ("Службени лист града Смедерева", број 1/2019)

 

 

Оглашавање у смислу ове Одлуке је представљање у било ком облику, у вези са пословањем односно професионалном или пословном делатношћу, ради подстицања продаје робе и услуга, продаје непокретности, као и преноса права и обавеза.

  • ПОСТУПАК ПРИБАВЉАЊА ОДОБРЕЊА

Инспекцијски надзор над применом одредаба Одлуке врши одељење надлежно за послове комуналне  инспекције и послове  комуналне полиције. У вршењу инспекцијског надзора, инспектор има овлашћење за прекршаје за које су овом Одлуком прописане новчане казне у фиксном износу  и врши друге послове у складу са овлашћењима из закона и ове Одлуке. У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да изриче мере за отклањање незаконитости и посебне мере у складу са законом. Комунални инспектор је овлашћен да наложи уклањање средства за оглашавање:

Оглашавање на површинама објеката и другим површинама врши се на основу одобрења  које на захтев заинтересованог лица издаје Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе града Смедерева  уз претходну сагласност управљача пута са становишта безбедности саобраћаја ( уколико је иста потребна) и сагласност ЈП Урбанизам Смедерево са становишта архитектонско грађевинских услова ненарушавања изгледа површина и објекта.

Одељење које је издало одобрење  примерак решења доставља одељењу Градске управе надлежном за послове локалне пореске администрације ради утврђивања и наплате накнаде за коришћење и одељењу надлежном за инспекцијске послове и послове  комуналне полиције.

Тренутно у вршењу инспекцијског надзора, комунална инспекција даје налоге странкама да се обрате Јавном Предузећу Урбанизам  и уђу у редовну процедуру добијања сагласности на основу које Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове издаје одобрење.

  • ШТА НЕ ПОДЛЕЖЕ ПЛАЋАЊУ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 

1.)  Средство оглашавања (самолепљиве фолије на излогу, светлећи панои, итд.) уколико је постављено на објекте привременог карактера у приватном власништву који се користе у пословне и друге сврхе на јавној површини (у конкретном случају, трафике).

 

2.) Постављање средства за оглашавање унутар пословног објекта, без обзира да ли је видљиво или није видљиво са јавне површине.

 

3. ) Постављање средства за оглашавање на излог пословног објекта са унутрашње или спољне стране.

 

4.) Постављање средства за оглашавање на тенду.

5.) Истицање пословног имена на једностраном средству за оглашавање максималне површине 0,25 m², које садржи пословно име са подацима о делатности, седишту и другим обавезним елементима прописаним законом.

  

  • ШТА ПОДЛЕЖЕ ПЛАЋАЊУ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

 

1.) Наплаћује се, уколико је средство оглашавања постављено на осталим површинама, нпр. на спољашњу страну објекта (нпр. на фасади или крову објекта).

 

2.) Уколико је постављен објекат (нпр. билборд) и средство за оглашавање на приватни посед тако да врши утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, утврђује се накнада за коришћење јавне површине, према метру квадратном коришћене површине и објеката за оглашавање.

 

 

НАПОМЕНА:

Површину средства за оглашавање на које се плаћа предметна накнада чини укупна површина које конкретно средство за оглашавање заузима. Према томе, када се нпр. средство за оглашавање састоји од слова, накнада се плаћа на целу површину између крајњих тачака средства за оглашавање.