Srećni novogodišnji i božićni praznici Identifikacija napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu Dan smederevskog sporta Zvonar bogorodičine crkve Godišnje savetovanje pčelara


UPUTSTVO VEZANO ZA PRIMENU ODLUKE O OGLAŠAVANjU NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA I ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH POVRŠINA ZA TERITORIJU GRADA SMEDEREVA

UPUTSTVO VEZANO ZA PRIMENU ODLUKE O OGLAŠAVANjU NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA I ODLUKE O NAKNADAMA ZA  KORIŠĆENjE JAVNIH POVRŠINA ZA TERITORIJU GRADA SMEDEREVA   ("Službeni list grada Smedereva", broj 1/2019)

 

 

Oglašavanje u smislu ove Odluke je predstavljanje u bilo kom obliku, u vezi sa poslovanjem odnosno profesionalnom ili poslovnom delatnošću, radi podsticanja prodaje robe i usluga, prodaje nepokretnosti, kao i prenosa prava i obaveza.

  • POSTUPAK PRIBAVLjANjA ODOBRENjA

Inspekcijski nadzor nad primenom odredaba Odluke vrši odeljenje nadležno za poslove komunalne  inspekcije i poslove  komunalne policije. U vršenju inspekcijskog nadzora, inspektor ima ovlašćenje za prekršaje za koje su ovom Odlukom propisane novčane kazne u fiksnom iznosu  i vrši druge poslove u skladu sa ovlašćenjima iz zakona i ove Odluke. U vršenju inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor je ovlašćen da izriče mere za otklanjanje nezakonitosti i posebne mere u skladu sa zakonom. Komunalni inspektor je ovlašćen da naloži uklanjanje sredstva za oglašavanje:

Oglašavanje na površinama objekata i drugim površinama vrši se na osnovu odobrenja  koje na zahtev zainteresovanog lica izdaje Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave grada Smedereva  uz prethodnu saglasnost upravljača puta sa stanovišta bezbednosti saobraćaja ( ukoliko je ista potrebna) i saglasnost JP Urbanizam Smederevo sa stanovišta arhitektonsko građevinskih uslova nenarušavanja izgleda površina i objekta.

Odeljenje koje je izdalo odobrenje  primerak rešenja dostavlja odeljenju Gradske uprave nadležnom za poslove lokalne poreske administracije radi utvrđivanja i naplate naknade za korišćenje i odeljenju nadležnom za inspekcijske poslove i poslove  komunalne policije.

Trenutno u vršenju inspekcijskog nadzora, komunalna inspekcija daje naloge strankama da se obrate Javnom Preduzeću Urbanizam  i uđu u redovnu proceduru dobijanja saglasnosti na osnovu koje Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove izdaje odobrenje.

  • ŠTA NE PODLEŽE PLAĆANjU NAKNADE ZA KORIŠĆENjE JAVNE POVRŠINE 

1.)  Sredstvo oglašavanja (samolepljive folije na izlogu, svetleći panoi, itd.) ukoliko je postavljeno na objekte privremenog karaktera u privatnom vlasništvu koji se koriste u poslovne i druge svrhe na javnoj površini (u konkretnom slučaju, trafike).

 

2.) Postavljanje sredstva za oglašavanje unutar poslovnog objekta, bez obzira da li je vidljivo ili nije vidljivo sa javne površine.

 

3. ) Postavljanje sredstva za oglašavanje na izlog poslovnog objekta sa unutrašnje ili spoljne strane.

 

4.) Postavljanje sredstva za oglašavanje na tendu.

5.) Isticanje poslovnog imena na jednostranom sredstvu za oglašavanje maksimalne površine 0,25 m², koje sadrži poslovno ime sa podacima o delatnosti, sedištu i drugim obaveznim elementima propisanim zakonom.

  

  • ŠTA PODLEŽE PLAĆANjU NAKNADE ZA KORIŠĆENjE JAVNE POVRŠINE

 

1.) Naplaćuje se, ukoliko je sredstvo oglašavanja postavljeno na ostalim površinama, npr. na spoljašnju stranu objekta (npr. na fasadi ili krovu objekta).

 

2.) Ukoliko je postavljen objekat (npr. bilbord) i sredstvo za oglašavanje na privatni posed tako da vrši uticaj na raspoloživost, kvalitet ili neku drugu osobinu javne površine, utvrđuje se naknada za korišćenje javne površine, prema metru kvadratnom korišćene površine i objekata za oglašavanje.

 

 

NAPOMENA:

Površinu sredstva za oglašavanje na koje se plaća predmetna naknada čini ukupna površina koje konkretno sredstvo za oglašavanje zauzima. Prema tome, kada se npr. sredstvo za oglašavanje sastoji od slova, naknada se plaća na celu površinu između krajnjih tačaka sredstva za oglašavanje.