Захтеви и обрасци Градске управе града Смедерева

На овој страници можете преузети све доступне захтеве и обрасце у ПДФ формату којима се Градска управа Смедерево обраћа и издаје грађанима. Ставка која садржи знак ( ) поред назива захтева/обрасца, поседује могућност извршавања услуге преко ПОРТАЛА Е-УПРАВЕ. Ставка који садржи знак  ( ) поред назива захтева/обрасца значи да су усаглашени по моделима са сталном конференцијом градова и општина у сарадњи са Министартвом за државну управу и локалну самоуправу.

НАПОМЕНА: Неки од захтева/образаца су прилагођени за електронско попуњавање. Да би Вам била омогућена функционалност електронског попуњавања приложених формулара, потребно је да ПДФ документ преузмете (снимите) локално на свој рачунар и да га отворите помоћу програма Adobe Acrobat Reader XI или новија верзија. Тако попуњени захтев/образац можете да сачувате под новим именом и као таквог одштампате.

Одељење за јавне службе

ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ

   Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског ( преко портала Е-управе )
   Захтев за остваривање права на дечији додатак  ( преко портала Е-управе )
   Захтев за остваривање права на родитељски додатак - мајка ( преко портала Е-управе )

   Захтев за остваривање права на родитељски додатак - мајка страни држављанин ( преко портала Е-управе )

   Захтев за остваривање права на родитељски додатак - отац ( преко портала Е-управе )

   Захтев за остваривање права на родитељски додатак - отац страни држављанин ( преко портала Е-управе )
   Образац жалбе
   Захтев за издавање уверења (у вези иностраних социјалних давања)
   Захтев за измену решења о праву на родитељски додатак и накнада зарада
   Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета
   Образац потврде о оствареној заради за посебну негу
   Образац потврде о оствареној заради-за породиљска одсуства
   Захтев за измену решења о праву на дечији додатак

   Списак обрачунатих накнада зараде и исплата накнада послодавца

   Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета

   Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу посебне неге детета

    Захтев за вештачење здравственог стања детета ради остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена по основу посебне неге детета

   Захтев за вештачење здравственог стања детета у поступку остваривања права на остале накнаде по основу посебне неге детета

ОДСЕК ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

   Пријава на јавни конкурс за суфинансирање програма од јавног интереса из буџета града Смедерева у области социјалне заштите за 2017. годину ( унапређивање квалитета живота особа са инвалидететом )

   Захтев за издавање уверења о просечним примањима по члану домаћинства

   Захтев за стицање статуса статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса

   Захтев/иницијативу комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику за покретање поступка процене

   Захтев за накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања и децу са сметњама у развоју

   Захтев за накнаду трошкова интернатског смештаја ученика са сметњама у развоју

   Захтев за финансијску помоћ трудницама

   Захтев за финансијску помоћ породиљама које су се породиле ван територије града Смедерева

   Захтев за остваривање права на учешће у накнади трошкова за вантелесну оплодњу

   Приговор за заштиту права пацијената

   Захтев за остваривање права на ванредну новчану помоћ

БОРАЧКА-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

   Признавање својства ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида, цивилног инвалида рата

   Додатак за негу и помоћ ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида и цивилног инвалида рата

   Признавање права на ортопедски додатак ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида и цивилног инвалида рата

   Захтев за ортопедска и друга помагала ратног војног инвалида и мирнодопског војног инвалида

   Породична инвалиднина после смрти војног инвалида и палог борца

   Захтев за увећану породичну инвалиднину по палом борцу

   Породични додатак корисника породичне инвалиднине после смрти ратног војног инвалида корисника додатка за негу и помоћ

   Захтев за додатак за негу корисника месечног новчаног примања

   Захтев за накнаду погребних трошкова после смрти корисника месечног новчаног примања

   Захтев ратног војног инвалида за признавање права на накнадуза време незапослености

   Помоћ породици у случају смрти војног инвалида

   Захтев за признавање права на борачки додатак

   Захтев за повећавање процента инвалидитета војног инвалида

   Захтев за бесплатну и повлашћену вожњу војног инвалида и корисника породичне инвалиднине 

   Захтев за месечно новчано примање

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

    Пријава на јавни позив за доходовне активности избеглих и интерно расељених лица

    Пријава на јавни позив за доделу средстава  намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на територији града Смедерева, кроз набавку грађевинског материјала

    Пријава на јавни позив за доделу помоћи породицама  интерно расељених лица на територији града Смедерева за стварање и побољшавање услова становања набавком грађевинског материјала

    Захтев за издавање дупликата легитимације интерно расељеног лица

    Пријава на јавни позив за једнократну новчану помоћ  избеглих и интерно расељених лица

    Захтев за остваривање права на набавку огревног дрвета за социјално угрожене породице са статусом избеглих и интерно расељених лица

    Захтев за накнаду трошкова сахране за избегла лица

    Захтев за добијање потврде да се интерно расељено лице налази/не у бази података КИРС-а

    Захтев за давање сагласности за пресељење-промену града/општине боравка интерно расељеном лицу

    Захтев за давање сагласности за пресељење-промену града/општине боравка избеглом лицу

    Захтев за промену података у легитимацији интерно расељеног лица

    Захтев за измену погрешно уписаних података и избегличкој легитимацији

    Захтев за укидање статуса избеглог лица

    Захтев за сагласност за промену места боравишта за избегла лица на територији града Смедерева

    Пријава на јавни позив за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породицама интерно расељених лица на територији града Смедерева, кроз куповину сеоске куће са окућницом

    Пријава на јавни позив за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породицама избеглица на територији града Смедерева, кроз куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински и други материјал и/или опрему за поправку, адаптацију или опремање предметне сеоске куће са окућницом

Одељење за општу управу

МАТИЧНА СЛУЖБА

   Извод из матичне књиге рођених

   Извод из матичне књиге венчаних  

   Извод из матичне књиге умрлих

   Уверење о држављанству

   Издавање уверења о слободном брачном стању

   Издавање уверења из матичних књига ( МКР, МКВ и МКУ )

   Захтев за издавање уверења о способности за брак

   Захтев за састављање записника о враћању презимена после развода брака

   Захтев за састављање записника о одређивању имена новорођеног детета

   Захтев за признавање очинства

   Захтев за издавање уверења ( друге исправе ) о чињеницама о којима се води службена евиденција

   Захтев за издавање уверења ( или других исправа ) о чињеницама о којима се не води службена евиденција

   Захтев за издавање извода из МКР/МКВ/МКУ на међународном обрасцу

   Захтев за увид у матичне књиге и књиге држављана

   Захтев за састављање записника о одређивању – промени националне припадности новорођеног детета – пунолетног лица  

   Захтев за издавање уверења да није уписан/а у књигу држављана

   Захтев за издавање уверења да није уписан/а у МКР, МКВ, МКУ

БИРАЧКИ СПИСАК

   Захтев за упис у јединствени бирачки списак ( преко портала Е-управе )

   Захтев за упис промене података у јединственом бирачком списку ( преко портала Е-управе )

   Захтев за издавање потврде о бирачком праву ( преко портала Е-управе )
ГРАЂАНСКА СТАЊА

   Захтев за накнадни упис чињенице смрти у матичну књигу умрлих

   Захтев за поништење двоструког/вишеструког уписа у матичној књизи венчаних

   Захтев са личном изјавом странке за накнадни упис личног имена у МКР на језику и писму Националне мањине

   Захтев за допуну података у основном упису у МКР, МКВ, МКУ и КД

   Захтев за исправку података уписаних у матичну књигу венчаних

   Захтев за исправку података уписаних у МКР, МКУ и КД

   Захтев за накнадни упис чињенице рођења у МКР

   Захтев за накнадни упис чињенице смрти у МКУ

   Захтев за промену личног имена или дела личног имена - са личном изјавом странке по члану 11 ЗУП

   Захтев за промену личног имена малолетном лицу старијем од 15 година - са личном изјавом странке по члану 11 ЗУП

   Захтев за промену презимена малолетном лицу млађем од 15 година, по измени породичног статуса  

   Захтев за упис података у МКУ, након утврђивања индетитета НН леша

   Захтев за доношење решења о одобрењу венчања преко пуномоћника

   Захтев за промену пола и личног имена - са личном изјавом странке по члану 11 ЗУП

   Захтев за оверу потврде за дечији додатак

ГРАДСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР

   Захтев за отварање новог WEB корисника преко јединственог информационог система ЛПА - за физичка лица ( преко портала Е-управе )

   Захтев за отварање новог WEB корисника преко јединственог информационог система ЛПА - за правна лица ( преглед стања јавних прихода ) - ( преко портала Е-управе )

   Уверење о просечном месечном приходу

   Захтев - АРХИВА

   Захтев за пружање правне помоћи

Одељење за привреду и јавне набавке

   Захтев за одређивање категорије куће, апартмана и собе ( за угоститеље и физичка лица ) 

   Захтев за одређивање категорије сеоског туристичког домаћинства ( за угоститеље и физичка лица ) 

   Захтев за продужење радног времена угоститељског објекта

   Захтев за издавање водних услова за објекте, односно радове + Образац - Изјава за управни поступак

   Захтев за издавање водних услова за плански документ + Образац - Изјава за управни поступак

   Захтев за издавање водне сагласности за објекте, односно радове  + Образац - Изјава за управни поступак

   Захтев за издавање водне сагласности за плански документ Образац - Изјава за управни поступак

   Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно радове за које су издати водни услови, водна сагласност или водна дозвола + Образац - Изјава за управни поступак

   Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно радове за које је издата употребна дозвола или решење о озакоњењу, а нису издати водни услови и водна сагласност + Образац - Изјава за управни поступак

   Захтев за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и коришћење у непољопривредне сврхе - ослобађање  + Образац - Изјава за управни поступак

   Захтев за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и коришћење у непољопривредне сврхе - плаћање + Образац - Изјава за управни поступак

   Захтев за издавање уверења о претрпљеној штети и процени штете од елементарних и других непогода 

   Захтев за издавање потврда органа ЈЛС да за предметну инвестицију подносилац захтева не користи подстицаје из буџета ЈЛС

   Захтев за издавање уверења о претрпљеној штети од суше

Одељење за локалну пореску администрацију

 

ОДЕЉЕЊЕ ЛПА (ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА)

   Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину - ППИ1 (правна лица) ( преко портала Е-управе )

      Прилог 1
      Подприлог Прилог 1
      Прилог 2

   Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину - ППИ2 (физичка лица) ( преко портала Е-управе )
   Подношење захтева за издавање уверења о стању пореског дуга (физичка лица) ( преко портала Е-управе )
   Подношење захтева за издавање уверења о стању пореског дуга (правна лица) ( преко портала Е-управе )
   Пријава за ЛКТ, правна лица и предузетници за 2016. годину
   Пријава за уврђивање накнаде за унапређивање животне средине (ЕКО накнада) за 2016. годину (правна лица и предузетници)

   Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате

   Захтев за отпис дуговања по основу застарелости потраживања

   Захтев за отпис плаћања дугованог пореза

   Захтев за повраћај више или погрешно наплаћеног пореза

   Захтев за преглед стања пореског дуга

   Захтев за усаглашавање стања дуговања

Одељење за урбанизам, грађевинарство и инвестиције

ГРУПА ЗА УРБАНИЗАМ

  Захтев за издавање информације о локацији

  Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта

  Захтев за потврђивање пројекта препарцелације-парцелације

  Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле

  Захтев за издавање уверења о времену изградње објекта

  Захтев за постављање мањих монтажних и покретних објеката на јавној површини

  Захтев за излагање робе испред пословних објеката

  Захтев за постављање баште испред пословних објеката

  Захтев за постављање плутајућих објеката 

  Захтев за издавање одобрења за изградњу и постављање споменика и спомен обележја на површинама јавне намене

  Захтев за доношење решења о уклањању објекта

  Захтев за издавање уверења о спецификацији посебних делова објекта

  Захтев за оглашавање на другим површинама и површинама објеката

ГРУПА ЗА УРБАНИЗАМ И ОЗАКОЊЕЊЕ

  Захтев за озакоњење објеката

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

   Информатор за електронску обједињену процедуру / (Електронска услуга преко АПР-а

   Презентација (преко портала Е-управе)

ОДСЕК ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

   Записник са састанка стамбене заједнице и одлука о избору управника

   Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице

 

Одељење за имовинско правне и комуналне послове

   Бензинске станице – захтев за оглашавање на јавној површини

   Билборди - захтев за оглашавање на посебним објектима за оглашавање

    Дељење из руке захтев за оглашавање на јавној површини

  Захтев за постављање мањих монтажних, покретних објеката, забавних паркова и сличних забавних радњи на јавној површини, ради обављања пословне делатности

   Јавна расвета захтев за оглашавање на јавној површини

   Рекламе захтев за оглашавање на другим површинама и површинама објекта

   Захтев за коришћење јавне површине ради излагања робе испред пословних објеката

   Захтев за коришћење јавне површине ради постављања баште испред пословних објеката

ОДСЕК ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

  ЈАВНИ ПРЕВОЗ

     Захтев за решење о регистрацији и овери реда вожње за јавни градски и приградски превоз путника аутобусом на територији града Смедерева

  ОПШТИ

     Образац за доставу документације

     Општи захтев

  ПЛОВИЛА

     Захтев за издавање одобрења за постављање пловила на делу обале и водног простора на територији града Смедерева

  ТАКСИ

     Захтев за полагање испита за обављање такси превоза на територији Града Смедерева

    Захтев за издавање/измену одобрења за обављање такси превоза на територији Града Смедерева, такси дозвола за возаче и такси дозвола за возила

  ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА

     Захтев за дозволу кретања возила у пешачкој зони

     Захтев за измену решења о техничкој регулацији саобраћаја

     Захтев за решење о привременој промени режима саобр. приликом одр. спортске или друге прир. на путу

     Захтев за решење о привременој измени режима саобр. на јавном путу за време извођења радова на рехабилитацији јавног пута

     Захтев за решење о привременој промени режима саобр. приликом извођења радова на јавном путу ( линијски инфраструктурни објекат )

     Захтев за решење о привременој промени режима саобраћаја приликом заузећа јавних саобраћајних површина које захтева забрану и ометано кретање возила и пешака, као и паркирање возила

     Захтев за давање сагласностина саобраћајни пројекат за спровођење утврђеног режима саобраћаја

     Захтев за решење о обустави саобраћаја или обустави саобраћаја одређене врсте возила на јавном путу, његовом делу или путном објекту, на захтев управљача јавног пута

     Захтев за издавање одобрења за раскопавање површина јавне намене и површина у јавном коришћењу

ГРУПА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

    Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја

    Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја

    Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја

    Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину

    Захтев за одређивање обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја затеченог стања

    Захтев за одређивање обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја

    Захтев за давање сагласности на ажурирану студију о процени утицаја

    Захтев за давање сагласности на студију затеченог стања о процени утицаја пројекта на животну средину

    Захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада 

    Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за управљање отпадом

    Захтев за издавање интегрисане дозволе

    Захтев за ревизију интегрисане дозволе

    Захтев за продужење рока важности интегрисане дозволе

    Захтев за издавање дозволе за рад стационираних извора загађења

    Захтев за издавање дозволе за управљање хемикалијама

    Захтев за издавање мишљења о потреби подношења захтева за одлучивање о процени утицаја на животну средину

    Захтев за издавање одобрења за есхумацију

 

Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције

   ЗАХТЕВ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКУ СЛУЖБУ (универзални формулар)

   ПРИЈАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКУ СЛУЖБУ (универзални формулар)

 

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

   Пријава грађевинској инспекцији ( преко портала Е-управе )

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

   Пријава комуналној инспекцији ( преко портала Е-управе )

    Општи захтев комуналној инспекцији

   Захтев за продужењу радног времена у угоститељском објекту

    Захтев за распоред радног времена у ноћним сатима

   Захтев за уклањање здравих стабала са јавних зелених површина

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

   Пријава саобраћајној инспекцији ( преко портала Е-управе )

   Захтев за издавање решења којим се утврђује испуњеност услова такси возила за обављање такси превоза

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

   Пријава инспекцији за заштиту животне средине ( преко портала Е-управе )

    Захтев за извођење музичког програма

    Захтев за потврђивање испуњености услова у погледу животне средине објекта у коме се обавља енергетска делатност

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА

   Пријава комуналној полицији

    Захтев за накнаду штете настале услед уједа паса луталица

Повереник за информације од јавног значаја

   Захтев за приступ информацијама од јавног значаја ( преко портала Е-управе )

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уколико имате било каквих проблема у преузимању докумената, обратити се ИТ служби Градске управе Смедерево (радним данима од 07:30-15:30) на телефон 026/612-694 или на e-mail: admin@smederevo.org.rs