JAVNI POZIV ZA DODELU FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA

           

Na osnovu člana 12. stav 2. i člana 13. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji Grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017, 14/2017 i 1/2018),  Zaključka o utvrđivanju opredeljenog iznosa sredstava  za podsticanje  obrazovanja učenika i studenata na teritoriji Grada Smedereva za školsku 2017/2018. godinu, broj 400-4322/2018-07 od 30.5.2018. godine i Rešenja o obrazovanju Komisije za izbor korisnika i raspodelu sredstava za podsticanje obrazovanja učenika i studenata na teritoriji Grada Smedereva, broj 02-77/2018-07 od 18.5. 2018. godine,

 

Komisija za izbor korisnika i raspodelu sredstava za podsticanje obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva, raspisuje

 

JAVNI POZIV

  

 ZA DODELU FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA

NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA

  

I

  

Za školsku 2017/2018. godinu, dodeliće se:

  

a) 39 finansijskih pomoći učenicima srednjih škola II, III i IV razreda, koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanju prosečnu ocenu 4.00, čiji ukupni mesečni prihodi po članu porodičnog domaćinstva, ostvareni u periodu od 6 meseci koji prethode mesecu podnošenja prijave za finansijsku pomoć, ne prelaze cenzus od 15.000,00 dinara i koji ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene  Odlukom.

 

b) 5 finansijskih pomoći učenicima srednjih škola II, III i IV razreda, koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanje prosečnu ocenu 4,75, koji su u prethodnoj školskoj godini osvojili I, II ili III mesto u individualnoj konkurenciji na republičkom ili međunarodnom takmičenju, koje je u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i stručnih društava ili centara za talente i koji ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene  Odlukom.

 

v) 4 finansijskih pomoći učenicima srednjih škola sa invaliditetom, kojima je utvrđen stepen invaliditeta od strane nadležnog organa i koji ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene Odlukom.

 

g) 52 finansijskih pomoći studentima na prvom stepenu studija (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) i studentima na drugom stepenu studija (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanju prosečnu ocenu 7,00, čiji ukupni mesečni prihodi po članu porodičnog domaćinstva, ostvareni u periodu od 6 meseci koji prethode mesecu podnošenja prijave za finansijsku pomoć, ne prelaze cenzus od 15.000,00 dinara i koji ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene  Odlukom, kao i za studente prve godine prvog stepena studija (brucoši) koji su u poslednjem razredu srednje škole imali prosečnu ocenu 4,00, ne prelaze navedeni cenzus od 15.000,00 dinara i ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene  Odlukom.

 

 

 

 

            d) 53 finansijskih pomoći studentima na prvom stepenu studija (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) i studentima na drugom stepenu studija (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) koji su u u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanju prosečnu ocenu 9,00 i koji ispunjavaju i druge kriterijume utvrđene opštim uslovima  Odluke, kao i za studente prve godine prvog stepena studija (brucoši) koji su u poslednjem razredu srednje škole imali najmanje prosečnu ocenu 4,75, koji  su u prethodnoj školskoj godini osvojili I, II ili III mesto u individualnoj konkurenciji na republičkom ili međunarodnom takmičenju, koje je u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i stručnih društava ili centara za talente  i ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene  Odlukom.

 

            đ) 3 finansijskih pomoći studentima sa invaliditetom na prvom i drugom stepenu studija, kojima je utvrđen stepen invaliditeta od strane nadležnog organa i koji ispunjavaju i opšte kriterijume utvrđene  Odlukom.

 

II

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć su:

            1. da je kandidat državljanin Republike Srbije sa prebivalištem ili boravištem (izbeglice i interno raseljena lica) na teritoriji Grada Smedereva;

            2. da prvi put upisuje razred u srednjoj školi, a za studenta na prvom ili drugom stepenu  studija čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, da se školuje na teret budžeta Republike Srbije.

  

III

Prava na finansijsku pomoć koja su utvrđena članom 3. Odluke ne mogu da ostvare sledeći kandidati:

  

-          studenti Vojne akademije;

-          učenici srednjih škola i studenti koji su korisnici drugih stipendija;

-          studenti koji imaju status apsolventa.

 

IV

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  

Za učenike srednjih škola II, III i IV razreda iz tačke I pod a) ovog Javnog poziva:

            -     lična izjava o svim članovima domaćinstva;

-          fotokopije ličnih karata ili očitane lične karte sa čipom, za sve punoletne članove domaćinstva, a za lica sa boravištem i potvrde o boravištu;

-          uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci, za učenika;

-          potvrda za učenika o upisanoj školskoj godini za koju se raspisuje Javni poziv;

-          potvrda o postignutom uspehu u srednjoj školi, u prethodnoj školskoj godini;

-          lična izjava da nije korisnik druge stipendije;

-          dokaz o ostvarenim prihodima za traženi period:

1.      za zaposlene članove domaćinstva potvrde poslodavca o ostvarenoj neto zaradi za šest meseci, koji prethode mesecu u kome se raspisuje Javni poziv,

2.       za maloletnu decu školske potvrde ili izvod iz matične knjige rođenih,

3.       za nezaposlene članove domaćinstva - uverenja sa evidencije NSZ Smederevo, a ukoliko nisu upisani u evidenciju, dostaviti overene i očitane zdravstvene knjižice, ili potvrde RFZO o prijavama i odjavama na zdravstveno osiguranje.

 

 

 

Za učenike srednjih škola II, III i IV razreda iz tačke I pod b) ovog Javnog poziva:

  

-          fotokopija lične karte,  ili očitana lična karta sa čipom podnosioca zahteva, a ukoliko je maloletan, lična karta roditelja ili staratelja, a za lica sa boravištem i potvrda o boravištu;

-          uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci, za učenika;

-          potvrda za učenika o upisanoj školskoj godini za koju se raspisuje Javni poziv;

-          potvrda o postignutom uspehu u srednjoj školi, u prethodnoj školskoj godini;

-          dokaz o postignutim rezultatima na takmičenjima (u školskoj 2016/2017. godini), pod uslovima iz tačke I pod  b) Javnog poziva;

-          lična izjava da nije korisnik druge stipendije.

 

Za učenike srednjih škola sa invaliditetom iz tačke I pod v) ovog Javnog poziva:

  

-          fotokopija lične karte,  ili  očitana  lična karta sa čipom podnosioca zahteva, a ukoliko je maloletan, lična karta roditelja ili staratelja, a za lica sa boravištem i potvrda o boravištu;

-          uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci, za učenika;

-          potvrda za učenika o upisanoj školskoj godini za koju se raspisuje Javni poziv;

-          dokaz o stepenu invalidnosti;

-          lična izjava da nije korisnik druge stipendije;

 

Za studente  na prvom i drugom stepenu studija iz tačke I pod g) ovog Javnog poziva:

  

             -    izjava o svim članovima domaćinstva;

-          fotokopije ličnih karata,  ili  očitane  lične karte sa čipom za sve punoletne članove domaćinstva, a za lica sa boravištem i potvrde o boravištu;

-          uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci, za studenta;

-          potvrda za studenta o upisanoj školskoj godini za koju se raspisuje Javni poziv;

-          potvrda o položenim ispitima i o postignutoj prosečnoj oceni u prethodnoj školskoj godini;

-          za brucoše potvrda o postignutoj prosečnoj oceni u poslednjem razredu srednje škole;

-          lična izjava da nije korisnik druge stipendije;

-          dokaz o ostvarenim prihodima za traženi period:

1. za zaposlene članove domaćinstva potvrde poslodavca o ostvarenoj neto zaradi za

    šest meseci, koji prethode mesecu u kome  se raspisuje Javni poziv,

2. za maloletnu decu školske potvrde ili izvod iz matične knjige rođenih,

3. za nezaposlene članove domaćinstva - uverenja sa evidencije NSZ Smederevo,

    a ukoliko nisu upisani u evidenciju, dostaviti overene i očitane zdravstvene

    knjižice, ili potvrde RFZO o prijavama i odjavama na zdravstveno osiguranje.

 

Za studente  na prvom i drugom stepenu studija iz tačke I pod d) ovog Javnog poziva:

-          fotokopija lične karte,  ili  očitana  lična karta sa čipom podnosioca zahteva, a za lica sa boravištem i potvrda o boravištu;

-          uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci, za studenta;

-          potvrda za studenta o upisanoj školskoj godini za koju se raspisuje Javni poziv;

-          potvrda o položenim ispitima i o postignutoj prosečnoj oceni u prethodnoj školskoj godini;

-          za brucoše potvrda o postignutoj prosečnoj oceni u poslednjem razredu srednje škole i dokaz o postignutim rezultatima na takmičenjima, pod uslovima iz tačke I pod  d) Javnog poziva ;

-          lična izjava da nije korisnik druge stipendije;

 

Za studente sa invaliditeto m  na prvom i drugom stepenu studija iz tačke I pod đ) ovog Javnog poziva:

-          fotokopija lične karte,  ili očitana  lična karta sa čipom podnosioca zahteva, a za lica sa boravištem i potvrda o boravištu;

-          uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci, za studenta;

-          potvrda za studenta o upisanoj školskoj godini za koju se raspisuje Javni poziv;

-          dokaz o stepenu invalidnosti;

-          lična izjava da nije korisnik druge stipendije;

 

V

 

            Javni poziv je otvoren 20 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici Grada Smedereva i oglasnoj tabli Gradske uprave Grada  Smedereva.

  

VI

  

            O rezultatima Javnog poziva, kandidati će biti obavešteni na zvaničnoj internet stranici Grada Smedereva www.smederevo.org.rs i oglasnoj tabli Gradske uprave Grada  Smedereva.

VII

  

       Prijave sa potpunom dokumentacijom predaju se na pisarnici Gradske uprave Grada Smedereva.

VIII

  

         Kandidati imaju pravo prigovora na Odluku o izboru kandidata u roku od 5 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici Grada Smedereva i na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada  Smedereva.                

IX

  

          Informacije i  konkursna dokumentacija mogu se dobiti na šalteru 07 GUC-a, tel. 672-724, lokal 1847.

           Konkursna dokumentacija se može preuzeti i sa zvanične internet stranice Grada Smedereva www.smederevo.org.rs

 

Broj: 400- 4322-1/2018-07                  

                                                                                                  Predsednik Komisije

U Smederevu 14.jun 2018. godine

                                                                                                                  Miša Ivković

 

Dokumenta za preuzimanje:

PRIJAVA ZA DODELU FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2017/2018 GODINU

PRIJAVA ZA DODELU FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2017/2018 GODINU

LIČNA IZJAVA  da nije korisnik druge stipendije

LIČNA IZJAVA  da živi u zajedničkom domaćinstvu sa navedenim članovima