JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2020. GODINU

JAVNI POZIV

ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI

GRADA  SMEDEREVA ZA 2020. GODINU

 

 

 

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS", br. 62/06, 65/08 - dr. zakon, 41/09, 112/2015, 80/2017 i 95/18 - dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ("Službeni glasnik RS", broj 16/2017, 111/2017 i 18/2019 ), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta ( u daljem tekstu: Komisija) grada Smedereva, raspisuje javni poziv kojim obaveštava:

-      obrazovne ustanove - škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara;

-      visokoobrazovne ustanove - fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara;

-      pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva;

 

da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Smedereva za 2020. godinu, do dana 31.oktobra 2019. godine.

 

Potrebna dokumentacija:

1)      Zahtev za ostvarivanje besplatnog korišćenja bez plaćanja naknade potpisan od strane odgovornog lica

2)      Akt o osnivanju ustanove, odnosno izvod iz privrednog registra za pravno lice (ne stariji od šest meseci);

3)      Izjava podnosioca zahteva koju površinu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini već koristi bez plaćanja naknade (u skladu sa članom 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu) na teritoriji Republike Srbije.

 

            Podnosioci zahteva dostavljaju potrebnu dokumentaciju iz ovog javnog poziva, u neoverenim kopijama koje moraju biti čitljive, pri čemu Komisija grada Smedereva, zadržava pravo da u slučaju potrebe zatraži dostavljanje originala ili overene kopije dostavljene dokumentacije.

 

            Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 8 do 15 časova, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Ulica omladinska br.1, treći sprat, kancelarija broj 58 ili sa sajta  www. smederevo.org.rs.  

 

            Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2019. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija  će ga vratiti podnosiocu neotvoren.

 

            Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici grada ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2020. godinu" za Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Smedereva za 2020. godinu, na adresu:Gradske uprave grada Smedereva, ulica Omladinska, br.1 Smederevo. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa podnosioca zahteva.

 

            Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Dušan Mihajlović, telefon: 026/672-724 lok. 1687 i 064/844-93-69 email: poljoprivreda@smederevo.org.rs ili lično u prostorijama Gradske uprave Smederevo, ulica Omladinska, br. 1, treći sprat, kancelarija  broj 58.

 

            Ovaj javni poziv objaviti u nedeljnom regionalnom listu „Naše novine",  na internet stranici grada Smedereva i oglasnim tablama mesnih kancelarija.

 

 

 

 

                                                                                                          Komisija za izradu

                                                                                                          Godišnjeg programa zaštite,

                                                                                                          uređenja i korišćenja

                                                                                                          poljoprivrednog zemljišta