OGLAS za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem pismenih ponuda

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

            Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu zaključaka Gradskog veća grada Smedereva broj 361-201/2018-07 od 11.02.2019. godine, broj 361-47/2019-07 od 06.06.2019. godine i broj 361-169/2018-07 od 19.06.2019. godine, raspisuje:

 

O  G  L  A  S

za davanje u zakup poslovnih prostora

prikupljanjem pismenih ponuda

  

  

  

1.      POSLOVNI PROSTOR U LANDOLU:

-  površine 70,00m2, koji se nalazi u zgradi Doma kulture u Landolu, na katastarskoj parceli broj 1634 K.O. Landol, upisanoj u listu nepokretnosti broj 1508 KO Landol.

             NAMENA: Trgovinska, ugostiteljska i finansijska delatnost.

             Početni mesečni iznos zakupnine je 9.450,00 dinara.

  

       2.  POSLOVNI PROSTOR U SEONAMA:

              - površine 135,62m2, koji se nalazi u zgradi mesne zajednice u Seonama, na katastarskoj

             parceli broj 990 K.O. Seone, upisanoj u listu nepokretnosti broj 68 K.O. Seone.

             NAMENA: Trgovinska, ugostiteljska i finansijska delatnost.

             Početni mesečni iznos zakupnine je 18.308,70 dinara.

 

      3.  POSLOVNI PROSTOR U SMEDEREVU:

 - površine 43,20m2, koji se nalazi u prizmelju stambeno - poslovne zgrade u Ulici 17. oktobra broj 2, na katastarskoj parceli broj 1561 K.O. Smederevo , upisanoj u listu nepokretnosti  broj 14569 K.O. Smederevo.

             NAMENA: Trgovinska, ugostiteljska i finansijska delatnost.

             Početni mesečni iznos zakupnine je 25.920,00 dinara.

  

             

                                                                            U s l o v i:

  

            Poslovni prostori se daju u zakup u viđenom stanju, na period od 3 (tri) godine.

            Pravo učešća u postupku davanja u zakup poslovnih prostora imaju sva pravna i fizička lica, koja uplate depozit u visini dve početne mesečne zakupnine, izuzev:

-  lica koja su u nekom od prethodnih postupaka ponudila, odnosno izlicitirala najviši iznos zakupnine, a potom odustala od zaključenja ugovora o zakupu ili ugovor otkazala pre isteka ugovorenog roka, u roku od godinu dana od dana odustanka od zaključenja ugovora, odnosno od dana otkaza ugovora   i

- lica (zakupci i korisnici) koja nisu izmirila dugovanja po osnovu zakupa, odnosno korišćenja poslovnog prostora u javnoj svojini grada Smedereva.

            Depozit se uplaćuje na račun Gradske uprave Smedereva - depozit, račun broj 840-1089804-04, sa pozivom na broj 97 16-742142, a dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se uz pismenu ponudu.

            Ponuđaču čija ponuda nije prihvaćena, depozit se vraća u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja odluke o davanju u zakup poslovnog prostora najpovoljnijem ponuđaču.

Ponuđaču čija je ponuda prihvaćena, iznos depozita uračunava se u zakupninu.

Ponuđač čija je ponuda prihvaćena gubi pravo na povraćaj depozita, ako u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema poziva zakupodavca, odustane od zakupa poslovnog prostora ili ne zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora.

 

 

 

Pismena ponuda treba da sadrži:

 1. Mesečni iznos zakupnine koja se nudi, izražena u fiksnom iznosu u dinarima,

 2. Delatnost koju bi obavljao u poslovnom prostoru (delatnost mora biti u skladu sa uslovima iz Oglasa),

 3.  Dokaz o uplati depozita,

 4.  Redni broj poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda,

 5.  Podatke:

-  za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana;        

- za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, naziv radnje, matični broj;

- za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave.

            Svi učesnici koji se jave na oglas moraju navesti u ponudi broj tekućeg ili žiro računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita. Ukoliko je podnosilac ponude već zakupac poslovnog prostora čiji je vlasnik, odnosno korisnik grad Smederevo potrebno je da uz ponudu dostavi dokaz da je izmirio zakupninu.

Na mesečni iznos zakupnine koju ponuđač ponudi obračunaće se porez na dodatu vrednost po stopi od 20%.

            Kriterijum kojim se Komisija rukovodi prilikom izbora najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene zakupnine izražene isključivo u fiksnom iznosu.

 

            Pismene ponude podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa, u zatvorenoj koverti, sa naznakom "Ponuda za zakup poslovnog prostora pod rednim brojem ____ - ne otvaraj", na adresu:  Gradska uprava grada Smedereva, Komisiji za poslovni prostor, Ulica Omladinska broj 1, 11300 Smederevo.

 

            Nepotpune i neblagovremene ponude se odbacuju.

           

Gradsko veće zadržava pravo da odustane od izbora ponuđača u svakoj fazi postupka.

           

Javno otvaranje pismenih ponuda obaviće se 19. jula 2019. godine u Skupštinskoj sali  Grada Smedereva, sa početkom u 1200 časova.

           

Sve informacije mogu se dobiti na telefon 026/672-724, lokal 1636, ili u kancelariji broj 38 u Gradskoj upravi Smederevo u periodu od 730 - 1530 sati.