ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА

На основу члана 14. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број 02-133-2/2017-07  од 12. децембра 2018. године  и члана 9. Јавног позива  за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породицама избеглица, кроз куповину једне сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински и други материјал и/или опрему број 02-241-3/2017-07 од 01.јула 2019. године,

Комисија за избор корисника на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица на територији града Смедерева кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми, образована Решењем градоначелнице града Смедерева бр.02-133/2017-07 од 29. јуна 2017. године, дана 12. септембра 2019. године, донела је

 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА

  

1.

  

Утврђује се да је услове из члана 2. и члана 3. а у складу са мерилима из члана 4. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, испунило следеће лице:

 

Редни број

Број пре-дмета

Презиме и име   носиоца дома-ћинства

Број чланова дома-ћинства

Мало-летна деца

Број мал. деце или деце на редовном школо-вању у једноро-дитељском поро-дичном дома-ћинству

Поро-дично дома-ћинство са дететом са инвали-дитетом

Стамбена ситуација

Матери-јални положај

Подаци о губитку радне спосо-бности Подаци о телесном оште-ћењу

Болести од већег мед. значаја

Реги-стровано сеоско дома-ћинство

Настра-дали или нестали чланови дома-ћинства

Укупан број бодова

1

561-229

Јоветић
Јовица

20

0

0

0

20

0

0

0


0

0


40

 

2.

 

            Подносилац пријаве, на Предлог листе корисника за доделу помоћи, може уложити приговор Комисији преко писарнице Градске управе града Смедерева или путем поште, у року од 15 дана од дана објављивања Предлога листе.

 

Број: 02-133-9/2017-07

Дана: 12.09.2019.године

Смедерево

ЗАМЕНИЦА  ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ

 

Лидија Михаиловић