Obeležavanje dana pobede nad fašizmom SAOPŠTENjE ZA JAVNOST Obeležena gradska slava – Vaskršnji ponedeljak Održana 26. redovna sednica Gradskog veća grada Smedereva Gradonačelnik Jovan Beč primio vakcinu protiv Kovida-19


Odeljenje za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije

Odeljenje za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije obavlja poslove koji se odnose na:
 
Poslove inspekcijskog i drugog nadzora u komunalnoj oblasti, u oblasti izgradnje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje Grad, u oblasti saobraćaja i puteva, u oblasti zaštite životne sredine, u oblasti obrazovanja i vaspitanja, u oblasti trgovine van prodajnog objekta, osim daljinske trgovine, obavlja poslove Komunalne policije kao i poslove prinudnog izvršenja, opšte i pravne poslove, u skladu sa Zakonom, Statutom grada, odlukama i drugim propisima donetim na osnovu Zakona.

U okviru Odeljenja za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije obavljaju se poslovi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, i to:

 

- Komunalna inspekcija, obavlja poverene poslove,  koji se odnose na nadzor nad trgovinom van prodajnog objekta, osim daljinske trgovine, kao i u pogledu isticanja i pridržavanja radnog vremena i isticanja poslovnog imena.

Osim poverenih poslova Komunalna inspekcija obavlja i inspekcijski nadzor nad izvršenjem zakona i gradskih propisa koji se odnose na obavljanje komunalnih delatnosti, i to:

- proizvodnjom i snabdevanjem korisnika odgovarajućim komunalnim proizvodom,

- pročišćavanjem i odvođenjem atmosferskih i otpadnih voda,

- održavanje čistoće u gradskim i seoskim naseljima,

- uređenjem i održavanjem parkova, zelenih i rekreacionih površina, kao i drugih   javnih površina posebne namene,

- održavanjem i korišćenjem javne rasvete,

- uređenjem, održavanjem i korišćenjem pijaca,

- održavanjem bunara i javnih česmi,

- uređenjem i održavanjem gradske kafilerije i organizacijom službe za hvatanje pasa  lutalica,

            - održavanjem gradske i seoskih deponija,

- održavanjem i uređenjem grobalja,

- određivanjm uslova i načina postavljanja privremenih pokretnih prodajnih objekata,

- držanje domaćih životinja,

- kontrolom radnog vremena u ugostiteljskim objektima,

- vođenje upravnog postupka u predmetima  komunalne inspekcije,

-obavlja i druge  poslove  u skladu sa Zakonom, Statutom grada, odlukama i drugim  propisima donetim na osnovu Zakona.

 

- Građevinska inspekcija,  obavlja   poverene   poslove  koji   se  odnose  na:

-vođenje upravnog i izvršnog postupka,

-donošenje upravnih akata i obavljanje upravnih radnji u postupku inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem odredaba Zakona o planiranju i izgradnji,

-donosi rešenja za uklanjanje objekata ili njegovog dela koji su izgrađeni bez građevinske dozvole,

- sačinjava Program uklanjanja objekata,

- izvršava rešenja o uklanjanju objekata ili njegovog dela koji su izgrađeni bez građevinske dozvole,

-donosi rešenja o obustavi radova ako se objekat ne gradi prema građevinskoj dozvoli,

-vrši nadzor nad korišćenjem objekata,

-obavlja i druge  poslove  u skladu sa Zakonom, Statutom grada, odlukama i drugim propisima donetim na osnovu Zakona.

 

- Saobraćajna inspekcija, obavlja nadzor nad primenom propisa u okviru poslova poverenih zakonom, kao i nadzor nad primenom gradskih odluka donetih na osnovu zakona i drugih propisa u komunalnoj oblasti i oblasti saobraćaja i puteva;

            - nadzor nad obavljanjem javnog prevoza  putnika i stvari u drumskom saobraćaju, i to:

                - taksi prevoz putnika;

            - linijski, vanlinijski i prevoz putnika za sopstvene potrebe;

            - linijski, vanlinijski i prevoz stvari za sopstvene potrebe;

            - kontrola važećih i overenih redova vožnje i druge dokumentacije u vezi sa obavljanjem delatnosti javnog prevoza putnika;

            - kontrola izgrađenosti i opremljenosti autobuskih stajališta;

            - postupanje po zahtevima za utvrđivanje uslova za vozila za obavljanje taksi prevoza;

            - kontrola javnog puta u eksploataciji sa aspekta bezbednosti saobraćaja na putu;

            - kontrola postavljanja vertiklane i horizontalne saobraćajne signalizacije;

- kontrola radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju opštinskih puteva i ulica, njegovog dela i putnog objekta,

            - kontrola stanja opštinskih puteva i ulica, njihovih delova  i putnih objekata,

            - kontrola zauzeća javnih saobraćajnih površina,

            - kontrola uslova odvijanja saobraćaja opštinskim putevima i ulicama,

            - kontrola korišćenja obale i vodnog prostora i postavljanje plovnih objekata,

             -vođenja upravnog postupka,

            -podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i prijava zbog privrednog prestupa,

            -prikupljanje podataka i informacija od interesa za ostvarivanje funkcija Gradske uprave,

            -pripremanje izveštaja i informacija vezanih za inspekcijski nadzor,

            -druge  poslove  u skladu sa Zakonom, Statutom grada, odlukama i drugim propisima donetim na osnovu Zakona. 

 

            -Inspekcija za zaštitu životne sredine obavlja poslove koji se odnose na:

            - vođenje upravnog i izvršnog postupka,

            -donošenje upravnih akata i obavljanje upravnih radnji u postupku inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine u delu poverenih poslova, i to:

            - nadzor nad objektima za koje odobrenje za gradnju izdaje Grad, kontrola ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje delatnosti privrednih subjekata u pogledu zaštite životne sredine,

            - nadzor zagađivača vazduha sa merama za otklanjanje aero zagađenja,

            - nadzor u delu zaštite od buke od izvora koji se stavljaju u promet i korišćenje,

            - nadzor nad sprovođenjem mera zaštite u postupcima procene uticaja na životnu sredinu,

            -nadzor nad aktivnostima sakupljanja i transporta inertnog i neopasnog otpada, odnosno nad radom postrojenja za skladištenje, tretman i odlaganje inertnog i neopasnog otpada za koje Grad izdaje dozvolu za upravljanje otpadom,

            - nadzor nad upravljanjem ambalažom i ambalažnim otpadom za  postrojenja i aktivnosti za koje dozvolu za upravljanje ambalažnim otpadom izdaje nadležni organ Grada,

            -nadzor u delu zaštite od nejonizujućih zračenja u objektima za koje odobrenje za izgradnju i početak rada izdaje nadležni organ Grada,

            - nadzor nad sprovođenjem mera neposredne zaštite, očuvanja i korišćenja zaštićenih prirodnih dobara koji su aktom grada proglašeni zaštićenim područjima,

            - nadzor u oblasti upravljanja hemikalijama, odnosno nad obavljanjem delatnosti prometa odnosno korišćenja naročito opasnih hemikalija za koje dozvolu izdaje nadležni organ Grada,

            -nadzor nad postrojenjima i aktivnostima koji podležu izdavanju integrisane dozvole (IPPC) za koje odobrenje za izgradnju ili upotrebnu dozvolu izdaje nadležni organ Grada,

            -postupanje po zahtevima energetskih subjekata za donošenje izveštaja o ispunjenosti uslova u pogledu zaštite životne sredine za obavljanje energetske delatnosti,

            -druge  poslove  u skladu sa Zakonom, Statutom grada, odlukama i drugim propisima donetim na osnovu Zakona  iz oblasti zaštite životne sredine.

 

            - Prosvetna inspekcija obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primenom Zakona i drugih propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, i vrši kontrolu nad radom ustanova u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u delu poverenih poslova,i to:

 

             - postupanja ustanove u pogledu sprovođenja zakona, drugih propisa u oblasti obrazovanja i vaspitanja i opštih akata,

            - ostvarivanje zaštite prava deteta i učenika, njihovih roditelja, odnosno staratelja i zaposlenih,

            -. ostvarivanje prava i obaveza zaposlenih, učenika i njihovih roditelja,

            - obezbeđenje zaštite deteta i učenika i zaposlenih od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i stranačkog organizovanja i delovanja u ustanovi,

            -. postupka upisa i poništava upis u školu ako je obavljen suprotno ovom zakonu,

            - ispunjenost propisanih uslova za sprovođenje ispita,

            -. propisane evidencije koju vodi ustanova i utvrđuje činjenice u postupku poništavanja javnih isprava koje izdaje ustanova,

            -  u postupku verifikacije po nalogu Ministarstva, ispituje ispunjenost uslova u slučaju obustave rada ili štrajka u ustanovi organizovanog suprotno zakonu,

            -  druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

 

Komunalna policija  obavlja poslove koji se odnose na:

 

- održavanje komunalnog i drugog zakonom utvrđenog reda od značaja za komunalnu delatnost i to: snabdevanje vodom, odvođenje otpadnih i atmosferskih voda; javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; lokalnih puteva i ulica; saobraćajnih oznaka i signalizacije; parkiranja; prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju; auto-taksi prevoza; postavljanje privremenih poslovnih objekata; protivpožarne zaštite; zaštite od buke u životnoj sredini; kontrole radnog vremena subjekata nadzora; održavanje komunalnih objekata; pijaca; groblja; parkova; zelenih i drugih javnih površina; javne rasvete; stambenih i drugih objekata,

- vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalnih i drugih delatnosti iz nadležnosti grada,

- ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima grada,

- zaštitu životne sredine,

- zaštitu kulturnih dobara,

- zaštitu lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za Grad,

- podršku sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje, u

Gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti grada

-obavlja i druge  poslove  u skladu sa Zakonom, Statutom grada, odlukama i drugim propisima donetim na osnovu Zakona".

 

 

            Poslovi prinudnog izvršenja

  

- organizovanje i sprovođenje prinudnih izvršenja rešenja Odeljenja;

-obavljanje pregleda objekata radi utvrđivanja načina izvršenja, procenu radne snage i mehanizacije za sprovođenje izvršenja, donošenje plana i programa i utvrđivanje dinamike izvršenja, sastavljanje zapisnika o prinudnom izvršenju;

-saradnja sa javnim preduzećima, privrednim društvima, službama i organima koji učestvuju u poslovima prinudnog izvršenja  radi preduzimanja mera da se na objektima koji su predmet izvršenja isključi električna energija, plin, ptt, vodovod i kanalizacija i drugi infrastrukturni sadržaji, obezbeđenje prisustva pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, utvrđivanje troškova prinudnih izvršenja (troškovi radne snage, mehanizacije i dr).

  

            Pravni poslovi

  

-pružanje stručne pomoći izvršiocima u vođenju upravnog postupka i pripremi rešenja i zaključaka, zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, prijava za privredne prestupe, krivičnih prijava, obradu prigovora i žalbi;

-davanje stručnih smernica za vođenje usmenih rasprava u upravnom postupku;

-praćenje propisa iz oblasti delokruga rada Odeljenja;

-izrada predloga novih, kao i  izmena i dopuna postojećih Odluka iz nadležnosti Odeljenja;

-priprema i objedinjavanje odgovora, izveštaja i drugih akata Odeljenja prema organima grada, gradskom javnom pravobranilaštvu, državnim organima i organizacijama i sl.;

-pripremu analize, izveštaja i informacija o radu Odeljenja.

  

            Administrativni poslovi

  

- vođenje objedinjene evidencije prisutnosti na radu zaposlenih u Odeljenju, organizovanje poslova prijema, evidentiranja, rasporeda predmeta i pošte, prijem i ekspediciju predmeta za arhiviranje i ekspediciju pošte.

 

Odsek za inspekcijske poslove

 telefon: +381 (0) 26 415-0-507

 

Pitanja koja građani najčešće postavljaju:

Grupa za građevinsku inspekciju

Grupa za inspekciju zaštite životne sredine

Grupa za komunalnu inspekciju

Grupa za saobraćajnu inspekciju

Grupa za građevinsku inspekciju

1. Koliko novoizgrađeni objekat treba biti udaljen od granice parcele ili od susednog objekta?
2. Da li građevinski inspektori izlaze na teren i po anonimnim  prijavama?
3. Da li inspekcija može da naloži vlasniku susednog objekta da postavi oluke ili da poveća visinu dimnjaka?
4. Šta je potrebno od dokumentacije prilikom izdavanja građevinske dozvole ili rešenja kojim se odobravaju radovi?
5. Za koju vrstu i visinu ograde nije potrebna saglasnost komšije?
6. Da li je za postavljanje ograde od pletene žice potrebna dozvola?
7. Da li građevinska inspekcija ima nadležnost da postupa  u slučaju kada  je komšija svojim objektom ili ogradom  zašao u susednu parcelu?
8. Da li može građevinska inspekcija da obustavi radove na izgradnji objekta jer sused smatra da građevinska dozvola nije pravilno izdata, odnosno da je prilikom izdavanja bila neophodna njegova  saglasnost?
9. Kako se može ukloniti garaža sa javne površine?
10. Na koji način mogu građani da  asfaltiraju  ulicu i koji je pravi put da to urade?
11. Kako postupa građevinska inspekcija kada postoje oštećenja vodovodnih i kanalizacionih instalacija u stambenoj zgradi?
12. Da li je dozvoljena izgradnja  na određenoj parceli i, ako jeste, koliko veliki objekat mpže da se napravi?
13. Zašto se ne  sprovodi prinudno izvršenje rešenja za uklanjanje, jer je očigledno da vlasnik ne može isti da legalizuje?
14. Kako  stranka može da ostvari svoja prava jer smatra da mu  komšija nanosi štetu korišćenjem svog objekta?

 

1. Koliko novoizgrađeni objekat treba biti udaljen od granice parcele ili od susednog objekta?
Objekat treba postaviti onako kako je predviđeno overenim glavnim projektom i građevinskom dozvolom, koju izdaje Odeljenje za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti.
 
2. Da li građevinski inspektori izlaze na teren i po anonimnim  prijavama?
Kada je u pitanju izgradnja objekta, građevinski inspektori postupaju po pismenim, usmenim i telefonskim prijavama, bilo one anonimne ili ne, kao i po službenoj dužnosti.
 
3. Da li inspekcija može da naloži vlasniku susednog objekta da postavi oluke ili da poveća visinu dimnjaka?
Ako je objekat legalan, inspektor nalaže vlasniku da radove izvede prema overenom glavnom projektu, odnosno da postavi oluke i uradi dimnjak onako kako je dato u projektu. Ako je objekat nelegalan, donosi se rešenje za uklanjanje celog objekta, jer ne može da se tretira samo deo objekta, pa se stranka upućuje da svoja prava potraži u sudskom postupku.
 
4. Šta je potrebno od dokumentacije prilikom izdavanja građevinske dozvole ili rešenja kojim se odobravaju radovi?
Stranka se upućuje na Odeljenje za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, koje je nadležno za izdavanje navedenih dokumenata.
 
5. Za koju vrstu i visinu ograde nije potrebna saglasnost komšije?
Stranka se upućuje da pribavi rešenje kojim se odobrava izgradnja ograde od Odeljenja za urabanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, jer ograda se smatra pomoćnim objektom i nije dovoljna samo saglasnost vlasnika susedne parcele.
 
6. Da li je za postavljanje ograde od pletene žice potrebna dozvola?
Ako je ograda napravljena  od pletene žice bez betonskog parapeta nije potrebna nikakva dozvola, jer takva ograda se ne smatra objektom ili pomoćnim objektom.
 
7. Da li građevinska inspekcija ima nadležnost da postupa  u slučaju kada  je komšija svojim objektom ili ogradom  zašao u susednu parcelu?
Građevinska inspekcija kontroliše legalnost izgradnje objekta, odnosno da li vlasnik poseduje građevinsku dozvolu i radove izvodi prema njoj, a sve što se tiče imovine, odnosno zauzeća parcele, u nadležnosti je Suda.
 
8. Da li može građevinska inspekcija da obustavi radove na izgradnji objekta jer sused smatra da građevinska dozvola nije pravilno izdata, odnosno da je prilikom izdavanja bila neophodna njegova  saglasnost?
Ako investitor poseduje pravosnažnu građevinsku dozvolu i prijavu početka izvođenja, može da otpočne sa izgradnjom i nema osnova za obustavu radova, a način izdavanja građevinske dozvole je u nadležnosti urbanističkog a ne građevinskog inspektora.
 
9. Kako se može ukloniti garaža sa javne površine?
Garaže koje se nalaze na javnim površinama, odnosno u međublokovskom prostorima, imaju isti status tj. nelegalne su ( osim jednog broja zidanih garaža), a uklanjanje se vrši uglavnom u saradnji sa Direkcijom za izgranju, urbanizam i građevinsko zemljište kada postoji plan za uređenje tog prostora, ili kada dođe do promene prostora izgradnjom novog objekta.
 
10. Na koji način mogu građani da  asfaltiraju  ulicu i koji je pravi put da to urade?
Potrebno ja da se preko svoje Mesne zajednice obrate Direkciji za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište kako bi se to uzelo u obzir prilikom izrade plana i programa za naredni period.
 
11. Kako postupa građevinska inspekcija kada postoje oštećenja vodovodnih i kanalizacionih instalacija u stambenoj zgradi?
Ako Skupština zgrade ima sklopljen Ugovor o održavanju zgrade sa ovlašćenom  firmom, građevinski inspektor na osnovu njihovog  stručnog nalaza donosi rešenje kojim nalaže izvođenje radova na otklanjanju kvara odnosno oštećenja, a ako ne postoji Ugovor o održavanju, inspektor sačinjava zapisnik o stanju oštećenog dela stana i stranka se upućuje na sud.
 
12. Da li je dozvoljena izgradnja  na određenoj parceli i, ako jeste, koliko veliki objekat mpže da se napravi?
Stranka treba da se obrati  Odeljenju za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti.
 
13. Zašto se ne  sprovodi prinudno izvršenje rešenja za uklanjanje, jer je očigledno da vlasnik ne može isti da legalizuje?
Zakonom o planiranju i izgradnji je definisano da se rušenje objekata  koji su izgrađeni ili rekonstruisani bez građevinske dozvole, a za koje je podnet zahtev  za legalizaciju, neće sprovoditi, niti će se donositi rešenje o uklanjanju do pravosnažno okončanog postupka legalizacije od strane nadležnog Odeljenja.
 
14. Kako  stranka može da ostvari svoja prava jer smatra da mu  komšija nanosi štetu korišćenjem svog objekta?
Na osnovu pismenog zahteva, građevinski inspektor može da napravi uvid u činjenično stanje sa evidentiranim oštećenjima, a stranka u sudskom postupku angažovanjem sudskog veštaka građevinske struke, koji je ovlašćen da utvrđuje uzrok oštećenja, može da ostvari svoja prava u smislu nadoknade štete ili dr.
 

Grupa za inspekciju zaštite životne sredine

1. Da li inspektor za zaštitu životne sredine postupa prema usmenoj prijavi telefonom ili lično?
2. Šta inspektor može učiniti u slučaju buke koja potiče od muzičkih uređaja ili od uređaja i mašina iz proizvodnih pogona?
3. Ko je nadležan kada visoko drveće ugrožava useve neposrednog komšije.
4. Kome se građani mogu obratiti za uništavanje ambrozije?
5. Kakav je kvalitet vode sa javnih česmi na teritoriji grada?
6. Kakav je kvalitet vazduha u gradu?
7. Ko je nadležan za paljenje raznog otpada, kako na javnim tako i u privatnim posedima?

 

1. Da li inspektor za zaštitu životne sredine postupa prema usmenoj prijavi telefonom ili lično?

Da ukoliko je predmet usmene prijave takav da treba hitno reagovati.

2.   Šta inspektor može učiniti u slučaju buke koja potiče od muzičkih uređaja ili od uređaja i mašina iz proizvodnih pogona?

Na osnovu prijave ili po službenoj dužnosti, inspektor izlazi na teren, sačinjava zapisnik o zatečenom stanju, nalaže obavezno merenje buke preko ovlašćene ustanove i na osnovu dobijenog izveštaja, ukoliko je potrebno, nalaže preduzimanje tehničko-tehnoloških mera da se nivo buke dovede u dozvoljene granice.

3.    Ko je nadležan kada visoko drveće ugrožava useve neposrednog komšije.

Inspektor za zaštitu životne sredine je zadužen za drveće i zelenilo na javnim zelenim površinama, kao i za drveće u privatnim dvorištima koje preti da ugrozi objekte, a za slučaj ugrožavanja useva, nadoknade štete i dr. između dve susedne parcele, stranke upućujemo da problem rešavaju sudskim putem.

4.    Kome se građani mogu obratiti za uništavanje ambrozije?

Ako se nalazi na javnim zelenim površinama onda se mogu obratiti inspektorima za zaštitu životne sredine, dok ako je ima na poljoprivrednim zemljištima, poljoprivrednim i fitosanitarnim inspektorima.

5.    Kakav je kvalitet vode sa javnih česmi na teritoriji grada?

Na osnovu rezultata analize vode sa javnih česmi na teritoriji grada, postavljaju se table sa natpisom upozorenja kod onih česmi gde je utvrđena mikrobiološka i fizičko-hemijska neispravnost. Kod takvih česmi voda nije za upotrebu.

6.    Kakav je kvalitet vazduha u gradu?

Na osnovu Zakona o zaštiti vazduha, inspektori za zaštitu životne sredine mogu svim operaterima, kao i Javnom stambenom preduzeću, da nalože merenja emisije zagađujućih  materija u vazduhu. Ukoliko ima prekoračenja zagađujućih materija, nalaže se preduzimanje tehničko-tehnoloških mera kako bi se nivo zagađujućih materija sveo na dozvoljen.

7. Ko je nadležan za paljenje raznog otpada, kako na javnim tako i u privatnim posedima?

Inspektori za zaštitu životne sredine postupaju i po prijavi i po službenoj dužnosti, donose rešenja o zabrani paljenja, podnose zahteve za pokretanje prekršajnog postupka radi novčanog kažnjavanja prekršioca.
 

Grupa za komunalnu inspekciju

 
1. Da li komunalni inspektori izlaze na teren i po anonimnim prijavama?
2. Kako se može rešiti pitanje velikog broja pasa lutalica?
3. Kako se može rešiti problem divljih deponija?
4. Iznošenje smeća i raspored iznošenja smeća na teritoriji grada  i na teritoriji seoskih naselja?
5. Ko postavlja posude za iznošenje smeća?
6. Ko se stara o čiššenju i uklanjanju snega u gradu?
7. Kako sprečiti prodaju robe na javnoj površini?
8. Ko uklanja vozila sa javnih i javnih zelenih površina, a ko sa javnih saobraćajnih površina?
9. Ko se stara o izgledu i održavanju javnih površina u gradu?
10. Ko se stara o uređenju javnih zelenih površina u gradu Smederevu?
11. Koji su uslovi  držanja i uzgajanja domaćih životinja u gradu?
12. Koje je propisano radno vreme ugostiteljskih objekata?
13. Ko daje odobrenje za postavljanje pokretnih prodajnih objekata?
14. Šta je potrebno od dokumentacije prilikom izdavanja rešenja za raskopavanje javne površine?
15. Ko izdaje odobrenje  ugostiteteljskim objekataima za rad u noćnim satima ( noćni klubovi)?


1. Da li komunalni inspektori izlaze na teren i po anonimnim prijavama?
 Komunalni inspektori postupaju po pismenim, usmenim i telefonskim prijavama, kao i po službenoj dužnosti, u zavisnosti od vrste prijave i od načina rešavanja.
2. Kako se može rešiti pitanje velikog broja pasa lutalica?
Odlukom o načinu držanja i zaštite domaćih životinja na teritoriji gradskog i seoskih naselja zabranjeno je slobodno kretanje pasa na javnim površinama, jer će se u tom slučaju smatrati životinjama bez staranja gospodara ( lutalicama),sa svim posledicama koja iz takvog statusa proizilaze. Trenutno je u toku izgradnja azila za napuštene pse, a zbog prebukiranosti trenutnog centra za smeštaj pasa lutalica i nehigijenskih uslova, na snazi je zabrana hvatanja pasa lutalica propisana od strane Republičkog veterinarskog inspektora, do pustanja u rad novoizgrađenog azila.
3. Kako se može rešiti problem divljih deponija?
Uklanjanje divnjih deponija koje nastaju usled ostavljanja kućnog i drugog smeća van propisanog mesta za njihovo odlaganje i van tipiziranih posuda (kontejnera) vrši se na osnovu ugovora između Gradske uprave i izvršioca posla i  po nalogu komunalne inspekcije u slučaju kada divlje deponije nisu obuhvaćene ovim ugovorom. Deponovanje smeća van propisanog mesta, kažnjivo je na osnovu Odluke o komunalnom uređenju gradskog i seoskih naselja u Gradu Smederevu, i protiv lica koje čine takav prekršaj a budu zatečeni na licu mesta ili po prijavi građana komunalna inspekcija pokreće zahtev za prekršajni postupak.
4. Iznošenje smeća i raspored iznošenja smeća na teritoriji grada  i na teritoriji seoskih naselja?
Iznošenje i deponovanje kućnog smeća, kao i drugog smeća sa javne površine u gradskom naselju vrši preduzeće ili preduzetnik (davalac usluga) kome su povereni ovi poslovi a u skladu sa planom i programom iznošenja smeća na osnovu koga se i pravi dinamika iznošenja smeća u zavisnosti od potreba, količine, raspožive mehanizacije, vremenskih uslova i drugo. Iznošenje i deponovanje kućnog smeća kao i drugog smeća na teritoriji seoskih naselja organizuju sami žitelji preko svojih Mesnih zajednica, kao i na osnovu zaključenog ugovora sa davaocem usluga.
5. Ko postavlja posude za iznošenje smeća?
Tipizirane posude za iznošenje smeća kao i mesto za njihovo postavljanje svojim rešenjem određuje organ uprave nadležan za poslove komunalne inspekcije na osnovu projektne dokumentacije, i po prethodno pribavljenom urbanističkom mišljenju Direkcije za izgradnju i mišljenja davaoca usluga.
6. Ko se stara o čiššenju i uklanjanju snega u gradu?
O čišćenju i uklanjanju snega sa javnih površina u redovnim okolnostima staraju se izvršioci ( Javno komunalno preduzeće u gradu i Sekcija za puteve van grada) prema planu i programu Zimske službe i zaključcima  Štaba Zimske službe, a u vanrednim okolnostima prema planu obavljanja zimske službe u vanrednim okolnostima i zaključcima Štaba civilne zaštite. Svi vlasnici ili korisnici stambenog ili poslovnog prostora su dužni da redovno čiste i uklanjaju sneg sa površina neposredno oko svojih objekata do ivice trotoara sa kolovozom ili javnim parkiralištem i da ga do odnošenja gomilaju na ovu liniju. Kada sneg i led na krovovima zgrada usled otapanja ili većeg nagomilavanja, počne da predstavlja očiglednu pretnju po život i imovinu ljudi, komunalnih objekata, urđaja, vodova i instalacija, vlasnik ili korisnik objekta, poslovnog prostora, kao i predstavnik vlasnika stambenog i poslovnog prostora je dužan da o svom trošku organizuje, uz primenu svih mera bezbednosti, uklanjanje ovih nanosa. Subjekti koji upravljaju ili trajno koriste javne površine posebne namene ili posebne površine u javnoj upotrebi ( železničke i autobuske stanice, stajališta, pristaništa, pijace, groblja, školska dvorišta, dvorišta predškolskih ustanova, bolničkih i gerontoloških ustanova i sl.) su obavezni da uklanjaju sneg, posipaju te površine industrijskom solju i da prikupljeni sneg odnose na mesta predviđena za odlaganje uklonjenog snega.
7. Kako sprečiti prodaju robe na javnoj površini?
Odlukom o komunalnom uređenju gradskog i seoskih naselja u Gradu Smederevu zabranjeno je vršiti bespravno zauzeće javne površine radi izlaganja robe prodaji i protiv lica koja čine ovakav prekršaj komunalna inspekcija u skladu sa svojim ovlašćenjima pokreće zahtev za prekršajni postupak bilo po prijavi građana ili ako sama zatekne prekršioca na licu mesta.
8. Ko uklanja vozila sa javnih i javnih zelenih površina, a ko sa javnih saobraćajnih površina?
Nadležan za izdavanje naloga za uklanjanje vozila sa javnih i javnih zelenih površina ( van javnih saobraćajnih površina), javnih parkirališta i iz javnih garaža (javne površine posebne namene) je organ uprave nadležan za poslove komunalne inspekcije, samostalno ili uz asistenciju Odeljenja saobraćajne policije u Smederevu, a nadležan organ za izdavanje naloga za uklanjanje nepravilno parkiranih i zaustavljenih vozila sa javnih saobraćajnih površina, kao što su kolovozi i trotoari je Odeljenje saobraćajne policije u Smederevu,  na osnovu Odluke o parkiranju, zaustavljanju, uklanjanju i čuvanju motornih i drugih vozila na teritoriji grada Smedereva.
9. Ko se stara o izgledu i održavanju javnih površina u gradu?
Poslove uređivanja, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnog građevinskog zemljišta i javnih površina u gradskom naselju obavlja Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište Smederevo JP, a ove poslove u seoskim naseljima vrši Mesna zajednica. O upravljanju i korišćenju ulica, puteva, trgova i drugih javnih površina odlučuje Skupština grada Smedereva, a za njihovu izgradnju, održavanje, zaštitu i razvoj odgovorna je Direkcija i to na osnovu posebnih planova i programa o uređenju javnog građevinskog zemljišta, kao i odluka Skupštine grada Smedereva i shodno tome zaključenih ugovora, s tim da inspekcijski nadzpr nad izvršenjem ovih akata vrši Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo.
10. Ko se stara o uređenju javnih zelenih površina u gradu Smederevu?
Za podizanje, uređenje i održavanje javnih zelenih površina opšte namene u gradskom naselju odgovorna je Direkcija za izgradlju, a ove poslove na osnovu posebnog ugovora sa Direkcijom za izgradnju, obavlja Javno komunalno preduzeće, drugo preduzeće ili preduzetnik kome su ovi poslovi povereni odlukom grada Smedereva. Na teritoriji seoskih naseljenih mesta održavanje javnih zelenih površina opšte namene vrši Mesna zajednica. O održavanju javnih zelenih površina posebne namene staraju se ustanove i organizacije kojima su ove površine poverene na upravljanje i korišćenje.
11. Koji su uslovi  držanja i uzgajanja domaćih životinja u gradu?
U gradskom naselju, na svim delovima javnih površina, kao i individualnim domaćinstvima zabranjeno je držati, čuvati ili uzgajati kopitare i papkare ( konje, krave, svinje, ovce, koze i sl.), kao i držanje bilo kakvih objekata za organizovanje poljoprivredne delatnosti uzgoja ili tova bilo kojih domaćih životinja, osim za potrebe svog domaćinstva i svoje lične potrebe, a čije držanje i uzgajanje nije zabranjeno na određenim delovima gradskog naselja u skladu sa Odlukom o načinu držanja i zaštite domaćih i egzotičnih životinja na teritoriji grada Smedereva.
12. Koje je propisano radno vreme ugostiteljskih objekata?
Na osnovu odluke o rasporedu radnog vremena u oblasti prometa na malo ugostiteljstva, zanatstva i drugih uslužnih delatnosti u Gradu Smederevu za ugostiteljske objekte koji su kategorisani Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata propisano je radno vreme od 08,00 do 24,00 sata radnim danom i nedeljom, petkom i subotom od 08,00 do 01,00 sati, a u periodu od 01. jula do 30. septembra svim danima od 08,00 do 01,00 sati.
13. Ko daje odobrenje za postavljanje pokretnih prodajnih objekata?
Korišćenje javnih površina za postavljanje pokretnih prodajnih objekata kao što su: tezge, štandovi i police za prodaju publikacija i štampe, uređaji i aparati za sladoled, kokice, osvežavajuća i bezakoholna pića, vitrine za semenke i slično, odobrava se od strane organa uprave nadležnog za poslove komunalne inspekcije, ana osnovu priloženog rešenja za obavljanje ove vrste delatnosti, po prethodno pribavljenom urbanističkom mišljenju Direkcije za izgradnju grada.
14. Šta je potrebno od dokumentacije prilikom izdavanja rešenja za raskopavanje javne površine?
Raskopavanje javnih površina, kao i javnih zelenih površina se može vršiti na osnovu prethodno pribavljenog odobrenja organa uprave nadležnog za poslove komunalne inspekcije, uz obavezu Direkcije za izgradnju da po završetku radova javnu površinu vrati u pređašnje stanje najkasnije u roku navedenom u odobrenju, na trošak investitora.Investitor, odnosno izvođač radova na raskopavanje javne površine je dužan  da pre otpočinjanja radova, a prilikom podnošenja zahteva, dostavi organu uprave nadležnom za izdavanje odobrenja sledeću dokumentaciju:
  • Saglasnost javnih i distributivnih preduzeća i organizaciju koje upravljaju pojedinim instalacijama i uređajima ( vodovod, kanalizacija, elektrovod, gasovod, toplovod, TT vodovi i sl.) ispod i iznad javne površine čijese raskopavanje planira;
  • kopiju plana parcele;
  • dokaz o vlasništvu ili posedovni list;
  • odobrenje za izgradnju, glavni projekat i prijavu početka izvođenja radova za objekat, ako se radi o priključku;
  • saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture ukoliko se raskopava površina koja predstavlja kulturno dobro;
  • druge posebne saglasnosti, koje po službenoj dužnosti zatraži organ nadležan za izdavanje odobrenja;
15. Ko izdaje odobrenje  ugostiteteljskim objekatima za rad u noćnim satima (noćni klubovi)?
Na zahtev vlasnika ugostiteljskog objekta organ uprave nadležan za poslove komunalne inspekcije može odobriti, pod posebnim uslovima, privremeno obavljanje ugostiteljske delatnosti po noćnom rasporedu radnog vremena z periodu od 22,00 do 04,00 sata radnim danom i nedeljom, a od 22,00 do 05,00 sati četvrtkom, petkom i subotom u svojstvu tzv, '' Noćnog kluba''. Vlasnik ugostiteljskog objekta, koji se opredeli za za obavljanje delatnostiu svojstvu noćnog kluba, ne može istovremeno da obavlja delatnost u dnevnom rasporedu radnog vremene u svojstvu ugostiteljskog objekta, u skladu sa Odlukom o radnom vremenu.
 

Grupa za saobraćajnu inspekciju

1. Ko je nadležan za otklanjanja zauzeća puta?
2. Ko je naležan za postavljanje vertiklane i horizontalne signalizacije?
3. Ko kontroliše rad linijskih prevoznika?
4. Kako se otvaraju nova autobuska stajališta i  ko održava postojeća?
5. Ko  kontroliše rad auto-škola?
6. Ko je naležan za postavljanje tehničkih sredtsva za usporavanje saobraćaja (ležećih policajaca) ?
7. Ko izdaje rešenja za krpljenje udarnih rupa na kolovozu?
8. Ko izdaje rešenja za uređenje putnog pojasa i potkresivanje drveća i rastinja, opštinskih i nekategorisanih puteva puta i ulica?
9. Ko uklanja nepropisno parkirana vozila na saobraćajnim površinama?
10.Ko izdaje rešenja za zaustvljanje dostavnih vozila i  dozvole za ulazak vozila u ''pešačku zonu''?
11.Ko kontroliše rad vanlinijskih prevoznika ?

1. Ko je nadležan za otklanjanja zauzeća puta?
Ako se  radi o javnim putevima odnosno opštinskim putevima, ulicama u naselju i nekategorisanim putevima na teritoriji grada Smedereva, nadležna je Odsek za saobraćajnu inspekciju gradske uprave grada Smedereva.
Ako se radi o zauzeću na državnim putevima I i II reda (magistralni odnosno regionalni putevi) nadležan je Republički inspektor za puteve.
Ako se radi o putevim koji nisu javni (u katastru nepokretnosti se vode kao privatni), nadležan je Opštinski sud u Smederevu.
 
2. Ko je naležan za postavljanje vertiklane i horizontalne signalizacije?
Obnavljanje postojeće  vertikalne i hotizontalne signalizacije vrši Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište Smederevo JP  po osnovu rešenja Odseka za saobraćajnu inspekciju.
Postavljanje nove saobraćajne signalizacije vrši se na osnovu porojekta, na koji saglasnost daje Odsek za saobraćaj-Odeljenje za urbanizam izgradnju i komunalne delatnosti a izvršava Direkcija za izgradnju, urbanizam i komunalne delatnosti JP.
  
3. Ko kontroliše rad linijskih prevoznika?
Odsek za saobraćajnu inspekciju je nadležan za kontrolu obavljanja gradskog i prigraskog linijskog prevoza na teritoriji grada Smedereva.
Republički inspektor za prevoz je nadležan za kontrolu obavljanje međumesnog linijskog prevoza na teritoriji Republike Srbije.

4. Kako se otvaraju nova autobuska stajališta i  ko održava postojeća?
Održavanje postojećih autobuskih stajališta je u nadležnosti Direkcija za izgradnju, urbanizam i komunalnih deltanosti po rešenju Odseka za saobraćajnu inspekciju.
Zahtev za otvaranje novog autobuskog stajališta podnosi se Direkciji za izgradnju urbanizam i komunalne delatnosti JP.

5. Ko  kontroliše rada auto-škola?
Rada auto-škola na teritoriji grada Smedereva vrši Odeljenje saobraćajne policije  MUP PU u Smederevu.

6. Ko je naležan za postavljanje tehničkih sredtsva za usporavanje saobraćaja (ležećih policajaca)?
Zaxtev za postavljanje  tehničkih sredstva za usporvanje brzine (ležećih policajaca) podnosi se Odseku za saobraćaj-Odeljenja za urbanizam izgradnju i komunalne delatnosti i Odseku za saobraćajnu inspekciju .

7. Ko izdaje rešenja za krpljenje udarnih rupa na kolovozu?
Održavanje kolovoza na opšštinskim ( lokanim ) putevima i ulicama u naselju je u nadležnosti Direkcije za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište Smederevo JP. Krpljenje udarnih rupa na kolovozu vrši se po nalogu Odsek za saobraćajnu inspekciju.
Održavanje kolovoza na državnim putevima I i II reda je u nadležnosti JP '' Putevi Srbije ''.

8. Ko izadje rešenja za uređenje putnog pojasa i potkresivanje drveća i rastinja, opštinskih i nekategorisanih puteva puta i ulica?
Rešenje za uređenje putnog pojasa i potkresivanja drveća i rastinja koje ulaze u slobodni profil puta i kojima je zaklonjena saobraćajna signalizacija izadje Odsek za saobraćajnu inspekciju.

9. Ko uklanja nepropisno parkirana vozila na saobraćajnim površinama?
Za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila suprotno postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji nadležan je Odeljenje saobraćajne policije MUP PU u Smederevu i  Odeljenje komunalne policije.

10. Ko izdaje rešenja za zaustvljanje dostavnih vozila i  dozvole za ulazak vozila u ''pešačku zonu''?
Rešnje za zaustavljanje dostavnih vozila i rešnjea kojim se dozvoljava ulazak vozila u '' pešačku zonu '' izdaje Odsek za saobraćaj-Odeljenje za urbanizam izgradnju i komunalne delatnosti.

11. Ko kontroliše rad vanlinijskih prevoznika?
Kontrolu vanlinijskog prevoza putnika vrši Odsek za saobraćajnu inspekciju-Odeljenja za inspekcijkske poslove.
 
 

Odeljenje za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije

načelnik Miroslav Ilić

email: miroslav.ilic@smederevo.org.rs

telefon: +381 (0) 26 415-0-501

telefon: +381 (0) 26 415-0-507 

telefon: +381 (0) 64 844 91 49 

 

Grupa za komunalnu inspekciju

telefon: +381 (0) 26 415-0-500

telefon: +381 (0) 26 415-0-501

telefon: +381 (0) 26 415-0-506

 

Grupa za građevinsku inspekciju

telefon: +381 (0) 26 415-0-504

 

Grupa za saobraćajnu inspekciju

rukovodilac Saša V. Petrović

telefon: +381 (0) 26 415-0-505

 

Grupa za inspekciju za zaštitu životne sredine,

rukovodilac Slavica Radivojević

telefon: +381 (0) 26 415-0-503

 

Grupa za prosvetnu inspekciju

rukovodilac Zorica Šupica Stevanović

telefon: +381 (0) 26 415-0-502

 

  

Grupa za komunalnu policiju

rukovodilac grupe

telefon: +381 (0) 26 4627 902

telefon: +381 (0) 26 672 704

telefon: +381 (0) 64 844 91 49