33. СМЕДЕРЕВСКЕ СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ 33.СМЕДЕРЕВСКЕ СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ НОВА УСЛУГА НА ПОРТАЛУ еУПРАВА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗАВРШЕН СПОРТСКИ ТЕРЕН НА ЦАРИНИ ПОСЕТА АМБАСАДОРА ФИНСКЕ ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ


Одељење за финансије

  Обавља послове који се односе на:

- израду Нацрта одлуке о буџету града Смедерева,

 

- израду Нацрта одлуке о допунском буџету града Смедерева,

 

- израду Упутства за припрему буџета града Смедерева, које садржи смернице као основ за израду финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника,

 

- израду Предлога одлуке о привременом финансирању града Смедерева,

 

- израду Нацрта одлуке о завршном рачуну града Смедерева,

 

- послове периодичног извештавања о планираним приходима и извршеним расходима буџета града Смедерева,

 

- израду Предлога решења о одобравању средстава из текуће и сталне буџетске резерве,

 

- послове планирања и праћења остварења прихода и извршења расхода буџета града Смедерева,

 

- анализу захтева за финансирање директних корисника и предлагање висине апропријације, као и поступак измене апропријације директних буџетских корисника,

 

- праћење и билансирање  средстава неопходних за исплату  плата, додатака и накнада изабраних, постављених и запослених лица у органима града Смедерева,

 

- управљање готовином и дугом,

 

- контролу захтева за плаћање,

 

- вођење главне књиге и помоћних књига,

 

- информациону подршку трезорском пословању,

 

- усаглашавање пословних књига са пословним књигама директних и индиректних корисника и са Управом за трезор,

 

- израду периодичних и консолидованог завршног рачуна трезора града Смедерева,

 

- извршавање налога за пренос средстава са рачуна буџета,

 

- припрему и израду предлога финансијских планова директних и индиректних корисника усаглашених са Одлуком о буџету града Смедерева,

 

- вођење евиденције о основним средствима,

 

- вршење надзора над извршењем уговора према уговореној динамици, у квантитативном и квалитативном смислу,

 

- праћење реализације закључених уговора у делу финансирања,

 

- сарађивање са координатором и пројектним тимом корисника буџета Републике Србије (надлежно министарство) у чијем је буџетском разделу пројекат,

 

- текуће послове и све остале послове по налогу градоначелника, начелника Градске управе  и начелника Одељења,

 

- организовање и праћење континуираног, благовременог и ефикасног извршавања послова  из делокруга  Одељења у складу са прописима,

 

- утврђивање локалних јавних прихода, доношење решења по основу локалних јавних прихода, њихово достављање и књижење задужења и уплата у пореском књиговодству,

 

- послове канцеларијске и теренске пореске контроле локалних јавних прихода, односно контроле законитости и правилности обрачунавања и благовремености плаћања локалних јавних прихода,

 

- израду планова редовне и принудне наплате локалних јавних прихода,

 

- израду методолошких упутстава у вези са пријемом и обрадом пореских пријава, као и канцеларијске и теренске пореске контроле локалних јавних прихода,

 

- пружање стручне помоћи пореским обвезницима,

 

- опредељивање захтева за израду, измену и допуну софтверских подршки за пријем, обраду, књижење, канцеларијску и теренску контролу локалних јавних прихода,

 

-  израду свих извештаја у вези са утврђивањем и контролом локалних јавних прихода,

 

-  израду планова редовне и принудне наплате локалних јавних прихода,

 

- обезбеђење наплате пореског дуга установљавањем заложног права на покретним  стварима и непокретности пореског обвезника, припрему нацрта решења о принудној наплати, вођење поступка по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода и извршавање послова редовне и принудне наплате у складу са законом,

 

-  вођење првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника,

 

-  послове администрирања у складу са прописима,

 

- пореске послове евиденције књиговодствених докумената и друге послове  за локалну пореску администрацију у складу са важећим законским прописима,

 

- друге послове у складу са законом и Статутом града Смедерева.

 

 

Одељење за финансије

начелник Дамњан Стајић

телефон: +381 (0) 26 4622 257

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1667

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1610

 e-mail: nacelnik.finansije@smederevo.org.rs

 e-mail: damnjan.stajic@smederevo.org.rs

Одсек за буџет

шеф Весна Ћурчић

телефон: +381 (0) 26 4631 113

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1669

 

Одсек за трезор

шеф Саша Манчић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1663

 

Одсек за рачуноводство

шеф Лела Вукосављевић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1633