33. СМЕДЕРЕВСКЕ СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ 33.СМЕДЕРЕВСКЕ СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ НОВА УСЛУГА НА ПОРТАЛУ еУПРАВА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗАВРШЕН СПОРТСКИ ТЕРЕН НА ЦАРИНИ ПОСЕТА АМБАСАДОРА ФИНСКЕ ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ


Одељење за јавне службе

Одељење за јавне службе обавља послове који се односе на:

  

 - стручне, управно-правне, надзорне, нормативно-правне, материјалнофинансијске,

административно-техничке и друге послове Града у области основног и

средњег образовања, предшколског васпитања, културе, физичке културе, спорта, јавног

информисања, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, дечје заштите и

борачко-инвалидске заштите;

 - праћење и обезбеђивање функционисања установа и организација чији је оснивач

Град из ових области и вршење надзора над њиховим радом;

 - подстицање развоја културно-уметничког аматеризма и уметничког стваралаштва,

праћење реализације манифестација у области културе, физичке културе и остваривање

програма установа култура од значаја за Град;

 - послове популационе политике (финансијска помоћ трудницама и породиљама

града Смедерева, накнада трошкова за вантелесну оплодњу), финансијска помоћ

студентима и ученицима средњих школа;

 - поверене послове Комесаријата у вези са збрињавањем избеглица, интерно

расељиних лица и миграната, вођење евиденције, као и правне и административне послове

које му повери Републички Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије;

- поверене послове Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије у

поступку признавања статуса избеглица, интерно расељиних лица и миграната;

 - послове омладинске политике (Канцеларија за младе, Локални савет за младе,

писање пројеката и учешће у реализацији одобрених пројеката, у Националној

канцеларији за младе писање пројеката, учешће у креирању политике на националном

нивоу и спровођење усвојене политике);

 - обављање послова за дијаспору (сарадња са Управом за дијаспору и Србима у

региону у оквиру Министарства спољних послова, Привредном комором Србије-Центром

за дијаспору и представништима, повезивање српске дијаспоре са градом Смедеревом у

смислу профитабилне и непрофитабилне сарадње у области информисања, здравства,

спорта, културе, туризма и инвестиција, пружање дијаспори информација и помоћи у свим

областима);

 - послови праћења и координације на решавању ромских питања (Локални савет за

побољшање положаја Рома града Смедерева, Мобилни тим за инклузију Рома града

Смедерева, израда предлога пројеката и њихово спровођење, пружање помоћи Ромима

ради остваривања права у области социјално-здравствене заштите, спровођење

афирмативних мера за Роме);

 - послове социјалне и здравствена заштите (Локални савет за социјална питања,

право на повлашћену вожњу за кориснике са територије града Смедерева, материјална

подршка из области социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара Град, сарадња са

социјално хуманитарним организацијама и њихово суфинансирање, процена потреба за

пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, писање

пројеката и учешће у реализацији одобрених пројеката, заштита права пацијената, право

на стицање статуса енергетски угроженог купца електричне и топлотна енергије);

 - поверене послове из делокруга Републике у области борачко-инвалидске заштите

- вођење управног поступка и израда решења о остваривању права грађана у складу са

републичким законима (борци НОР-а, борци ратова 1990-1999, војни инвалиди, породице

палих и умрлих бораца и цивилни инвалиди рата), као и исплата накнада корисницима у

области борачко-инвалидске заштите и израда извештаја и анализа за потребе надлежног

министарства;

 - поверене послове из делокруга Републике у делу који се односи на друштвену

бригу о деци - израда решења о остваривању права грађана у области друштвене бриге о

деци (дечији додатак, родитељски додатак), као и обрачун и исплата средстава

корисницима права (накнада зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада

ради неге деце) и израда извештаја и анализа за потребе надлежног министарства;

 - друге послове у области основног и средњег образовања, предшколског

васпитања, културе, физичке културе, спорта, јавног информисања, социјалне заштите,

примарне здравствене заштите, дечје заштите и борачко-инвалидске заштите, а у складу са

законом и Статутом града;

 - послови на спровођењу родне равноправности у складу са законом.

 

Организациона поставка Одељења за јавне службе

 

У оквиру Одељења за јавне службе постоје три  Одсека и то: Одсек за јавне службе, Одсек за друштвену бригу о деци и Одсек за здравствену и социјалну заштиту.

Укупан број систематизованих места у Одељењу за јавне службе је 28, са 34 извршиоца. У Одељењу за јавне службе тренутно је запослено 28 извршиоца на неодређено радно време и 5 извршиоца на одређено радно време.

Руководиоци Одељења за јавне службе су:

- Начелник Одељења: Босиљка Плећић, дипломирани економиста

- Шеф Одсека за јавне службе: Весна Стојановић , дипломирани  правник

- Шеф Одсека за друштвену бригу о деци:Надежда Шегић, дипломирани правник

- Шеф Одсека за социјалну и здравствену заштиту: Љиљана Тодоровић, дипломирани правникКонтакт:
Одсек за јавне службе:
телефон: +381 (0) 26 4629 625
телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1712

e-mail:
nacelnikjs@smedervo.org.rs
javnesluzbe@smederevo.org.rs

Одсек за друштвену бригу о деци:

телефон: +381 (0) 26 646 730
телефон: +381 (0) 26 4623 036

e-mail: ousddz@open.telekom.rs

Одсек за социјалну и здравствену заштиту:

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1678
e-mail: ljiljana.todorovic@smederevo.org.rs


Борачко-инвалидска заштита:

телефон: +381 (0) 26 67-27-24 лок. 1619
e-mail:gordana.obradovic@smederevo.org.rs

 

Послови за питања дијаспоре

телефон: +381 (0) 26 67-27-24 lok. 1613

e-mail: predrag.savic@smederevo.org.rsПослови за питања младих

телефон: +381 (0) 26 67-27-24 lok. 1613

e-mail:marina.jankovic@smederevo.org.rs

 

Послови праћења и  координације на решавању ромских питања и  питања из области родне равноправности

телефон: +381 (0) 26 67-27-24 lok.1434

e-mail: djulijeta.sulic@smederevo.org.rs

 

 

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

ОДЛУКА О РОДИТЕЉСКОМ ДОДАТКУ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ
("Службени лист општине Смедерево", број 12/2007)

ОДЛУКА О ПОСЕБНОМ РОДИТЕЉСКОМ ДОДАТКУ
("Службени лист града Смедерева", број 18/2009-пречишћен текст)

 
ОДЛУКА О РОДИТЕЉСКОМ ДОДАТКУ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ

              Реализација наведене Одлуке се обавља по службеној дужности од стране Одељења за јавне службе и Одељења за општу управу и месне заједнице Градске управе Смедерево.
              На основу евиденције које води Одељење за општу управу и месне заједнице-Матична служба, Одељење за јавне службе обрађује податке, на основу којих се доноси Закључак о исплати једнократног износа који остварује мајка за новорођено дете, под условом да у тренутку рођења детета има пребивалиште на територији града Смедерева и да је уписана у бирачки списак града Смедерева.
              У случају да је мајка због здравственог стања или ризичне трудноће била приморана да се породи ван територије града Смедерева ( о чему се не води службена евиденција од стране Одељљња за општу управу и месне заједнице Градске управе града Смедерева), неопходно је да се странка обрати писменим путем за остваривање свог права уз прилагање следеће документације:
- Захтев за остваривање права на родитељски додатак по основу рођења детета у складу са Одлуком о родитељском додатку за новорођену децу, који се може преузети и у Градском услужном центру и у Одељењу за јавне службе Градске управе Смедерево;
- Извод из матичне књиге рођених за дете (оригинал или оверена фотокопија на шалтеру Градске управе);
-  Отпусне листе за мајку и дете надлежне установе где се мајака породила (оригинал или фотокопија);
- Потврда о бирачком праву мајке издате од стране Одељења за општу управу и месне заједнице Градске управе Смедерево и
- Фотокопија личне карте мајке или потврда полицијске управе Смедерево о пребивалишту мајке.


ПОСЕБАН РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ИСТОВРЕМЕНО РОЂЕНО ДВОЈЕ, ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ


Посебан родитељски додатак остварује мајка која роди двоје, троје или више деце одједном, под условом да је држављанин Србије и да има пребивалиште на територији града Смедерева, најкраће 12 месеци пре дана од рођења деце.
О испуњености услова за остваривање права на посебан родитељски додатак, на основу поднетог захтева, решава Одељење за јавне службе Градске управе града Смедерева.
Потребна документа за остваривање овог права су:
- Захтев за признавање права на остваривање посебног родитељског додатка, који се може преузети и у Градском услужном центру и у Одељењу за јавне службе Градске управе Смедерево;
- Извод из матичне књиге рођених за децу (оригинал или оверена фотокопија на шалтеру Градске управе);
- Уверење Полицијске управе Смедерево о пребивалишту мајке;
- Уверење о држављанству за мајку и
- Фотокопија картице рачуна (на којој се види банка и број рачуна) на који ће бити уплаћен посебан родитељски додатак.