УРУЧЕНО ОСАМ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЗДРАВИО ПРВАКЕ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ОТВОРЕН ВРТИЋ У ДРУГОВЦУ Држава обнавља нафтне резервоаре у Смедереву ...


Природни ресурси

Рељеф

Положај на обали Дунава уз знатне површине са малим нагибом чини да рељеф града Смедерева не представља ограничавајући фактор коришћења простора. Изузетак су нестабилни терени на дунавској обали и терени са нешто јачом ерозијом.

Најбољи геоморфолошки услови за развој индустрије, пољопривреде и насељавање налазе се на алувијалним равнима већих река, на њиховим благим долинским странама и на теменима површи између речних долина. Запажа се изразита подељеност територије града на нижи простор дна долина Велике Мораве, Раље и доњег тока Коњске реке и виши простор у централном и западном делу града.

Хидрографија

Основна хидрографска карактеристика града Смедерева је присуство две велике реке, Дунава и Велике Мораве. Дунав пролази током од 20 км, чинећи северну границу града, док Велика Морава представља источну границу Града. Хидрографски, највећим делом територија Града припада сливу Велике Мораве. У алувијалним равнима Мораве и Дунава воде има довољно, али је највећи проблем њен квалитет, а не квантитет. Дунав има протицај од 5490 м3/с, а Велика Морава 260 м3/с.

Земљиште

Град Смедерево има укупно 48.170 ха. Квалитетнија земљишта се налазе на вишим и оцедитим теренима дуж дна долине Велике Мораве и на нижим и равнијим теренима Шумадијског побрђа, а мање квалитетна ближе Великој Морави и на теренима са већим нагибом у западном делу Општине. Може се закључити да подручје града Смедерево спада међу најплоднија у Србији. Најквалитетније земљиште, прве и друге класе чини 15,8% од укупне површине града, треће и четврте 64,3% земљишта, дакле, две трећине простора града Смедерева представља изузетно вредан аграрни потенцијал.
Природни услови у граду Смедереву су повољни за пољопривреду и обухватају 80,59% површина, што је изнад просека за Републику Србију.

Минерални потенцијали

Потенцијал развоја представљају веће акумулације младих седимената. Од минералних сировина утврђена су налазишта нискокалоричног угља, глине, шљунка и песка.У површинским слојевима резерве шљунка, песка и глине су велике, и представљају једно од највећих лежишта у овом делу Србије, а на вишим теренима, на Шумадијском побрђу, нађене су и резерве грађевинског камена.

√ Шумски потенцијал

Шуме у граду Смедереву заузимају око 5% укупне територије, што је знатно мање у односу на Републику (26%), односно на регион (23%). Укупна површина под шумом и шумским земљиштем износи 2.391,08 ха. Шуме у приватном власништву заузимају 2006,02 ха. Шуме подручја града Смедерева припадају подручју распрострањења климатогене шуме сладуна и цера.