УРУЧЕНО ОСАМ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЗДРАВИО ПРВАКЕ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ОТВОРЕН ВРТИЋ У ДРУГОВЦУ Држава обнавља нафтне резервоаре у Смедереву ...


Општи подаци - становништво, насеља ...

У мрежи насеља (градова), Смедерево је Просторним планом Републике утврђено као регионални центар. Функционално подручје Смедерева обухвата територије општина Смедерево, Смедеревска Паланка и Велика Плана, са приближно 230.000 становника. Просторно-функционална организација на нивоу функционалног подручја Смедерева би требало да обезбеди: рационализацију управљања и ефикасније обављање послова из домена свакодневних потреба грађана, организацију јавних служби усклађену са потребама, могућностима и интересима локалних заједница, и ефикасније координирање активности и програма локалних заједница, чији ће значај расти са повећањем децентрализације управљања у Србији.

Tабела. Основно поређење општине и окружења (површина и становништво), 2005.

 


Површина (км2)

Удео у укупној површини (%)

Број становника*

Удео у укупном броју становника (%)

Густина насе- љености (бр. станов./ км2)

Општине

Округа

Србије

Општине

Округа

Србије

Урбана зона

38,58

8

3,10

0,05

62.698

57,19

30,10

0,84

1625

Рурална зона

443,12

92

35,50

0,50

46.933

42,81

22,53

0,63

106

Општина

481.7

100

38,60

0,55

109.631

100

52,63

1,47

228

Округ

1.248

/

100

1,41

208.297

/

100

2,80

167

Србија

88.361

/

/

100

7.440.769

/

/

100

84 

*процена РЗС

Табела. Општи подаци о насељима и катастарским општинама, 2005.

 


Општина

Округ

Број насеља

27

58

Просечна величина насеља (км2)

17,7

21,4

Број градских насеља

1

3

Број осталих насеља

26

55

Број катастарских општина

30

64

Просечна величина катастарске општине (км2)

16,06

19,5


Општина Смедерево (у даљем тексту: Општина) је основна територијална јединица у којој грађани остварују локалну самоуправу у складу са Уставом.

Територују Општине чине подручија 27 насељенех места, које улазе у њен састав.

Табела: Подаци о насељима (тип насеља, број становника и површина), 2011.

Редни број

Насељено место

Тип насеља (градско/остало)

Број становника

Удео у укупном броју становника у граду (%)

Површина (км2)

1.

БАДЕЉЕВИЦА

остало

374

0,35

8,03

2.

БИНОВАЦ

остало

428

0,40

8,16

3.

ВОДАЊ

остало

1206

1,11

13,87

4.

ВРАНОВО

остало

2690

2,49

16,91

5.

ВРБОВАЦ

остало

1020

0,94

15,28

6.

ВУЧАК

остало

1890

1,75

8,79

7.

ДРУГОВАЦ

остало

1566

1,45

25,85

8.

ДОБРИ ДО

остало

971

0,90

17,60

9.

КОЛАРИ

остало

1089

1,01

10,04

10.

ЛИПЕ

остало

3077

2,84

34,62

11.

ЛУГАВЧИНА

остало

3078

2,84

33,50

12.

ЛАНДОЛ

остало

1141

1,05

12,31

13.

ЛУЊЕВАЦ

остало

563

0,52

8,28

14.

МИХАЈЛОВАЦ

остало

2656

2,45

34,25

15.

МАЛО ОРАШЈЕ

остало

994

0,92

16,42

16.

МАЛА КРСНА

остало

1552

1,43

12,81

17.

ОСИПАОНОЦА

остало

3560

3,29

41,20

18.

ПЕТРИЈЕВО

остало

1451

1,34

6,50

19.

РАЉА

остало

1209

1,12

7,51

20.

РАДИНАЦ

остало

5428

5,02

13,97

21.

САРАОРЦИ

остало

2107

1,95

19,17

22.

СКОБАЉ

остало

1614

1,49

23,55

23.

СУВОДОЛ

остало

788

0,73

11,85

24.

СЕОНЕ

остало

955

0,88

10,51

25.

УДОВИЦЕ

остало

1837

1,70

11,20

26.

ШАЛИНАЦ

остало

558

0,52

17,19

27.

КУЛИЧ

остало

232

0,21

9,56

28.

СМЕДЕРЕВО

градско

64.175

59,31

38,48