УРУЧЕНО ОСАМ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЗДРАВИО ПРВАКЕ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ОТВОРЕН ВРТИЋ У ДРУГОВЦУ Држава обнавља нафтне резервоаре у Смедереву ...

Градска управа

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  Укидање печата контакт центар

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

 •  

   

   

 •  

 •  

 •  

   

 •  


 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

Одељење за јавне службе

Одељење за јавне службе обавља послове који се односе на:

  

 - стручне, управно-правне, надзорне, нормативно-правне, материјалнофинансијске,

административно-техничке и друге послове Града у области основног и

средњег образовања, предшколског васпитања, културе, физичке културе, спорта, јавног

информисања, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, дечје заштите и

борачко-инвалидске заштите;

 - праћење и обезбеђивање функционисања установа и организација чији је оснивач

Град из ових области и вршење надзора над њиховим радом;

 - подстицање развоја културно-уметничког аматеризма и уметничког стваралаштва,

праћење реализације манифестација у области културе, физичке културе и остваривање

програма установа култура од значаја за Град;

 - послове популационе политике (финансијска помоћ трудницама и породиљама

града Смедерева, накнада трошкова за вантелесну оплодњу), финансијска помоћ

студентима и ученицима средњих школа;

 - поверене послове Комесаријата у вези са збрињавањем избеглица, интерно

расељиних лица и миграната, вођење евиденције, као и правне и административне послове

које му повери Републички Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије;

- поверене послове Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије у

поступку признавања статуса избеглица, интерно расељиних лица и миграната;

 - послове омладинске политике (Канцеларија за младе, Локални савет за младе,

писање пројеката и учешће у реализацији одобрених пројеката, у Националној

канцеларији за младе писање пројеката, учешће у креирању политике на националном

нивоу и спровођење усвојене политике);

 - обављање послова за дијаспору (сарадња са Управом за дијаспору и Србима у

региону у оквиру Министарства спољних послова, Привредном комором Србије-Центром

за дијаспору и представништима, повезивање српске дијаспоре са градом Смедеревом у

смислу профитабилне и непрофитабилне сарадње у области информисања, здравства,

спорта, културе, туризма и инвестиција, пружање дијаспори информација и помоћи у свим

областима);

 - послови праћења и координације на решавању ромских питања (Локални савет за

побољшање положаја Рома града Смедерева, Мобилни тим за инклузију Рома града

Смедерева, израда предлога пројеката и њихово спровођење, пружање помоћи Ромима

ради остваривања права у области социјално-здравствене заштите, спровођење

афирмативних мера за Роме);

 - послове социјалне и здравствена заштите (Локални савет за социјална питања,

право на повлашћену вожњу за кориснике са територије града Смедерева, материјална

подршка из области социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара Град, сарадња са

социјално хуманитарним организацијама и њихово суфинансирање, процена потреба за

пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, писање

пројеката и учешће у реализацији одобрених пројеката, заштита права пацијената, право

на стицање статуса енергетски угроженог купца електричне и топлотна енергије);

 - поверене послове из делокруга Републике у области борачко-инвалидске заштите

- вођење управног поступка и израда решења о остваривању права грађана у складу са

републичким законима (борци НОР-а, борци ратова 1990-1999, војни инвалиди, породице

палих и умрлих бораца и цивилни инвалиди рата), као и исплата накнада корисницима у

области борачко-инвалидске заштите и израда извештаја и анализа за потребе надлежног

министарства;

 - поверене послове из делокруга Републике у делу који се односи на друштвену

бригу о деци - израда решења о остваривању права грађана у области друштвене бриге о

деци (дечији додатак, родитељски додатак), као и обрачун и исплата средстава

корисницима права (накнада зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада

ради неге деце) и израда извештаја и анализа за потребе надлежног министарства;

 - друге послове у области основног и средњег образовања, предшколског

васпитања, културе, физичке културе, спорта, јавног информисања, социјалне заштите,

примарне здравствене заштите, дечје заштите и борачко-инвалидске заштите, а у складу са

законом и Статутом града;

 - послови на спровођењу родне равноправности у складу са законом.

 

Организациона поставка Одељења за јавне службе

 

У оквиру Одељења за јавне службе постоје три  Одсека и то: Одсек за јавне службе, Одсек за друштвену бригу о деци и Одсек за здравствену и социјалну заштиту.

Укупан број систематизованих места у Одељењу за јавне службе је 28, са 34 извршиоца. У Одељењу за јавне службе тренутно је запослено 28 извршиоца на неодређено радно време и 5 извршиоца на одређено радно време.

Руководиоци Одељења за јавне службе су:

- Начелник Одељења: Босиљка Плећић, дипломирани економиста

- Шеф Одсека за јавне службе: Весна Стојановић , дипломирани  правник

- Шеф Одсека за друштвену бригу о деци:Надежда Шегић, дипломирани правник

- Шеф Одсека за социјалну и здравствену заштиту: Љиљана Тодоровић, дипломирани правник

 
 
 
 
Бесплатна правна помоћ
 
 

Обавештавају се грађани на територији Града Смедерева да Градска управа града Смедерева  пружа бесплатну правну помоћ, у складу са Законом о бесплатној правној помоћи („Сл.гл.РС бр. 87/2018").

Захтев за одобравање бесплатне правне помоћи се подноси на обрасцу који је објављен на званичној интернет презентацији града  Смедерева.

 Захтев се може непосредно  преузети  на шалтеру број 7 Градског услужног центра, a предаје се на шалтеру писарнице  Градске управе Града Смедерева, Улица омладинска бр.1, Смедерево.

О захтеву за одобравање бесплатне правне помоћи одлучује овлашћено лице  Градске управе града Смедерева  надлежно за одлучивање о захтеву за одобравање бесплатне правне помоћи.

Ако је захтев основан, орган управе решењем одобрава бесплатну правну помоћ.

Канцеларија пружаоца бесплатне правне помоћи
026/672-724
026/672-704
026/672-714
Локал 1624

 

 

Бесплатна правна помоћ може да се пружи држављанину Републике Србије, лицу без држављанства, страном држављанину са сталним настањењем у Републици Србији и другом лицу које има право на бесплатну правну помоћ према другом закону или потврђеном међународном уговору, ако:

 1. испуњава услове да буде корисник права на новчану социјалну помоћ сагласно закону којим се уређује социјална заштита или корисник права на дечији додатак сагласно закону којим се уређује финансијска подршка породици са децом, као и члановима његове породице односно заједничког домаћинства, чији је круг одређен овим законима;
 2. не испуњава услове да буде корисник права на новчану социјалну помоћ или на дечији додатак, али би због плаћања правне помоћи из сопствених прихода у конкретној правној ствари испунило услове да постане корисник права на новчану социјалну помоћ или на дечији додатак.

Чланом породице, односно заједничког домаћинства лица не сматра се лице против којег тражилац бесплатне правне помоћи покреће поступак заштите од насиља у породици или други поступак заштите. Приходи и имовина лица против којег се покреће поступак заштите не утичу на право тражиоца да оствари право на бесплатну правну помоћ, ако он испуњава прописан услове.

Држављанину Републике Србије, лицу без држављанства, страном држављанину са сталним настањењем у Републици Србији и другом лицу које има право на бесплатну правну помоћ према другом закону или потврђеном међународном уговору бесплатна правна помоћ може да се пружи и ако је реч о:

 1. детету о чијем се праву, обавези или интересу заснованом на закону одлучује у поступку пред судом, другим државним органом односно органом јавне власти;
 2. лицу према коме се извршава мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи или заштитна мера обавезног психијатријског лечења;
 3. лицу према коме се води поступак делимичног или потпуног лишења или враћања пословне способности;
 4. лицу које остварује правну заштиту од насиља у породици;
 5. лицу које остварује правну заштиту од тортуре, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања или трговине људима;
 6. лицу које тражи азил у Републици Србији;
 7. избеглици, лицу под супсидијарном заштитом или интерно расељеном лицу
 8. особи са инвалидитетом;
 9. детету које је заштићено услугом смештаја у систему социјалне заштите;
 10. деци и младима којима је престала услуга социјалног смештаја до навршене 26 године живота;
 11. одраслим и старим лицима која су без сопственог пристанка смештена у установу социјалне заштите;
 12. лицу које остварује право на утврђивање времена и места рођења сагласно закону којим се уређује ванпарнични поступак;
 13. лицу које је погођено поступком принудног исељења и пресељења у складу са законом којим се уређује становање.

Бесплатна правна помоћ састоји се од пружања правних савета, састављања поднесака, заступања и одбране.

Пружање бесплатне правне помоћи, иако лице испуњава услове за пружање бесплатне правне помоћи није дозвољено у:

 1. привредним споровима;
 2. поступку регистрације правних лица;
 3. поступку накнаде штете за повреду части и угледа;
 4. поступку пред прекршајним судом, ако за прекршај није запрећена казна затвора;
 5. поступку у коме би вредност спора била у очигледној и значајној несразмери с трошковима поступка;
 6. поступку у коме је очигледно да тражилац бесплатне правне помоћи нема изгледа на успех, посебно ако се његова очекивања не заснивају на чињеницама и доказима које је предочио или су она супротна позитивним прописима, јавном поретку и добрим обичајима;
 7. случају да постоји очигледан покушај да се злоупотреби право на бесплатну правну помоћ или неко друго право.

Пружалац није дужан да пружи бесплатну правну помоћ кориснику:

 1. који условљава пружање бесплатне правне помоћи крајњим исходом или успехом у поступку;
 2. који се према пружаоцу не понаша у границама закона;
 3. ако постоји сукоб интереса између корисника и пружаоца или лица које ради на пружању бесплатне правне помоћи код пружаоца, сагласно закону којим се уређује спречавање сукоба интереса;
 4. ако је бесплатна правна помоћ одобрена супротно овом закону.

Захтев за одобравање бесплатне правне помоћи преузима се на сајту Градске управе Града (линк) Смедерева или на шалтеру број 7 градског услужног центра, а подноси се на шалтерима писарнице  градског услужног центра градске управе Града Смедерева.

Захтев се може поднети и преко законског заступника, пуномоћника или лица које подносилац захтева одреди, с тим што се уз захтев прилаже и доказ о вршењу права законског заступања, односно пуномоћје.

На захтев за одобравање бесплатне правне помоћи не плаћа се такса.

 

 

Захтев за одобравање бесплатне правне помоћи садржи:

 1. лично име, пребивалиште или боравиште подносиоца захтева и број телефона ако постоји;
 2. опис проблема због кога се тражи бесплатна правна помоћ и документа о описаном проблему, ако подносилац захтева њима располаже.

Подносилац захтева уз захтев може поднети исправу, правноснажну одлуку државног органа или други документ којим се доказује да тражилац бесплатне правне помоћи испуњава услове за остваривање права на бесплатну правну помоћ.

О захтеву за одобравање бесплатне правне помоћи одлучује службеник у Градској управи града Смедерева  који има овлашћење за то.

Орган управе утврђује да ли подносилац захтева испуњава услове за пружање бесплатне правне помоћи, увидом у евиденције којима сам располаже или у документацију која је поднета уз захтев или накнадно достављена.

Орган управе је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, начини увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује.

Орган управе доноси решење о захтеву у року од осам дана од дана пријема захтева, а ако је затражио допунску документацију од подносиоца захтева, у року од осам дана од дана када му је она достављена.

Ако постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете по подносиоца захтева или ако би истекао рок у коме он има право на предузимање радње у поступку, орган управе је дужан да донесе решење о захтеву у року од три дана након његовог пријема.

Ако орган управе не донесе решење у року од осам односно три дана од дана пријема захтева, односно достављања допунске документације, сматра се да је захтев одбијен.

Орган управе који тражи од подносиоца захтева допунску документацију дужан је да одреди рок за њено достављање који не може бити краћи од осам дана, чијим истеком се сматра да је подносилац одустао од захтева, ако није доставио тражену документацију.

Ако је захтев основан, орган управе решењем одобрава бесплатну правну помоћ.

Орган управе одбија захтев за одобравање бесплатне правне помоћи ако нису испуњени овим законом одређени услови за пружање бесплатне правне помоћи, ако у конкретној правној ствари бесплатна правна помоћ није дозвољена или ако подносилац захтева условљава пружање бесплатне правне помоћи крајњим исходом или успехом у поступку.

Против решења о одбијању захтева може се поднети жалба Министарству правде Републике Србије, у року од осам дана од дана пријема решења, односно у року од осам односно три дана од истека рока после кога се сматра да је захтев одбијен.

Министарство је дужно да о жалби одлучи у року од 15 дана од пријема жалбе.

Решење о жалби је коначно у управном поступку.

 

 
 
 
Контакт:
Одсек за јавне службе:
телефон: +381 (0) 26 4629 625
телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1712

e-mail:
nacelnikjs@smedervo.org.rs
javnesluzbe@smederevo.org.rs

Одсек за друштвену бригу о деци:

телефон: +381 (0) 26 646 730
телефон: +381 (0) 26 4623 036

e-mail: ousddz@open.telekom.rs

Одсек за социјалну и здравствену заштиту:

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1678
e-mail: ljiljana.todorovic@smederevo.org.rs


Борачко-инвалидска заштита:

телефон: +381 (0) 26 67-27-24 лок. 1619
e-mail:gordana.obradovic@smederevo.org.rs

 

Послови за питања дијаспоре

телефон: +381 (0) 26 67-27-24 lok. 1613

e-mail: predrag.savic@smederevo.org.rsПослови за питања младих

телефон: +381 (0) 26 67-27-24 lok. 1613

e-mail:marina.jankovic@smederevo.org.rs

 

Послови праћења и  координације на решавању ромских питања и  питања из области родне равноправности

телефон: +381 (0) 26 67-27-24 lok.1434

e-mail: djulijeta.sulic@smederevo.org.rs

 

 

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

ОДЛУКА О РОДИТЕЉСКОМ ДОДАТКУ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ
("Службени лист општине Смедерево", број 12/2007)

ОДЛУКА О ПОСЕБНОМ РОДИТЕЉСКОМ ДОДАТКУ
("Службени лист града Смедерева", број 18/2009-пречишћен текст)

 
ОДЛУКА О РОДИТЕЉСКОМ ДОДАТКУ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ

              Реализација наведене Одлуке се обавља по службеној дужности од стране Одељења за јавне службе и Одељења за општу управу и месне заједнице Градске управе Смедерево.
              На основу евиденције које води Одељење за општу управу и месне заједнице-Матична служба, Одељење за јавне службе обрађује податке, на основу којих се доноси Закључак о исплати једнократног износа који остварује мајка за новорођено дете, под условом да у тренутку рођења детета има пребивалиште на територији града Смедерева и да је уписана у бирачки списак града Смедерева.
              У случају да је мајка због здравственог стања или ризичне трудноће била приморана да се породи ван територије града Смедерева ( о чему се не води службена евиденција од стране Одељљња за општу управу и месне заједнице Градске управе града Смедерева), неопходно је да се странка обрати писменим путем за остваривање свог права уз прилагање следеће документације:
- Захтев за остваривање права на родитељски додатак по основу рођења детета у складу са Одлуком о родитељском додатку за новорођену децу, који се може преузети и у Градском услужном центру и у Одељењу за јавне службе Градске управе Смедерево;
- Извод из матичне књиге рођених за дете (оригинал или оверена фотокопија на шалтеру Градске управе);
-  Отпусне листе за мајку и дете надлежне установе где се мајака породила (оригинал или фотокопија);
- Потврда о бирачком праву мајке издате од стране Одељења за општу управу и месне заједнице Градске управе Смедерево и
- Фотокопија личне карте мајке или потврда полицијске управе Смедерево о пребивалишту мајке.


ПОСЕБАН РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ИСТОВРЕМЕНО РОЂЕНО ДВОЈЕ, ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ


Посебан родитељски додатак остварује мајка која роди двоје, троје или више деце одједном, под условом да је држављанин Србије и да има пребивалиште на територији града Смедерева, најкраће 12 месеци пре дана од рођења деце.
О испуњености услова за остваривање права на посебан родитељски додатак, на основу поднетог захтева, решава Одељење за јавне службе Градске управе града Смедерева.
Потребна документа за остваривање овог права су:
- Захтев за признавање права на остваривање посебног родитељског додатка, који се може преузети и у Градском услужном центру и у Одељењу за јавне службе Градске управе Смедерево;
- Извод из матичне књиге рођених за децу (оригинал или оверена фотокопија на шалтеру Градске управе);
- Уверење Полицијске управе Смедерево о пребивалишту мајке;
- Уверење о држављанству за мајку и
- Фотокопија картице рачуна (на којој се види банка и број рачуна) на који ће бити уплаћен посебан родитељски додатак.