ОТВОРЕН ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ 38. НУШИЋЕВИ ДАНИ ... ОБЕЛЕЖЕНА ОСАМДЕСЕТОГОДИШЊИЦА ПЕТОЈУНСКЕ ЕКСПОЛОЗИЈЕ ... ОБРАЗОВАЊЕ ЈЕ ПРИОРИТЕТ ГРАДА СМЕДЕРЕВА


Обједињена процедура - Закључак о обустављању

1. 351-70/2015-05 од 17.03.2015. Кат. парц. бр. 2187/1 К. О. Радинац, изградња трафостранице 10/0.4 kV

2. 351-74/2015-05 oд 26.03.2015. Кат. парц. бр. 2927 К. О. Смедерево, санација и реконструкција породичног стамбеног објекта.

3. 351-78/2015-05 од 03.04.2015. Кат. парц. бр. 1596 К. О. Радинац, изградња стамбеног објекта.

4. 351-77/2015-05 од 03.04.2015. Кат. парц. бр. 2127/2 К. О. Липе I, употребна дозвола за пословни објекат за сервисирање авио опреме.

5. 351-91/2015-05 од 21.04.2015. Кат. парц. бр. 2125 К. О. Липе I, одобрење по члану 145. Закона за изградњу бунара.

6. 350-144/2015-05 од 22.04.2015. Кат. парц. бр. 8482 К. О. Смедерево, изградња помоћног објекта. 

7. 350-158/2015-05 од 04.05.2015. Кат. парц. бр. 6295, 626 и 6292 К. О. Липе I, изградња кишне канализације. 

8. 350-192/2015-05 од 09.06.2015. Изградња локалног подземног гасовода, К. О. Липе I и Шалинац

9. 351-149/2015-05 од 09.06.2015. Кат. парц. бр. 10527 К. О. Смедерево, употребна дозвола за породични стамбени објекат.

10. 350-205/2015-05 од 12.06.2015. Кат. парц. бр. 7778 К. О. Смедерево, изградња стамбене зграде са једним станом. 

11. 351-167/2015-05 од 12.06.2015. Кат. парц. бр. 13071 К. О. Смедерево, доградња стамбеног објекта у вертикалном смислу. 

12. 351-157/2015-05 од 12.06.2015. Кат. парц. бр. 4/5 К. О. Колари, употребна дозвола за породични стамбени објекат.

13. 351-168/2015-05 од 17.06.2015. Кат. парц. бр. 41/5 К. О. Ландол, прикључак на воду.

14. 351-170/2015-05 од 16.06.2015. Изградња поправног зида, кат. парц. бр. 2285 К. О. Смедерево.

15. 351-178/2015-05 од 22.06.2015. Инвестиционо одржавање помоћног објекта, кат. парц. бр. 6925 К. О. Смедерево. 

16. 350-244/2015-05 од 24.06.2015. Изградња гараже, кат. парц. бр. 9864/1 К. О. Смедерево.

17. 351-188/2015-05 од 01.07.2015. Грађевинска дозвола за изградњу стамбеног објекта са више од три стана, кат. парц. бр. 2412 К. О. Смедерево. 

18. 351-190/2015-05 од 02.07.2015. Употребна дозвола за породични стамбени објекат, кат. парц. бр. 10527 К. О. Смедерево. 

19. 351-201/2015-05 од 14.07.2015. Изградња прикључака на водоводну, канализациону и електро-мрежу, кат. парц. бр. 2615 К. О. Смедерево. 

---

20. 351-212/2015-05 од 22.07.2015. Изградња економског објекта, кат. парц. бр. 2335 К. О. Удовице. 

21. 350-293/2015-05 од 24.07.2015. Изградња станице за снабдевање возила горивом, кат. парц. бр. 613 К. О. Смедерево.  

22. 351-231/2015-05 од 05.08.2015. Инвестиционо одржавање породичне стамбене зграде, кат. парц. бр. 2576 К. О. Смедерево. 

23. 350-315/2015-05 од 07.08.2015. Реконструкција и доградња станице за снабдевање возила горивом, кат. парц. бр. 4034/2 К. О. Смедерево.

24. 351-266/2015-05 од 25.08.2015. Одобрење за прикључак на гас, кат. парц. бр. 1971/1 К. О. Смедерево.

25. 351-285/2015-05 од 08.09.2015. Припајање заједничке терасе стану у стамбено-пословној згради на кат. парц. бр. 1276 К. О. Смедерево

26. 351-317/2015-05 од 22.09.2015. Инвестиционо одржавање гараже, кат. парц. бр. 6164 К. О. Смедерево.

27. 350-379/2015-05 од 24.09.2015. Доградња вишепородичног стамбено-пословног објекта, кат. парц. бр. 6857 К. О. Смедерево.   

28. 351-314/2015-05 од 25.09.2015. Употребна дозвола за стамбену зграду са једним станом, кат. парц. бр. 913 К. О. Раља.

29. 351-326/2015-05 од 06.10.2015. Уградња унутрашњих гасних инсталација у вишепородични стамбено-пословни објекат, кат. парц. бр. 1971/1 К. О. Смедерево.

30. 351-333/2015-05 од 08.10.2015. Изградња прикључака на водоводну и канализациону мрежу, кат. парц. бр. 5786 К. О. Смедерево.

31. 351-340/2015-05 од 13.10.2015. Изградња зидане ограде, кат. парц. бр. 9201/2 К. О. Смедерево.

32. 351-360/2015-05 од 22.10.2015. Употребна дозвола за ДГМ "Индустријска зона Смедерево" и МРС "Металсервис" са прикључним гасоводом, кат. парц. бр. 231/1, 233/51, 233/52, 233/85 и 233/86 К. О. Смедерево.

33. 351-361/2015-05 од 22.10.2015. Измена грађевинске дозволе бр. 351-158/2006-06 за изградњу пословно-стамбеног објекта, услед промене инвеститора, кат. парц. бр. 5674 К. О. Смедерево.

34. 351-369/2015-05 од 28.10.2015. Реконструкција гасне котларнице и адаптација производне хале, кат. парц. бр. 530/1 К. О. СМедерево.

35. 351-379/2015-05 од 03.11.2015. Реконструкција стана (формирање две стамбене јединице) у стамбеној згради, кат. парц. бр. 1327 К. О. Смедерево.

36. 351-374/2015-05 од 02.11.2015. Измена грађевинске дозволе број 351-158/2006-06 за изградњу пословно-стамбеног објекта, услед промене инвеститора, кат. парц. бр. 5674 К. О. Смедерево.

37. 351-382/2015-05 од 05.11.2015. Изградња пословног објекта, кат. парц. бр. 7061 К. О. Смедерево.

38. 351-387/2015-05 од 09.11.2015. Реконструкција дела локалног водовода за дистрибуцију воде, кат. парц. бр. 1032/2, 1089/8, 1042/23 и 1042/4 К. О. Раља.

39. 351-384/2015-05 од 06.11.2015. Употребна дозвола за ДГМ "Индустријска зона Смедерево" и МРС "Металсервис",  са прикључним гасоводом, кат. парц. бр. 231/1, 233/51, 233/52, 233/85 и 233/86 К. О. Смедерево.

40. 351-400/2015-05 од 24.11.2015. Изградња станице за снабдевање возила горивом, кат. парц. бр. 613 К. О. Смедерево.

41. 350-496/2015-05 од 30.11.2015. Изградња радионице, кат. парц. бр. 470/49 К. О. Смедерево.

42. 351-413/2015-05 од 01.12.2015. Изградња МРС и локалних прикључака на гасоводну мрежу за производне хале А1 и Ц1 "Q&P"-a, кат. парц. бр. 233/69 К. О. Смедерево.

43. 351-409/2015-05 од 01.12.2015. Изградња МРС Југово, кат. парц. бр. 13325 К. О. Смедерево.

44. 351-410/2015-05 од 01.12.2015. Изградња МРС Царина, кат. парц. бр. 12496/1 К. О. Смедерево.

45. 351-432/2015-05 од 14.12.2015. Изградња МРС Шалинац, кат. парц. бр. 480 К. О. Шалинац.

46. 351-428/2015-05 од 10.12.2015. Употребна дозвола за породични стамбени објекат, кат. парц. бр. 10440/2 К. О.

47. 351-440/2015-05 од 24.12.2015. Уградња УГИ у пословни објекат, кат. парц. бр. 554/1 К. О. Смедерево.

48. 351-447/2015-05 од 28.12.2015. Изградња прикључка на водоводну мрежу, кат. парц. бр. 4532 К. О. Смедерево.

49. 350-534/2015-05 од 28.12.2015. Доградња стамбене зграде са једним станом и промена намене у стамбено-пословни, кат. парц. бр. 7829 К. О. Смедерево.

50. 351-444/2015-05 од 29.12.2015. Изградња ДГМ "Враново, Мала Крсна, Скобаљ".

51. 351-456/2015-05 од 31.12.2015. Изградња прикључка на водоводну мрежу, кат. парц. бр. 1503/3 К. О. Удовице.