ОТВОРЕН ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ 38. НУШИЋЕВИ ДАНИ ... ОБЕЛЕЖЕНА ОСАМДЕСЕТОГОДИШЊИЦА ПЕТОЈУНСКЕ ЕКСПОЛОЗИЈЕ ... ОБРАЗОВАЊЕ ЈЕ ПРИОРИТЕТ ГРАДА СМЕДЕРЕВА


ЈАВНИ ПОЗИВ БАНКАМА ЗА КРАТКОРОЧНО И ДУГОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, УЗ УЧЕШЋЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У СУФИНАНСИРАЊУ ДЕЛА КАМАТЕ...

На основу члана 1. и члана 2. Одлуке о подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2016), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева", број 2/2021), Одлуке о условима и начину коришћења средстава за кредитну подршку у пољопривредној производњи, број 320-114/2021-09 од 11. маја 2021. године и члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2019-пречишћен текст),

  

Градоначелник града Смедерева, дана  11. маја 2021. године расписује

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ

  

БАНКАМА ЗА КРАТКОРОЧНО И ДУГОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ

ГРАДА СМЕДЕРЕВА, УЗ УЧЕШЋЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У СУФИНАНСИРАЊУ ДЕЛА КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ ЗА ОСНОВНА И ОБРТНА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ

  

           I Позивају се банке заинтересоване за краткорочно и дугорочно кредитирање физичких лица - носиоца активних пољопривредних газдинстава, правних лица и предузетника уписаних у Регистар пољопривредних газдинстава са територије града Смедерева, уз учешће града Смедерева у суфинансирању дела камате на кредите за основна и обртна средства у пољопривреди, да поднесу писане понуде са условима кредитирања.

 

          II Заинтересоване банке морају понудити следеће услове:

1. За краткорочне кредите (до 12 месеци):

          - за набавку обртних средстава у пољопривреди (репроматеријал, средства за заштиту биља, гориво, ђубриво, садни материјал, сточна храна, амбалажа, куповина стоке и др.);

          - у износима од 100.000,00 - 400.000,00 динара са роком коришћења до 12 месеци и једнократним враћањем;

          - каматна стопа: утврђена на годишњем нивоу, без валутне клаузуле;

          - навести трошкове обраде захтева, уколико их има.

         Непходно је дефинисати наменско кредитирање у уговору о кредиту, тако да се наведе врста робе чија се набавка кредитира на основу докумената о набавци робе /фактура, уговор/, а за износе до 200.000,00 динара, произвођачи након реализације кредита достављају рачуне о наменском трошењу средстава издате у периоду коришћења кредита, а који покривају износ одобреног кредита.

         Град Смедерево врши суфинансирање камата по краткорочним кредитима након доспећа кредита, за утврђени износ камате преко 3%.

         За младе до 40 година и носиоце пољопривредног газдинства женског пола, камата ће се суфинансирати за утврђени износ камате преко 1%.

 

2. За дугорочне кредите (до 36 месеци):

          - за набавку основних средстава у пољопривреди (набавку механизације, машина и опреме за пољопривредну производњу, куповину земљишта за пољопривредне сврхе, подизање вишегодишњих засада, набавку основних стада и др.);

          - у износима од 500.000,00 - 1.000.000,00 динара са роком коришћења до 36 месеци и враћањем у 6 једнаких рата (6-месечне рате 31.12. и 30.06.);

          - каматна стопа: утврђена на годишњем нивоу, без валутне клаузуле;

          - навести трошкове обраде захтева, уколико их има.

2.1. За дугорочне кредите (до 36 месеци):

           - за набавку противградних мрежа и пратеће опреме на површини до 1 ха по регистрованом пољопривредном газдинству;

           - одобравање кредита у минималном износу од 500.000,00 динара са роком коришћења до 36 месеци и враћањем у 6 једнаких рата (6-месечне рате 31.12. и 30.06.);

           - каматна стопа: утврђена на годишњем нивоу, без валутне клаузуле;

           - навести трошкове обраде захтева, уколико их има.

 

    Дугорочни кредити се одобравају строго наменски, на основу достављене документације /уговор, фактуре и друге пратеће документације/.

    Град Смедерево врши суфинансирање камате по дугорочним кредитима на следећи начин:

-за набавку основних средстава за утврђени износ камате преко 3%,

-за набавку противградних мрежа и опреме за засаде до 1 ха површине, врши суфинансирање камате у целокупном утврђеном износу камате (интензитет помоћи 100%).

-за младе до 40 година и носиоце пољопривредног газдинства женског пола, камата ће се суфинансирати за утврђени износ камате преко 1% на годишњем нивоу.

 

3. Једнократну накнаду за обраду кредита, уколико је утврђена, сноси корисник кредита.

4. Пласирање средства се врши према одредбама пословне политике банке и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политке руралног развоја за територију града Смедерева за 2021. годину, уз обезбеђење доказа о наменском коришћењу кредита.

5.  Крајњи рок за одобравање кредита је 31.10.2021. године.

6. Град Смедерево ће вршити суфинансирање камата за укупан оквирни износ средстава банке до 40.000.000,00 динара, за краткорочно и дугорочно кредитирање.

7. Уз захтев за наплату суфинансираног дела камате од града Смедерева, банка има обавезу да доставља документа и податке о корисницима средстава, дефинисане Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Смедерева за 2021. годину.

8. Ризик одобрења и наплате кредита од корисника сносе банке, уз обезбеђење наменског праћења пласмана чију контролу ће банка омогућити и граду Смедереву, уколико има индиција за ненаменско корићење кредита, а на посебан захтев.

 

      III  Право на коришћење средстава из Поглавља II може остварити:

        - пољопривредно газдинство (физичка и правна лица) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом;

        - ако су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња подносиоца захтева на територији града Смедерева;

         - ако корисник, односно носилац регистрованог пољопривредног газдинства нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода - пореза на имовину, према јединици локалне самоуправе;

        - ако корисник нема доспелих неизмирених обавеза по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе, због чега банка подноси захтев за проверу и сагласност граду Смедереву, за сваког корисника кредита;

        - потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима.

 

       IV  Право учешћа по овом јавном позиву имају све банке:

-          које су регистроване за обављање банкарских послова (доставити извод из АПР-а) и имају пословну јединицу у Смедереву;

-          које доставе понуду у складу са овим јавним позивом.

 

        V  Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом, неће се разматрати. Након разматрања писаних понуда банака, град Смедерево ће са банком која понуди најповољније услове закључити Споразум о пословној сарадњи.

 

       VI Понуде се подносе на писарници услужног центра Градске управе Смедерево, Омладинска 1 у затвореним ковертама са назнаком: ,,Град Смедерево - понуда за краткорочно и дугорочно кредитирање регистрових пољопривредних газдинстава са територије града Смедерева" или се достављају поштом на адресу: Град Смедерево, Омладинска бр.1  11300 Смедерево.

           Рок за достављање понуде је  25.05.2021. године до 15 часова.

  

           Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Градске управе Смедерево до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

 

       VII  Јавни позив ће бити објављен на сајту града Смедерева: www.smederevo.org.rs  и oгласној табли Градске управе Смедерево.

  

       VIII Додатне информације се могу добити у Градској управи Смедерево - Одељењу за привреду и јавне набавке - Одсеку за пољопривреду, канцеларија број 71, телефон: 026/4622-325 или путем e-maila poljoprivreda@smederevo.org.rs                                                                                             

  

  

Број: 320-114/2021-09

 

У Смедереву, 11. маја 2021. године

                                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                               

                                                                                                      ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                               Јован Беч