Обележена градска слава – Васкршњи понедељак Одржана 26. редовна седница Градског већа града Смедерева Градоначелник Јован Беч примио вакцину против Ковида-19 Обавештење о имунизацији ...


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА МЕСТА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

На основу члана 21. став 1. Одлуке о оглашавању на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 1/2020 - пречишћен текст) и Програма места за постављање средстава за оглашавање на јавним површинама града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 3/2020 и 15/2020), Град Смедерево, Комисија за спровођење конкурса за избор корисника места за оглашавање на територији града Смедерева, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА МЕСТА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ 

НА  ЈАВНИМ  ПОВРШИНАМА ГРАДА  СМЕДЕРЕВА

  

Оглашавају се слободна места за постављање објеката и средстава за оглашавање, и то:

РБ

Локација

Број

парцеле

K.O. Смедеревo

Димензије средства за оглашавање

(m)

Почетна висина накнаде

     1.              

Шалиначка бб (према ЕПС-у из правца града)

13322/1

(4,00 х 3,00 m) х 2

87.600,00 динара

     2.              

Шалиначка бб (преко пута ЕПС-а)

604/4

(4,00 х 3,00 m) х 2

87.600,00 динара

     3.              

Шалиначка бб (надвожњак код пијаце)

1502/2

(4,40 х 3,00 m) х 2

96.360,00 динара

     4.              

17. октобра

(код фонтане)

1923/1

(4,50 х 3,00 m) х 2

98.550,00 динара

     5.              

Раскрсница улица Ђуре Даничића и Војводе Степе

1563/1

(4,50 х 3,00 m) х 2

98.550,00 динара

     6.              

На тргу Карађорђев дуд

1230

(4,20 х 3,00 m) х 2

91.980,00 динара

     7.              

Улица Карађорђева ( код раскрснице са Улицом Народног фронта)

768

(4,20 х 3,00 m) х 2

91.980,00 динара

     8.              

Улица Вука Караџића

1273

(2,50 х 1,60 m) х 2

29.200,00 динара

     9.              

Улица Саве Немањића

(преко пута Гимназије)

1469

(4,50 х 3,00 m) х 2

98.550,00 динара

   10.            

Улица Омладинска

(код Музеја)

1309/2

(4,00 х 3,00 m) х 2

87.600,00 динара

   11.            

Улица Карађорђева

(код ОШ "Димитрије Давидовић")

1054/1

(4,40 х 3,00 m) х 2

96.360,00 динара

   12.            

Улица Шалиначка

(преко пута ЕПС-а)

554/2

(4,00 х 3,00 m) х 2

87.600,00 динара

   13.            

Улица Шалиначка (код ТЦ Рода)

13322/1

(4,00 х 3,00 m) х 2

87.600,00 динара

   14.            

Улица Ђуре Даничића (код Спортске хале)

1987/4

(4,00 х 3,00 m) х 2

87.600,00 динара

   15.            

Угао Пролетерске и Ђуре Даничића

8328/1

(2,65 х 1,65 m) х 2

31.919,25 динара

   16.            

Горанска улица

696/1

(4,00 х 3,00 m) х 2

87.600,00 динара

   17.            

Улица Ђуре Салаја

544/1

(4,00 х 3,00 m) х 2

87.600,00 динара

 

Почетни износ понуде за одређену локацију утврђује се за свако појединачно место према типу и површини средства за оглашавање и временском периоду на који се поставља.

 

Под коначном понудом сматра се понуђена висина накнаде понуђача, која не може бити нижа од почетне висине накнаде.

 

            Плаћање накнаде за коришћење места за постављање средства за оглашавање врши се тако што се разлика између понуђеног износа од стране најповољнијег понуђача у поступку конкурса и почетног износа накнаде утврђеног конкурсом, плаћа једнократно у року од 30 дана од дана закључења уговора, на рачун број: 840-714566843-84, позив на број 16-092, док се остатак плаћа у складу са посебном одлуком о накнадама за коришћење јавних површина.

Критеријум којим се Комисија за спровођење конкурса за избор корисника места за оглашавање на територији града Смедерева руководи приликом избора најповољнијег понуђача, је висина понуђеног износа за локацију за постављање средстава за оглашавање.

 

Уговор о коришћењу места за постављање средстава за оглашавање закључује се на период од 1 (једне) године.

 

Право да поднесу писану пријаву имају домаћа и страна правна и физичка лица, односно предузетници, под условом да су:

1.      регистровани за обављање делатности пружања услуге оглашавања

- доказ: извод из регистра АПР-а;

2. измирили доспеле обавезе према граду Смедереву по основу изворних јавних прихода до дана објављивања конкурса

- доказ: уверење локалне пореске администрације;

3. уплатили депозит у висини од 20% почетног износа понуде за одређену локацију

- доказ: потврда о уплати депозита.

Депозит се уплаћује на рачун Градска управа Смедерево - депозити, рачун број: 840 -1089804-04, позив на број 97-03714566.

 

Страна правна лица или предузетници су дужни да доставе писане понуде на српском језику, а документа на страном језику достављају се у овереном преводу на српски језик.

 

Пријава са понудом на конкурс садржи:

1. податке о подносиоцу пријаве:

- за правна лица: назив и седиште, извод из регистра АПР-а, матични број, ПИБ;

- за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број, ПИБ;

2. податке о месту, објекту и средствима оглашавања за које се пријава подноси;

3. број понуде и назнаку појединачне локације за коју се подноси пријава;

4. понуђени износ почетне накнаде за коришћење места за постављање објеката, односно средстава за оглашавање, који не може бити мањи од почетне висине накнаде дате у конкурсу.

Напомена: пријаву потписује овлашћено лице подносиоца пријаве.

 

Пријава се подноси на јединственом обрасцу који чини саставни део овог Конкурса и преузима се на интернет - страници Града Смедерева.

 

Пријава се подноси посебно за сваку појединачну локацију утврђену Конкурсом.

 

Писане пријаве, подносе се у року од 15 ( петнаест) дана од дана објављивања Конкурса, у запечаћеној коверти, са назнаком „Пријава на Јавни конкурс за избор корисника места за оглашавање - НЕ ОТВАРАТИ", на адресу Градска управа града Смедерева, Комисији за спровођење конкурса за избор корисника места за оглашавање на територији града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

На полеђини коверте наводи се име или назив, адреса или седиште подносиоца пријаве, особа за контакт и број телефона.

 

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну, непосредно или путем поште, на адресу Градске управе града Смедерева, преко надлежног одељења, Комисији за спровођење конкурса за избор корисника места за оглашавање на територији града Смедерева, најкасније до 12.04. 2021. године до 15,30 часова, без обзира на начин достављања.

 

Поступак отварања писаних понуда је јаван и може присуствовати свако заинтересовано лице.

Услови за спровођење поступка давања на коришћење места за постављање средстава за оглашавање испуњени су и уколико понуду поднесе један понуђач, под условом да је благовремена и потпуна.

Представници подносиоца пријава за учешће на отварању пријава, непосредно пре отпочињања рада Комисије, подносе председнику Комисије пуномоћје са бројем, датумом, потписом oдговорног лица и назнаком за коју локацију се пуномоћје односи.

 

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ, да у року од 3 (три) дана од дана пријема позива, доставе нову писану запечаћену понуду са увећаним износом понуде, у односу на претходну понуду. Комисија ће отворити нове понуде и утврдити најповољнијег понуђача.

Уколико понуђачи у року од 3 (три) дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нове понуде са истоветним износом, Комисија ће избор најповољнијег понуђача извршити путем жреба.

 

Учесници поступка прикупљања писаних понуда који нису изабрани за најповољнијег понуђача, имају право на повраћај депозита у року у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке о давању на коришћење места за оглашавање.

 

Сви учесници конкурса морају у пријави навести број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

 

Уколико понуђач који је од стране Комисије изабран као најповољнији одустане од коришћења јавне површине или не закључи уговор о коришћењу, поступак ће се поновити, а понуђач губи право на повраћај депозита.

 

Пријаве које садрже понуду са износом мањим од почетне висине накнаде дате у овом Конкурсу, као и неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се разматрати и исте ће Комисија одбацити посебним закључком.

 

Јавно отварање пријава ће се обавити  14.04.2021. године, са почетком у 12 часова, у просторијама Градске управе града Смедерева, Омладинска број 1 у Смедереву, у Скупштинској сали Града Смедерева.

 

По спроведеном поступку отварања приспелих писаних пријава, Комисија ће, у року од 8 (осам) дана, сачинити предлог одлуке о избору корисника места за оглашавање и доставити са записником Градском већу града Смедерева.

 

Све информације могу се добити на телефон 026/672-724, локал 1630, или у канцеларији број 38, у Градској управи града Смедерева, у периоду од 800 - 1430 сати, особа за контакт Мирјана Мишић Игњић, моб.тел. 064 8449136.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЈАВА

НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА МЕСТА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ

НА  ЈАВНИМ  ПОВРШИНАМА ГРАДА  СМЕДЕРЕВА

 

Подаци о подносиоцу пријаве

-       за правна лица: назив и седиште, извод из регистра АПР-а да су регистровани за обављање делатности пружања услуге оглашавања, матични број, ПИБ;  

-       за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број, ПИБ;

 

Подаци о месту, објекту и средствима оглашавања за које се пријава подноси

 

Број понуде и назнака појединачне локације за коју се подноси пријава

 

Висина накнаде у фиксном износу у динарима за коришћење места за постављање објеката, односно средстава за оглашавање, која не може бити мања од почетне висине накнаде дате у конкурсу

 

Број текућег рачуна на који ће се извршити повраћај депозита

 

Напомена:

 

                                                                                                 Подносилац пријаве

   Датум:                                                                              ________________________________

 

* образац пријаве попунити читко и штампаним словима