Обележена градска слава – Васкршњи понедељак Одржана 26. редовна седница Градског већа града Смедерева Градоначелник Јован Беч примио вакцину против Ковида-19 Обавештење о имунизацији ...


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СКЛАДИШТА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА НА КАТ. ПАРЦ. БР. 1608/8, 1608/9 И 1608/10 К.О. СУВОДОЛ, У УЛИЦИ ПИЛОТА ЂОРЂА СТЕВАНОВИЋА У СУВОДОЛУ

 

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије", број 32/2019), објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СКЛАДИШТА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА

НА КАТ. ПАРЦ. БР. 1608/8, 1608/9 И 1608/10  К.О. СУВОДОЛ,

У УЛИЦИ ПИЛОТА ЂОРЂА СТЕВАНОВИЋА У СУВОДОЛУ

 

 

      Урбанистички пројекат за изградњу складишта пољопривредних производа, на кат.парц. бр. 1608/8, 1608/9 и 1608/10 К.О. Суводол, у ул. Пилота Ђорђа Стевановића у Суводолу (у даљем тексту: Урбанистички пројекат) израђен је од стране ДОО за пројектовање, урбанизам, дизајн и софтверско инжењерство ARHISOFT PRO Смедерево, инвеститора  „Стругара Урош" ДОО Радинац, Жикина 41.

      Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије овом Одељењу, у писаној форми поштом или преко писарнице Градске управе Смедерева, Омладинска бр. 1, најкасније до 6. 4. 2021.године.

       За давање обавештења о јавној презентацији Одељење је овластило Мирославу Николић, дипл. просторни планер, контакт тел. 026/672-724, лок.1412.

       Јавна презентација Урбанистичког пројекта организује се у трајању од седам дана, почев од  30.3. 2021. године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 10 до 14 часова.

       Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на интернет адреси www.smederevo.org.rs .