... СЕДАМДЕСЕТ СЕДАМ ГОДИНА ОД ОСЛОБАЂАЊА СМЕДЕРЕВА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ Потписан уговор за манифестацију Михољски сусрети села ОТВОРЕНА 134. СМЕДЕРЕВСКА ЈЕСЕН ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА НА ДУНАВСКОМ КЕЈУ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА ЦНГ, ПУНИОНИЦЕ БОЦА И МАГАЦИНА ТЕХНИЧКИХ ГАСОВА, НА КАТ. ПАРЦ. БР. 233/115 К.О. СМЕДЕРЕВО

 

    Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије", број 32/2019), објављује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА ЦНГ, ПУНИОНИЦЕ БОЦА И МАГАЦИНА ТЕХНИЧКИХ ГАСОВА, НА КАТ. ПАРЦ. БР. 233/115 К.О. СМЕДЕРЕВО

  

 

     Урбанистички пројекат за изградњу станице за ЦНГ, пунионице боца и магацина техничких гасова, на кат.парц. бр. 233/115 К.О. Смедерево (у даљем тексту: Урбанистички пројекат) израђен је од стране ЈП Урбанизам Смедерево, Омладинска 1, инвеститора  Предузећа за инжењеринг и производњу техничких гасова KRYOGAS ДОО Београд, Драгослава Срејовића 1.

   Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије овом Одељењу, у писаној форми поштом или преко писарнице Градске управе Смедерева, Омладинска бр. 1, најкасније до 25. 10. 2021.године.

   За давање обавештења о јавној презентацији Одељење је овластило Мирославу Николић, дипл. просторни планер, контакт тел. 026/672-724, лок.1412.

   Јавна презентација Урбанистичког пројекта организује се у трајању од седам дана, почев од 19.10. 2021. године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 10 до 14 часова.

   Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на интернет адреси www.smederevo.org.rs .