ОТВОРЕН ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ 38. НУШИЋЕВИ ДАНИ ... ОБЕЛЕЖЕНА ОСАМДЕСЕТОГОДИШЊИЦА ПЕТОЈУНСКЕ ЕКСПОЛОЗИЈЕ ... ОБРАЗОВАЊЕ ЈЕ ПРИОРИТЕТ ГРАДА СМЕДЕРЕВА


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦ. БР. 446/1 К.О. ПЕТРИЈЕВО

            Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије", број 32/2019), објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА

НА КАТ. ПАРЦ. БР. 446/1  К.О. ПЕТРИЈЕВО

  

 

Урбанистички пројекат за изградњу угоститељског објекта, на кат.парц. бр. 446/1 К.О. Петријево (у даљем тексту: Урбанистички пројекат) израђен је од стране ДОО за пројектовање, урбанизам, дизајн и софтверско инжењерство ARHISOFT PRO Смедерево,  инвеститора Миљковић Саве из Смедерева, Проте Матеје 43.

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије овом Одељењу, у писаној форми поштом или преко писарнице Градске управе Смедерева, Омладинска бр. 1, најкасније до 1. 6. 2021.године.

 

            За давање обавештења о јавној презентацији Одељење је овластило Филипа Димића, мастер просторни планер, контакт тел. 026/672-724, лок.1410.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта организује се у трајању од седам дана, почев од  25.5. 2021. године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 10 до 14 часова.

            Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на интернет адреси www.smederevo.org.rs .