... СЕДАМДЕСЕТ СЕДАМ ГОДИНА ОД ОСЛОБАЂАЊА СМЕДЕРЕВА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ Потписан уговор за манифестацију Михољски сусрети села ОТВОРЕНА 134. СМЕДЕРЕВСКА ЈЕСЕН ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА НА ДУНАВСКОМ КЕЈУ


ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ- КЛАСИЧАН БАЛЕТ, НАРОДНА ИГРА, САВРЕМЕНА ИГРА У 2021. ГОДИНИ

На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016, 30/2016- испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016 и 112/2017) и Решења Градског већа града Смедерева, 02-245/2021-09 од 23.9.2021. године, а у  складу са Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева", број 18/2020 и 5/2021),

 

 

            Комисија за избор пројеката у култури у области уметничке игре- класичан балет, народна игра, савремена игра  у 2020. години, на седници одржаној 5.10.2021. године, донела је

 

ОДЛУКУ

  

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ- КЛАСИЧАН БАЛЕТ, НАРОДНА ИГРА, САВРЕМЕНА ИГРА  У 2021. ГОДИНИ

 

Члан 1.

            Буџет града Смедерева у 2021. години учествоваће у финансирању и суфинансирању пројеката у култури у области уметничке игре- класичан балет, народна игра, савремена игра, у укупном износу од 4.825.000,00 динара, и то следећих субјеката у култури:

 

            1. Српско-грчког културно-уметничког друштва "Кантакузина" Смедерево за реализацију пројекта у култури Културне активности српско- грчког КУД "Кантакузина Смедерево" за 2021. годину- Дечији михајловачки Васкршњи фестивал, у износу од 200.000,00 динара;

 

            2. Културно уметничког друштва Осмех Удовице за реализацију пројекта у култури Активности Културно уметничког друштва, у циљу едукације младих о важности традиције, у износу од 330.000,00 динара;

 

            3. Културно уметничко друштво "Липе" Липе за реализацију пројекта у култури Манифестација- гостовање у Италији, у износу од 360.000,00 динара;

 

            4. Културно уметничког друштва Петријево за реализацију пројекта у култури Редовне делатности- концерти Друштва, у износу од 260.000,00 динара;

 

            5. Културно уметничког друштва Вељко Дугошевић из Мале Крсне за реализацију пројекта у култури Редовне активности Културно уметничког друштва Вељко Дугошевић из Мале Крсне, у циљу едукације младих, у износу од 290.000,00 динара;

 

            6. Културно уметничког друштва Михајловац за реализацију пројекта у култури Активности Културно уметничког друштва Михајловац- 2021, у циљу очувања традиције, у износу од 350.000,00 динара;

 

            7. Културно уметничког друштва "Жика Лазић" Лугавчина за реализацију пројекта у култури Манифестација "Лугавачке летње ноћи",  у износу од 360.000,00 динара;

 

            8.  Културно уметничког друштва Мало Орашје за реализацију пројекта у култури Редовне делатности КУД-а- Манифестације, у циљу едукације младих о значају тредиције, у износу од 260.000,00 динара;

 

 

            9.  Културно уметничког друштва Враново за реализацију пројекта у култури Редовне активности Културно уметничког друштва- Манифестације, у циљу чувања народне традиције и обичаја и представљања овог Друштва, у износу од 330.000,00 динара;   

 

            10. Културно уметничког друштва "Бранислав Нушић" Скобаљ за реализацију пројекта у култури Манифестације 2021, у циљу афирмације културног стваралаштва сеоских средина, у износу од 220.000,00 динара;

 

            11. Културно-уметничког друштва "Ратко Матић- Рале" за реализацију пројекта у култури Очување народне традиције игара и обичаја, у циљу неговања и развијања народне традиције, обичаја и игара, у износу од 300.000,00 динара;

 

            12. "Културно уметничког друштва Добри До" за реализацију пројекта у култури Редовне активности Културно уметничког друштва- Манифестација Удружења, у износу од 130.000,00 динара;

 

            13. Културно уметничког друштва Луњевац за реализацију пројекта у култури Манифестација "Луњевачко прело 2021", у износу од 105.000,00 динара;

 

            14. Културно уметничког друштва "Радинац" из Радинца за реализацију пројекта у култури Очување народне традиције и обичаја села- Фолклор, у износу од 290.000,00 динара;

 

            15. Културно уметничког друштва Врбовачки опанак за реализацију пројекта у култури "Врбовачки опанак за 2021. годину и манифестације", у износу од 270.000,00 динара;

 

            16. Културно уметничког друштва "Вук Караџић" Осипаоница за реализацију пројекта у култури Културне активности  Културно уметничког друштва "Вук Караџић" Осипаоница за 2021. годину, у циљу афирмације и очувањa културног стваралаштва у сеоској средини као и очување традиционалног пријатељства са културним удружењима,  у износу од 360.000,00 динара;

 

            17. Друштва за чување и неговање народне терадиције "КОЛАРАЦ" Колари за реализацију пројекта у култури Неговање народне традиције, у циљу представљања кореографија и овог Друштва, у износу од 360.000,00 динара;

 

            18. Културно уметничког друштва "ДЕСПОТ ЂУРАЂ" из Раље за реализацију пројекта у култури Културне активности   Културно уметничког друштва "Деспот Ђурађ" из Раље за 2021. годину, у износу од 50.000,00 динара;

 

 

 

Члан 2.

    Приговори на ову Одлуку могу се изјавити Градском већу града Смедерева, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

Члан 3.

          Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образложење

  

  

            На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 5. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016 и 112/2017) и члана 44. Статута града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 2/2019- пречишћен текст), а сходно Одлуци о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева", број 18/2020 и 5/2021), Градско веће града Смедерева расписало је Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2021. години, број 037-64/2021-07 од 19. јула 2021. године, који је објављен дана 27. јула 2021. године на званичној интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs и недељном регионалном листу "Наше новине".

 

            Чланом 7.  Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе предвиђено је да о избору пројеката по расписаном конкурсу одлучују стручне комисије за избор пројеката. За области културне делатности образују се посебне комисије.

 

            Сходно напред наведеном Градско веће града Смедерева својим Решењем, број 02-245/2021-09 од 23.9.2021. године, образовало је Комисију за избор пројеката у култури у области  уметничке игре- класичан балет, народна игра, савремена игра у 2020. години.

 

            Тачком II, наведеног Решења утврђено је да је Задатак Комисије да изврши оцену и избор пројеката у култури у области уметничке игре- класичан балет, народна игра, савремена игра поднетих поводом расписаног Јавног конкурса за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2021. години, 037-64/2021-09 од 19. јула 2021. године, у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", број 105/2016 и 112/2017) и Јавним конкурсом за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2021. години, број 037-64/2021-09 од 19. јула 2021. године.

 

            Образована Комисија, на својој седници одржаној дана 5.10.2021. године извршила је оцену и избор пројеката у култури у области  уметничке игре- класичан балет, народна игра, савремена игра поднетих поводом расписаног Јавног конкурса у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе и Јавним конкурсом за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2021. години, траженим средствима из буџета града Смедерева и расположивим средствима опредељеним Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Имајући у виду наведено, Комисија за избор пројеката у култури у области уметничке игре- класичан балет, народна игра, савремена игра у 2021. години донела је Одлуку о избору пројеката у култури у области уметничке игре- класичан балет, народна игра, савремена игра у 2021. години.

 

 

 

Број: 02-258/2021-01

У Смедереву, 5.10.2021. године

                                                                                                                Председница Комисије

 

                                                                                                         Марија Марковић Ставрић

  

  

  

Решења о давању сагласности на одлуку можете преузети са овог линка.