Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода града Смедерева Састанак градоначелника са представницима ПКЦ-а У парку Три хероја обележен Дан ослобођења Смедерева Свечаном академијом обележен Дан белог штапа у Смедереву Седница Председништва СКГО


РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

            На основу члана 46. став 1. тачкe 5) и 8) Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), чланова 43. став 5. и 45. став 8., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018),

           

Скупштина града Смедерева, на 2. седници одржаној 25. септембра 2020. године, донела  је

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА

 СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

  

I

 

Утврђује се да је одборницима Скупштине града Смедерева:

- Јовану Бечу, изабраном са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.,

- Марији Марковић Ставрић, изабраној са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.,

- Саши Бранежцу, изабраном са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ. и

- Милошу Томовићу, изабраном са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.,

 

престао мандат одборника Скупштине града Смедерева, 21. августа 2020. године, пре истека времена на које су изабрани, због преузимања посла, односно функције која је у складу са законом неспојива с функцијом одборника.

 

II

 

            Утврђује се да је одборници Скупштине града Смедерева Биљани Стојковић, изабраној са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ., престао мандат одборника Скупштине града Смедерева, 21. августа 2020. године, због наступања смрти одборника.

 

III

  

            Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева",  на сајту града Смедерева и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

  

  

О б р а з л о ж е њ е

 

На конститутивној седници Скупштине града одржаној 21. августа 2020. године одборник Јован Беч, изабран са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ., изабран је за градоначелника града Смедерева, а одборник Марија Марковић Ставрић, изабрана са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ., изабрана је за заменика градоначелника града Смедерева.

            На истој седници одборници Саша Бранежац и Милош Томовић изабрани са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ., изабрани су за чланове Градског већа града Смедерева.

Одборница Биљана Стојковић, изабрана са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ., преминула је 21. августа 2020. године.

 

Чланом 46. став 1. тачка 5) Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с функцијом одборника.

Истим чланом став 1. тачка 8) наведеног Закона, прописано је да одборнику престаје мандат ако наступи смрт одборника.

Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), прописано је да председнику општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат одборника у скупштини општине.

Чланом 45. став 8. истог Закона, прописано је да одборнику који буде изабран за члана општинског већа престаје одборнички мандат.

Чланом 66. став 3. истог Закона, прописано је да се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују на градску скупштину.

 

 

Имајући у виду напред наведено, а поступајући у складу са својим овлашћењима, Скупштина града Смедерева, донела је одлуку као у диспозитиву овог Решења.

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба

                                       Управном суду у Београду у року од 48 часова

                                       од дана доношења овог Решења.

 

 

 

Број 02-196/2020-07

У Смедереву, 25. септембра 2020. године

 

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

 

Тачност преписа оверава:                                                        Весна Киш Костић, с.р.

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

 

Горан Милентијевић