ОТВОРЕН ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ 38. НУШИЋЕВИ ДАНИ ... ОБЕЛЕЖЕНА ОСАМДЕСЕТОГОДИШЊИЦА ПЕТОЈУНСКЕ ЕКСПОЛОЗИЈЕ ... ОБРАЗОВАЊЕ ЈЕ ПРИОРИТЕТ ГРАДА СМЕДЕРЕВА


РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

            На основу члана 45. став 8., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 46. став 1. тачка 5) Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020),

           

Скупштина града Смедерева, на 7. седници одржаној 4. јуна 2021. године, донела  је

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

 СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

 

I

 

Утврђује се да је одборнику Миши Ивковићу, изабраном са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ престао мандат одборника Скупштине града Смедерева, 4. јуна 2021. године, пре истека времена на које је изабран, због преузимања посла, односно функције која је у складу са законом неспојива с функцијом одборника.

 

 

II

 

            Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“,  на сајту града Смедерева и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

 

На конститутивној седници Скупштине града одржаној 21. августа 2020. године одборнику Миши Ивковићу, изабраном са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ  потврђен је мандат одборника Скупштине града Смедерева.

 

Чланом 45. став 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), прописано је да одборнику који буде изабран за члана општинског већа престаје одборнички мандат, а чланом 66. став 3. истог Закона, прописано је да се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују на градску скупштину.

 

Чланом 46. став 1. тачка 5) Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с функцијом одборника.

 

Како је Миша Ивковић на 7. седници Скупштине града Смедерева, одржаној 4. јуна 2021. године изабран за члана Градског већа града Смедерева, стекли су се законски услови за престанак мандата одборника, с обзиром да је функција члана Градског већа града Смедерева неспојива са функцијом одборника Скупштине.

 

Имајући у виду напред наведено, а поступајући у складу са својим овлашћењима, Скупштина града Смедерева, донела је одлуку као у диспозитиву овог Решења.

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба

                                              Управном суду у Београду у року од 48 часова

                                               од дана доношења овог Решења.

 

 

Број 02-133/2021-09

У Смедереву, 4. јуна 2021. године

 

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

 

Тачност преписа оверава:                                                        Весна Киш Костић, с.р.

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

 

Горан Милентијевић